Ny rapport: Treplanting i stor skala kan ta bort ti års CO₂-utslipp
19. februar 2019
Separerer seg etter 40 år for å behalde garden
20. februar 2019

Svar på skriftlig spørsmål om personlig eierskap i landbruket

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp) om statsråden vil ta initiativ til ovendringer for å styrke det personlige eierskapet i landbruket.

Spørsmål nr. 961 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik

Jeg viser til Stortingets brev datert 13. februar 2019. Stortingsrepresentanten Sigbjørn Gjelsvik har stilt meg følgende spørsmål:

«ViI det være i tråd med dagens konsesjonslov, samt Granavoldenplattformens vektlegging av»en eiendomspolitikk for å sikre den selveiende bonden»som en bærebjelke i landbrukspolitikken og at regjeringen vil»styrke den selveiende bonden ved praktisering av jord- og konsesjonsloven», å omgjøre konsesjonsbelagte landbrukseiendommer fra enkeltpersonsforetak til AS på grunn av primært skattemessige forhold, og vil statsråden ta initiativ til lovendringer for å styrke det personlige eierskapet i landbruket?»

Andelen landbrukseiendommer som eies i selskaper med begrenset ansvar er lav i Norge. SSBs tall for 2018 viser at 93% av eiendommene var i personlig eie, mens 7% av eiendommene var eid enten av et upersonlig selskap, et dødsbo eller eier var «uoppgitt».

I forarbeidene til konsesjonsloven er det vist til at det er et landbrukspolitisk mål at landbrukseiendommer i utgangspunktet bør eies av fysiske personer. I rundskriv M-3/2017 om konsesjon, priskontroll og boplikt er det uttalt at det ved praktiseringen av loven kan legges vekt på erfaringene som bygger på at det er ønskelig med en bruksstruktur der landbrukseiendom i størst mulig grad bør eies av fysiske personer som selv bebor og driver eiendommen. Denne eierformen har vist seg å være stabil og rasjonell.

Konsesjonsloven § 9 inneholder samtidig en bestemmelse som åpner for å gi konsesjon til et aksjeselskap som erverver landbrukseiendom.

I forarbeidene til loven er det i tilknytning til bestemmelsen framhevet at det er behov for en bestemmelse som legger til rette for fleksible løsninger i de tilfellene der aksjeselskap som eier byr på fordeler i forhold til den tradisjonelle eierformen. Det er påpekt at bestemmelsen ikke bør være til hinder for å imøtekomme konkrete og individuelle behov selskap med begrenset ansvar har for å erverve landbrukseiendom. Lovens mulighet til å gi konsesjon til aksjeselskap er reflektert gjennom kommunenes praksis etter konsesjonsloven. I 2017 avgjorde kommunene 2 723 «vanlige» søknader om konsesjon. I 58 saker var søkeren et aksjeselskap. Kommunene innvilget konsesjon i 48 av disse sakene, og avslo søknaden i 10 saker.

Målet om å opprettholde personlig eierskap til landbrukseiendommer er også reflektert i Granavolden-plattformen der samarbeidspartiene legger til grunn at vi vil «Styrke den selveiende bonden ved praktisering av jord- og konsesjonsloven.» Det ligger i dette at jeg vil arbeide for å opprettholde en eierstruktur der landbrukseiendommene i utgangspunktet eies av fysiske personer.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad