Et utbytteforbud må følges av et forbud mot formuesskatt
4. mai 2020
50 mill. til skogbruket for å holde hjulene i gang
5. mai 2020

Svar på skriftlig spørsmål om salg av statens skoger

Svar på spørsmål nr. 1440 fra stortingsrepresentant Nils Kristen Sandtrøen

 

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 27. april 2020, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 1440 fra Nils Kristen Sandtrøen:

 

«Vil landbruksministeren, etter debatten i Stortinget 22. april om salg av statens skoger, ta et initiativ overfor Statskog slik at arrondering og salg av teiger ivaretar intensjonen om å styrke det lokale eierskapet blant annet ved at skogeiendommer som selges ikke er så store og dyre at det utelukker muligheten for lokalt eierskap?»

 

Intensjonen bak Statskog SFs arronderingssalg var å forbedre arronderingen av foretakets eiendommer, for å styrke foretakets økonomi og mulighetene for utbytte til eier, jf. Prop 11 S (2010-2011). I den rød-grønne regjeringens forslag til Stortinget er det vist til at slikt arronderingssalg kan bidra til å styrke næringsgrunnlaget for private skogeiere, kommuner og allmenninger. Det ble også pekt på at det kunne utløse makeskiftearealer for skogvern. Flertallet i Næringskomiteen var fornøyd med at det var lagt opp til et omfattende arronderingssalg, og forutsatte at den rød-grønne regjeringen i den videre dialog med selskapet la til grunn at et slikt videresalg av eiendommer gir muligheter for et aktivt lokalt eierskap. Det ble også forutsatt at inntektene fra salget skulle brukes til nedbetaling av det statlige lånet på 475 mill. kroner, uten at omfanget av salget på noen måte var knyttet til størrelsen på lånet. Den rød-grønne regjeringen fulgte opp ved å vedta retningslinjer for Statskog SFs arronderingssalg i 2011. Retningslinjene gir gode muligheter for å styrke lokalt eierskap, og det er mange som har benyttet seg av dette.

 

I retningslinjene går det blant annet fram at nedsalget skal resultere i en bedre arrondering for Statskog SF og lede til en mer effektiv drift, og at foretaket skal søke å nå høyest mulig pris for eiendommene.

 

Dagens regjering mener at retningslinjene for salget er gode, og har valgt å videreføre disse uten endringer. Etter en grundig vurdering har vi imidlertid åpnet for at Statskog SF kan utvide salget med inntil 150 000 dekar, der dette gir arronderingsmessig gevinst for foretaket.

 

Det er ingenting i veien for at lokale skogeiere kan gå sammen om å by på større eiendommer med mål om å dele disse opp for å forbedre arronderingen av sine eksisterende eiendommer etterpå. Det vil så være opp til kommunen, gjennom konsesjonsbehandlingen, å vurdere om dette vil bidra til en god utvikling av landbrukseiendommene.

 

Statskog SFs ansvar er å ivareta foretakets interesser innenfor de rammene som er satt for virksomheten, og på den måten sikre fellesskapets verdier. Det har siden den rød-grønne regjeringen startet arronderingssalget i 2011 vært Statskog SFs ansvar å vurdere hvilke eiendommer som skulle selges, og hvordan salget skulle gjennomføres innenfor rammen av kriteriene. Arronderingssalget har gitt gode muligheter for å styrke privat lokalt skogeierskap, slik Stortinget forutsatte. Jeg ser derfor ingen grunn til å gjøre endringer i kriteriene for Statskog SFs arronderingssalg nå.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad