AT Skog selger seg helt ut av Moelven Industrier ASA
28. februar 2020
Klimakrisen skal vekke norsk treindustri fra dvalen.
3. mars 2020

Skriftlig spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

Ole André Myhrvold (Sp): Det er sagt at Landbruks- og matdepartementet ikke har tatt stilling til om det skal settes i gang et lovarbeid på dette området, kan statsråden avkrefte eller bekrefte dette, og kan statsråden anslå når man eventuelt kan forvente at dette settes i gang?

Begrunnelse

 

3. februar 2011 søkte Norges Buejegerforbund om å starte et prøveprosjekt for jakt med pil og bue. I januar 2012 ga Direktoratet for naturforvaltning (DN) følgende anbefaling:

 

«Etter at søknaden har vært vurdert intern i DN og vært ute på en landsomfattende høring, anbefaler direktoratet overfor Miljøverndepartementet at det startes et 3-årig prøveprosjekt hvor pil og bue benyttes som jaktvåpen.»

 

I 2014 avslo Klima- og miljødepartementet søknaden. Begrunnelsen var fra Mattilsynets side at det ikke har vært mulig å framskaffe vitenskapelig dokumentasjon på at pil og bue ivaretar dyrenes velferd på en like god måte som skytevåpen.

 

I mai 2019 søkte Norges Buejegerforbund, med støtte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund, Norges Bondelag, Norges Skogeierforbund og NORSKOG, om tillatelse til å gjennomføre en 5 årig prøveordning for jakt med pil og bue i Norge. I Finland og Danmark har buejakt vært lovlig siden henholdsvis 1993 og 1991. Begge disse nordiske landene har også i 2017 etter grundig evaluering også oppgradert sin buejakt til å omfatte større vilt. Søkerne og støttespillerne søker om buejakt for at rettighetshavere til jakt og jegere skal få samme muligheter som i våre naboland.

 

Jakt med pil og bue fordrer en lovendring i viltloven § 20, som stadfester at «Til felling av vilt under jakt kan bare brukes skytevåpen med ladning av krutt.»