Ikea investerar miljarder för klimatet: ”Vill snabba på”
27. november 2019
Fortsatt god butikk å hogge tømmer i Valdres
27. november 2019

Ønsker å overta gården Haddeland

Kjøperne av Haddeland på Miland gir 2,3 millioner kroner for gården med innmark og setereiendom ved Frøystul. Nå søker paret konsesjon for landbrukseiendommen.

DEL I onsdagens møte i Samfunn- og miljøutvalget i Tinn kommune er det flere saker politikerne har fått på bordet. En av dem er en søknad om konsesjon fra Siren og Hans Torsvik Ørnes på erverv av Haddeland gnr 119 bnr 1 med flere andre teiger i Vestfjorddalen. Overdrager er Einar Johan Bråthen. I henhold til lovverket kan dette politiske utvalget avgjøre konsesjonsspørsmålet på vegne av Tinn kommune.

Landbrukseiendommen, som lå ute for salg på Finn.no i oktober, består av sju teiger på til sammen 769 dekar. Av dette er 49 dekar fulldyrka jord, 350 dekar produktiv skog og 377 dekar annet areal.

Fjelleiendommen Aamot ved Frøystul med sine 31 dekar er en del av gården. I tillegg kommer en halvpart i et fjell- og utmarkssameie sammen med Frøistøl seterhavn 119/12. Sameiearealet er på 3994 dekar. Konsesjonssøkerne eier og bor på gården Ørnes 107/1 der de driver med sauehold basert på om lag 90 vinterforede sauer. Familien vil bli boende på Ørnes og får gjennom kjøpet styrket gårdens ressursgrunnlag. Dette styrker også grunnlaget for å opprettholde bosettinga på gården og i området. Til Ørnes hører også ½-part i fjellsameiet 119/9 Nystøl og Austmanli og 125/10 Bøheien som ligger i Frøystul-området og grenser inntil fjellsameiet som konsesjonseiendommen Aamot 119/17 er en del av.

Her slipper de sauene på utmarksbeite, men de har verken fjøs eller bilvei fram til denne utmarkseiendommen. I følge søknaden ønsker de – med ervervet av Aamodt – å gjøre utmarksdriften av saueholdet mer rasjonelt. Med veiadkomst, fjøs, husvære og dyrka mark på Frøysul vil dette lette arbeidet med sau i fjellet betraktelig.

For hovedgården Haddeland 119/1 og 119/31 legges det opp til å skille disse fra utmarka og selge det som tilleggsjord til landbruksdrifta til Jørgen Kårvand på Snegatun 118/14 som med sitt omfattende husdyrhold har stort behov for å utvide jordbruksarealet.

Rådmannens innstilling er positiv: Vi ser etter dette ikkje noko som er til hinder for at det skal kunne gjevast konsesjon på det aktuelle ervervet på dei føresetnadane som går fram av søknaden og dei vilkåra som går fram av rådmannens innstilling.