Ny skograpport: Stabil tilvekst, mer død ved og gammel skog.
6. september 2021
Den store partioversikten del 1/2: FoU, verdikjeden og veibygging
6. september 2021

Storsatsing for å etablere en helsirkulær verdikjede for tre

Næringsminister Iselin Nybø (f.v.) sammen med Kristine Nore, som blir prosjektleder for sirkTRE, og Berit Sanness, som blir leder for styringsgruppen til sirkTRE. FOTO: Erling Fløistad, NIBIO

Grønn plattform-midler til sirkTRE

Statsråd Iselin Nybø offentliggjorde den 3. september den store bevilgningen til sirkTRE og var begeistret over hvilke muligheter prosjektet gir.

 

– Vi vil bygge mer i tre. Karbonet som er lagret i trematerialene vil være bundet der i hele byggets levetid, men vi vil også gjenbruke materialer og konstruere bygg på nye måter, slik at vi bruker ressursene smart og låser karbonet i trevirket så lenge som mulig, før det til slutt lagres som biokull eller brennes, sa Kristine Nore fra OMTRE, som blir prosjektleder for det store sirkTRE-prosjektet.

 

NWC som fødselshjelper
– Visjonen til Norwegian Wood Cluster er at vi gir verden innovative og bærekraftige byggeløsninger i tre. NWC skal bidra til økt bruk av tre, optimalisert industri, reduserte fotavtrykk, økt verdiskapning basert på norske, fornybare ressurser og – mer sirkulære løsninger. Vi leide derfor inn selskapene OMTRE og Vill Energi for å jobbe med søknaden for å få til et prosjekt innenfor Grønn plattform, der fokus var på sirkulære løsninger for tre, sa NWCs klyngeleder Berit Sanness.

 

Hun fortalte at det ble nedlagt en stor innsats og brukt store ressurser for å få søknaden i land.

 

– Takket være forprosjektmidler fra Grønn plattform og betydelige midler fra «Innovasjonssenter for biomasse» ble det mulig å rigge konsortiet og komme i mål med søknaden om hovedprosjekt innen fristen 12. mai. Vi har med andre ord vært fødselshjelper for sirkTRE, og vi er glade for den store støtten myndighetene gir prosjektet, sa Sanness. 

 

Mange involvert i prosessen
Folkene i OMTRE og Vill Energi med hhv. Kristine Nore og Per F. Jørgensen i spissen, jobbet intens for å rigge konsortiet og ferdigstille søknaden. Men det var også andre som gjorde sitt til at resultatet var bra. Flere av NWCs medlemsbedrifter gikk aktivt inn i sirkTRE-prosessen og bidro til et godt innhold. Haugen Zohar Arkitekter og Boligpartner er blant NWC-medlemmene som får viktige roller i sirkTRE.

 

– Også næringshagene i Innlandet fylke og Viken fylke, som NWC samarbeider med, bidro med tanker, tekster og tall til søknadsarbeidet. Dette illustrerer at vi har en verdifull miks av kompetanse og ressurser innenfor klyngens nettverk, og engasjementet fra mange kanter styrker forankringen av sirkTRE, sa Sanness. Hun berømmet også den store innsatsen på forskningssiden.

 

– Det var helt sikkert krevende å rigge forskningsparallellen circWOOD med samme korte tidsfrist. Den jobben ble ledet av NIBIO ved forskningssjef Lone Ross. Også der ble det gjort en kjempejobb, og vi kan glede oss over at alle de fem universitets- og forskningsinstituttene innenfor NWC (NIBIO, NMBU, NTNU, Treteknisk Institutt og Høyskolen i Innlandet) har gått skikkelig om bord i circWOOD. Derved blir kontakten mellom bedriftene i verdikjeden vår og akademia styrket, sa Sanness.

 

Dette er sirkTRE

  • I Norge er mengden returtre omtrent like stor som mengden tre som inngår i byggeprosjekter. Det meste av returtre flises opp til energigjenvinning. I sirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre.
  • Målet til sirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges returtre innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. sirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.
  • Det treårige prosjektet sirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner NOK, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner NOK. sirkTRE har planlagt oppstart i januar 2022.
  • Prosjektet blir ledet av OMTRE, mens NIBIO leder forskningsdelen circWOOD. Bedrifter og industri bidrar med en betydelig egeninnsats for å utløse nødvendig forskning og innovasjon. Initiativtaker til prosjektet er Norwegian Wood Cluster. 
  • I tillegg til sirkINN og  circWOOD, er sirkTRE bygget opp av fire delprosjekter. Disse er: sirkHELTRE som skal ha fokus på ombruk av heltrebaserte løsninger, sirkRESSURS der hovedfokuset er redusert ressursbruk, sirkREAL for realisering av prosjekter med sirkulære treprodukter, løsninger og design for ombruk, og sirkTEK der ny teknologi med ny digital produksjon skal utvikles.

 

Teksten er et utdrag av artikkelen publisert av  Norwegian Wood Cluster.