Fakkeltog mot regjeringens rovdyrvedtak
27. desember 2018
Kraftig nedgang i reinsjakt
2. januar 2019

Skogeier får 4,7 mill. for å verne. – Betyr slutten på 70 arbeidsplasser

Brønnøy Kalk ber norske myndigheter stanse planene om å verne et skogområde i Brønnøy i Nordland. Skogeieren mener naturen i området må tas vare på.

– Vi vil ta vare på området slik det er og verneavtalen vi har fått med myndighetene er vi tilfreds med. Mineraldrift vil være en trussel for det som er verneverdig på eiendommen, sier skogeier Kjell Gustav Øverås i Brønnøy i Nordland.

Han har inngått avtale om f rivillig vern. Øverås får nesten 4,7 millioner kroner fra Staten i erstatning dersom området på rundt 7000 dekar vernes.

– På eiendommen er det kalkskog og rødlistearter. For oss som skogbrukere betyr det at vi ikke kan hugge og selge til industrien. Det er en av grunnene til at vi er interessert i å få området vernet, sier Øverås.

Men et vern betyr starten på slutten for Brønnøy Kalk, sier styreleder Kyrre Olaf Johansen. Bedriften, som har i dag 70 ansatte, har allerede sett seg ut nye områder der de kan utvinne kalk når dagens forekomster er tomme. Men et vern vil kunne blokkere muligheten for å transportere ut kalken, mener Johansen.

– Et vern av området, slik grunneier har søkt om, vil sette en effektiv stopper for videre utvikling av Brønnøy Kalk. Vi trenger en transportkorridor ut og tilgang til sjø. Vi har ressurser for de neste 25–30 årene, men får vi ikke tilgang til nye ressurser vil Brønnøy Kalk på sikt gå mot slutten, sier Johansen.

Les også: Kalk fra dette steinbruddet gir glinsende magasinsider over hele verden

Regionale myndigheter er uenige om vern

Det er registrert flere sårbare og nært truede arter i området, skriver

Fylkesmannen i Nordland etter at det er gjennomført en kartlegging av området. Fylkesmannen anbefaler vern og mener at et framtidig naturreservat bidrar med å dekke inn mangler i skogvernet når det gjelder gammel granskog, boreale regnskoger og «arter av særlig forvaltningsinteresse».

Fylkesråd Ingelill Noresjø (KrF) er ikke like positiv. I sitt brev til fylkesmannen sier hun at et vern ikke må stå i veien for en framtidig utnyttelse av mineralforekomstene.

Saken ligger nå hos Miljødirektoratet, som i sin tur skal gi sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet. Endelig vedtak om vern fattes ved kongelig resolusjon.

Vil satse på turisme

Skogeier Kjell Gustav Øverås håper nasjonale myndigheter går inn for vern.

– Vi ønsker å ha mulighet til å satse på turisme. Hvis dette blir et industriområdet, har vi få muligheter til å gjøre noe i det hele tatt.

Styreleder Kyrre Olaf Johansen er også konsernsjef i Norsk Mineral, som eier Brønnøy Kalk. Han sier de har og har hatt en god dialog med grunneier.

– En av problemstillingene her er at staten kommer med ganske store summer, som også er skattefrie. Vi skulle gjerne ha sett at vi hadde kommet til enighet med grunneier før det ble søkt om frivillig vern, men det skjedde ikke. Når søknaden er sendt, kan ikke grunneier trekke seg.