Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke?
4. juni 2021
Forslaget om å skrote tomtefesteloven nedstemt i Stortinget
7. juni 2021

Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.

Det ekstraordinære tilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021: nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting.

35 millioner skogplanter er klare til utplanting, men det er utfordrende å skaffe nok arbeidskraft. På grunn av covid-19-epidemien, er grensene stengt for utenlandske sesongarbeidere som normalt utfører det meste av skogplantingen her i landet. Å finne annen norsk arbeidskraft medfører merkostnader.

 

Landbruks- og matdepartementet vedtok 28. mai en midlertidig forskrift om tilskudd til skogplanting våren 2021. Ordningen skal bidra til å sikre nyplanting ved å kompensere for noe av merkostnadene næringen har på grunn av pandemien. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning fra i fjor. 

 

Et viktig samfunnsoppdrag

Det ekstraordinære tilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021: nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting. Tilskuddet er på 1,20 kroner for hver plante som blir satt ut. 

 

– Næringen gjør en stor innsats for å skaffe arbeidskraft og organisere utplanting. Det ekstraordinære tilskuddet er en håndsrekning og et viktig bidrag for å sikre at mest mulig av plantene kommer ut i skogen og ned i jorda, sier seniorrådgiver Per Gjellan i Landbruksdirektoratet.
– Skogplanting er viktig for både næringen, samfunnet og klimaet, også i et korona-år.  De plantene som ikke kommer i jorda i løpet av en måneds tid, må kastes. Det er en situasjon alle ønsker å unngå.  

 

Tilskuddsordningen er to-delt: en ordning for sentrale aktører og en for skogeiere.

 

Ekstraordinært tilskudd til sentrale aktører

Skogeierandelslag og andre som utfører planting for skogeier, kan søke på denne delen av ordningen. Disse aktørene må først sende forhåndssøknad om å komme inn under ordningen. Fristen for forhåndssøknad er 11.06.21. 

Det er Landbruksdirektoratet som mottar og behandler søknadene. Utbetaling av tilskudd skjer på anmodning fra søker etter at plantearbeidet for skogeier er avsluttet. Frist for anmodning om sluttutbetaling for sentrale aktører er 31.7.2021.

 

Mer informasjon om tilskuddet og søknadsprosessen for sentrale aktører finner du her:

 

Ekstraordinært tilskudd til skogeier

Skogeiere som planter selv, eller som bruker annen innleid arbeidskraft enn skogeierandelslag og andre sentrale aktører, kan søke på denne delen av ordningen. Søknadsprosedyren er den samme som ved søknad om ordinært tilskudd og/eller krav om refusjon fra skogfond til planting. Det er kommunen som behandler søknaden og fatter vedtak. Søknadsfristen er 1.9.2021.

 

Mer informasjon om tilskuddet og søknadsprosessen for skogeier som planter i egen regi, finner du her.

 

Om forskriften

Mer om den midlertidige forskriften, som tilskuddsordningene bygger på, kan du lese om her.