Skogen lever, gjelda brast
7. mai 2018
Arbeidsgruppe skal vurdere ordninger for godsoverføring fra vei til jernbane
8. mai 2018

Skrantesjuke i Nordfjella – Møte om vegen vidare

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale har møte med ordførarane i kommunane som grenser til Nordfjella for å drøfte den vidare forvaltninga av området etter at all villreinen i området nå er felt.

Tid : Tirsdag 8. mai kl 13.30-14.30.

Stad : Landbruks- og matdepartementet, Teatergata 9/R6, Oslo.

Det blir høve til intervju i etterkant av møtet. Møt i resepsjonen R6 kl 14.15.

For fotografering ved møtestart: Møt i resepsjonen R6 kl 13.15.

Kontaktperson i Landbruks- og matdepartementet :

Ståle Norang, Tlf 41 43 80 11.

All villreinen i Nordfjella er felt

Etter at det vart påvist skrantesjuke (CWD) i villreinflokken i Nordfjella sone 1, vart det gjort vedtak om at heile villreinflokken skulle fellast innan 1. mai 2018. Dette er nå gjort. Det er i alt felt i overkant av 2100 dyr, av desse vart meir enn 1400 dyr felt i statlig regi sist vinter. Det vart påvist 19 tilfelle av skrantesjuke. Området skal nå haldast fritt for villrein i minimum fem år. Deretter er det planen å reetablere ei frisk og stadeigen villreinbestand i Nordfjella.

Føremålet med møtet 8. mai er å drøfte samarbeid om forvaltning av Nordfjella-området i åra framover.

Skrantesjuke, Chronic Wasting Disease (CWD)

Skrantesjuke, eller Chronic Wasting Disease (CWD) er ein prionsjukdom som liknar skrapesjuke hjå sau eller kugalskap, der feilfolda protein hopar seg opp i hjernen og fører til store lidingar og død for dei dyra som blir ramma. Då CWD vart oppdaga i Noreg av Veterinærinstituttet i fjor var det første tilfellet i Europa, og det vart sett i gong omfattande prøvetaking av norske hjortedyr (elg, villrein, tamrein, hjort og rådyr). Målet med å ta ut flokken i Nordfjella er å avgrense og om mogleg utrydde sjukdommen. Dersom ein kan hindre at sjukdommen spreier seg, vil mange dyr kunne bli spart for dei lidingane den fører med seg.

This site is registered on wpml.org as a development site.