3,5 millioner kroner til forskning på bestands- og helseovervåking av villsvin
7. desember 2020
Ber om faglige råd for å flytte genetisk viktig ulv
9. desember 2020

Svar på skriftlig spørsmål om rensking av grøfter

Skriftlig besvarelse av spm nr 600 fra stortingsrepresentant Arne Nævra

 

Stortingsrepresentanten Arne Nævra har stilt følgende spørsmål til landbruks- og matministeren:

 

«I dag har skogeieren ikke lov til å grøfte myrer pga. myrenes økologiske, klimamessige og flomdempende betydning. Men rensking av grøfter er fortsatt tillatt, attpåtil med statlig støtte gjennom skattefordeler i skogfond. Samtidig er vi i ferd med å restaurere natur, og myrer er noe av det viktigste. Ser statsråden det åpenbart ulogiske i denne situasjonen; at staten støtter rensking av grøfter, mens den samtidig lager planer og bruker midler til restaurering av myr, og vil hun ta noe initiativ i saken?»

 

Det er korrekt som stortingsrepresentanten Arne Nævra skriver at nygrøfting som skogbrukstiltak ikke er tillatt, men at gamle grøfter i noen bestemte tilfelle kan renskes.

 

Regjeringen har kommunisert dette til Stortinget. I Meld. St. 14 (2015-2016) Natur for livet er temaet omtalt slik:

 

Nygrøfting i forbindelse med skogbruk er forbudt, mens såkalt «grøfterensk» av gamle grøfter er tillatt. Vedlikehold av gamle grøfter kan være nødvendig for å opprettholde tømmerproduksjonen enkelte steder. Rensing av gamle og mer eller mindre gjengrodde grøfter i områder der det ikke er etablert produktiv skog, kan resultere i tørrlegging av fungerende myrer og sumpskog. Regjeringen tar sikte på å revidere forskrift om bærekraftig skogbruk slik at både nygrøfting og rensk av grøfter der det ikke er etablert produktiv skog blir forbudt. Dette blir nærmere omtalt i Landbruk- og matdepartementets skogmelding.

 

Stortinget hadde ikke merknader til at avgrensningen mellom produktive og ikke produktive skogarealer.

 

Landbruks- og matdepartementet vil på bakgrunn av dette sende på høring en endring i forskrift om bærekraftig skogbruk som innebærer at både nygrøfting og rensk av grøfter, der det ikke er etablert produktiv skog blir forbudt. Dette vil skje med det første.

 

Representanten Nævra har også rett i at det arbeides med å restaurere myrer. Dette er det gjort rede for i Meld.St. 6 (2016-2017) Verdier i vekst: «En sentral premiss for arbeidet, er at det ikke skal være i konflikt med jord- og skogbruksinteresser. Det vil trolig ikke være aktuelt å tilbakeføre omdisponerte myrarealer hvor det er produktiv skog, fordi dette vil kunne medføre et karbontap og dermed nettoutslipp. I verneområder kan restaurering for å oppnå bedring i økologisk tilstand innebære fjerning av skog. Drenerte myrer uten produktiv skog skal derimot prioriteres for restaurering.»

 

Som det framgår legger regjeringen dermed opp til en bærekraftig forvaltning hvor det er god balanse mellom ivaretakelse av myr, restaurering av myr, der det er viktig for naturmangfold, og produksjon av skog. Skogen bidrar både til karbonopptak og gir råstoff til det grønne skifte.

 

Med hilsen

 

Olaug Vervik Bollestad