HMS og KS til tusen
9. januar 2018
Tre ulver i Osdalsreviret skutt tirsdag
10. januar 2018

Skogsnäringen fokuserar forskningen

Med hjälp av ett hundratal personer inom forskning och industri har skogsnäringen formulerat en agenda över näringens gemensamma forsknings- och utvecklingsbehov. Som målsättning anges en övergång till en bioekonomi.

– Om det svenska samhället ska bli fossilfritt, vilket är politiskt beslutat, så måste vi ha mer kunskap och göra genombrott inom olika områden, säger Torgny Persson, forsknings- och innovationsdirektör på Skogsindustrierna.

– Agendan är ett sätt att identifiera vad som är viktigt, ena branschen, kommunicera vad vi vill samt se till att det blir verkstad av det, fortsätter han.

Bioekonomi

Med bioekonomi syftar han på alla produkter och processer som baseras på förnyelsebara råvaror från skog, jord och hav.

– I dag utgör de 7-12 procent av Sveriges BNP. Med forskningssatsningar skulle den andelen kunna öka.

Men då måste också investeringarna öka, enligt agendan till det dubbla mot i dag.

– I dag satsar vi cirka 4 miljarder kronor per år. Två tredjedelar kommer från industrin och en tredjedel från staten och EU, säger Torgny Persson.

Ökad investeringsvilja

Industrins forskningsinvesteringar motsvarar ungefär någon procent av omsättningen, vilket är lågt jämfört med många andra branscher. Men enligt Torgny Persson har det under de 5 – 6 senaste åren skett en mental omställning till ett mer innovativt fokus och en ökad investeringsvilja inom forskning. En orsak är kräftgången för tryckpapper vilket kräver en övergång till andra produkter.

Bygga på det som finns

Trots det betonar Torgny Persson vikten av att vidareutveckla det som redan finns, och därför är att stärka konkurrenskraften i befintliga produkter och processer ett av de fyra strategiska forskningsområden som pekas ut i agendan.

– Om vi inte stärker upp konkurrenskraften kan vi inte heller utveckla nya produkter och processer. Det vi gör i dag ska vi göra mer effektivt, sen kommer nya produkter som bygger på gamla processer. På sikt blir det nya produkter från nya processer, men det ligger längre fram.