Nye anvendelser av tre kan gi verdiskaping - Norskog
Klimakur 2030: Et aktivt skogbruk binder mer karbon
10. februar 2020
Store muligheter i nye anvendelser av tre
12. februar 2020

Nye anvendelser av tre kan gi verdiskaping

Nye anvendelser av tre gir muligheter for verdiskaping, viser en ny rapport gjort av samfunnsøkonomisk analyse (SØA) på oppdrag fra Innovasjon Norge.

SØA har utredet verdiskapingspotensialet for nye produkter basert på massevirke og sidestrømmer fra sagbruk, peker på store muligheter og økt verdiskaping basert på en større grad av norsk videreforedling. I rapporten pekes det på et potensielt årlig hogstkvantum på rundt 18 millioner m3, og at det vil være mulig å øke den årlige hogsten med rundt 6 millioner m3 fra dagens nivå dersom alle sortimenter og treslag tas med. Etter nedleggelsene i papirindustrien har Norge gått fra å være en netto importør av tømmer til å bli en netto eksportør, noe som begrenser potensialet som ligger i økt videreforedling.

– Anvendelsesområdet for tre øker stadig. Rapporten viser at det ligger til rette for vekst i skog- og trenæringen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.