Leder ​Strategi for skogen
21. september 2017
Mer hogst – lavere priser
22. september 2017

Skogplantingen øker og gir klimaeffekter

Hedmark og Oppland står for over 40 prosent av nyplantingen. Det gis tilskudd til 80 prosent av nyplantingen utover et minimumstall, samt tilskudd til suppleringsplanting i mislykkede foryngelser. Prognosen viser at det vil bli plantet tettere på et 25 prosent større areal enn i fjor. I tillegg settes det ut nesten to millioner planter for supplering. 31,1 millioner kroner av bevilgningen går til gjødsling og tettere planting.

I 2016 ble det gjødslet 81 000 dekar, noe som var rekordhøyt. I år ser det ut til at skoggjødsling øker med ytterligere 10 prosent. Gjødsling skjer på de arealene som gir best klimaeffekt, og etter definerte miljøkriterier. CO2 bindes opp i skogen, og ressurstilgangen for skog- og trenæringen blir bevart for fremtiden. Staten kan gi tilskudd til 40 prosent av kostnadene ved tiltaket, og skogeieren betaler egenandelen på 60 prosent som kan dekkes med skogfond. Tilbakemeldingene fra både skogeiere og næringa har vært udelt positive.