Moelven største lokale
15. oktober 2019
NORSKOG på høring i næringskomiteen
15. oktober 2019

Skogstrær tilpasset et klima i endring

Skogfrøverket har åpnet et nytt foredlingssenter for skogstrær. Målet er frøproduksjon og foredling tilpasset klima i endring, samt sikker oppbevaring av frøkloner.

I det nye foredlingssenteret på Hogsmark i Ås, skal det i høst etableres en frøplantasje for gran. Her skal det produseres granfrø for planter til skogeiendommer i lavereliggende områder på Østlandet. Rundt 1100 poda granplanter fra 40 utvalgte kloner, skal settes ut her 2019. Det antas at plantasjen vil være produksjonsdyktig i løpet av 15 år.

Senteret etableres på arealer som leies fra NIBIO, der det i dag finnes forsøk på blant annet bjørk og svartor. I tillegg har instituttet et eget klonarkiv for å studere epigenetiske forskjeller, altså arvbare, reversible endringer i genaktivitet. Framover vil samarbeidet med Skogfrøverket gi nye muligheter og økt aktivitet på Hogsmark.

Svært lang generasjonstid

En stor utfordring med skogplanteforedlingen er generasjonstiden. Det tar mellom 25 og 40 år fra et granfrø spirer til vi kan høste frø fra avkommet. Da gjelder det å organisere foredlingen effektivt og sikkert, så ikke verdifullt materiale går tapt undervis.

Skognæringa er viktig for Norge. Et aktivt og lønnsomt skogbruk og en konkurransedyktig skogindustri har betydning for bosetting, sysselsetting og næringsutvikling i store deler av landet. Potensialet for økt verdiskaping er stort.