Prosjekt for norsk-svensk viltforvaltning
4. januar 2018
Skogsdrift i Vang Almenning
5. januar 2018

Nye faktaark om flisfyring

På oppdrag fra Innovasjon Norge har NIBIO utarbeidet 11 nye faktaark om flisfyring.

Skog er en viktig kilde til fornybart råstoff. Flis er et viktig sortiment i miksen av ulike bioenergikilder for en fornybar fremtid. For mange bønder er flis en tilgjengelig energikilde som ikke konkurrerer med hverken matproduksjon eller tømmer til treforedling i form av papirproduksjon eller konstruksjonsvirke.

Faktaarkene om flisfyring tar for seg hele verdikjeden – fra hogst og tørking i skogen til oppflising, lagring, tørking og selve fyringen.

– Flis til fyring utgjør en viktig del av bioenergisortimentet, påpeker forsker Simen Gjølsjø. I dag omsettes det cirka en million kubikkmeter skogsflis i Norge hvert år, men potensialet er mye større, sier Gjølsjø, som sammen med kollega Eirik Nordhagen, er forfattere av de nye faktaarkene om flisfyring.

– Råvarer fra skogen spiller en viktig rolle i en fornybar, sirkulær økonomi. Det er jo et mål å øke avvirkningen i Norge, og da vil bioenergi, og sortimenter slik som flis, bli enda viktigere, påpeker Gjølsjø.

Faktaarkene tar for ulike tema, slik som:

Viktige egenskaper i flisa som brennverdi, kjemisk innhold, egenvekt

Hva er aske og håndtering av aske

Lagring av virket for å oppnå best kvalitet

Hvilken fliskvalitet skal man ha?

Flishogging med ulike typer flishogger og solding

Binding av CO2

Økonomien i mindre flisfyringsanlegg

Forskjellige prinsipper for flisfyringsanlegg og varmedistribusjon

Ulike innmatingssystemer av fliskjelen

De nye internasjonale flisstandarder

Omregningsfaktorer mellom fastkubikkmeter og løskubikkmeter og brennverdier