Stangeskovene med tidenes beste resultat
11. juli 2018
– Villsvin kan være en ressurs
11. juli 2018

Tapte søksmål om ulovlig hogst av trær

Retten reduserte beløpet betydelig – og idømte saksøker saksomkostninger. Har du et nyhetstips?

Hemne

Paret kjøpte hytte i Hemne for ca. sju år siden, og tok da kontakt med grunneier på naboeiendommen med spørsmål om de kunne få hugge noen trær. Årsaken var at de ønsket bedre solforhold på hytta.

Grunneier samtykket ikke til hogsten, men det ble avtalt befaring for å vurdere om tillatelse til hugging kunne gis, og eventuelt til hvilken pris.

Erkjente ulovlig hogst

Av ulike årsaker dukket aldri grunneier opp. Ifølge dommen, som nylig ble avsagt i Sør-Trøndelag tingrett, gikk det mellom to og tre år før paret likevel felte åtte trær på den aktuelle eiendommen.

Det gikk enda et par år før grunneier oppdaget det – og deretter sendte brev med krav om oppgjør. Partene kom imidlertid ikke fram til noen enighet om erstatningssummen. Etter at også en grensetvist ble avgjort i januar i år, tok grunneier ut stevning for tingretten i mai. Tema for saken var erstatning for åtte trær. Paret som felte trærne har erkjent ulovlig hogst, og var uenig i erstatningssummen.

Krav: 160 000

Grunneier har gjennom sin advokat anført at ulovlig hogst skal erstattes fullt ut for å kunne gjennomføre tiltak til gjenopprettelse. Det er videre anført at trærne hadde en opplevelsesverdi og miljøverdi for grunneier. Kravet gjaldt ikke erstatning for fullvoksne trær, men gjenoppretting av åtte mindre grantrær.

Grunneiers advokat gjør et poeng av at dersom hogstverdien skal legges til grunn, vil det svekke rettssikkerheten til grunneier, og vil virke lite preventivt på ulovlig hogst generelt.

Det ble deretter lagt ned påstand om en erstatning til grunneier på 160 000 kroner, samt at paret som har stått for den ulovlige hogsten idømmes saksomkostninger.

Tilbud: 8000

Motparten på sin side anførte i retten at «full erstatning» i dette tilfellet ikke innebærer erstatning for gjenopprettelseskostnadene. Derimot er utgangspunktet at nødvendige og påregnelige utgifter til gjenoppretting skal erstattes, og at det skal foretas en konkret vurdering av hvilke gjenopprettingstiltak det er rimelig og fornuftig å sette i verk.

Når det gjelder prevensjonshensynet, gir dette ingen hjemmel for å forhøye erstatningsbeløpet, mener paret, og mener erstatningen skal settes til den verdien som skogsvirke dersom trærne hadde fått stå til de ble hogstmodne.

Påstanden ble dermed at paret frifinnes, mot å betale inntil 8000 kroner i erstatning til grunneier, og at grunneier idømmes saksomkostningene.

Tre generasjoner

Retten på sin side legger til grunn at den aktuelle eiendommen der hogsten foregikk, ikke har sunket i verdi. Det er partene også enige om. Retten er ikke enig i saksøkers anførsel om at trærne er hugd ut på en måte som utgjør et sår/halvmåne i plantefeltet. Det tas heller ikke hensyn til estetiske elementer, og retten ser ikke at trærne har noen bruksnytte for grunneier, ut over at den utgjør en svært liten del av en stor skog og som hogst.

Derfor legger retten til grunn tap i form av hogstverdi i sin utmåling, da det etter rettens syn primært har bruksverdi som hogst.

Trærne ble plantet av grunneiers far og bestefar, og at de derfor også hadde en viktig affeksjonsverdi, men dette er ikke vektlagt i dommen.

«I det vesentligste»

Allskog er brukt som faginstans for å beregne erstatning for tømmerverdi. Det er derfor lagt til grunn en verdi på 250 kroner per tre, noe som ifølge Allskogs representant i retten er «godt betalt».

Retten vurderer også hvem som har vunnet saken, og tar da utgangspunkt i partenes krav. Det spriker altså stort.

Derfor har paret som eier den aktuelle hytta, i det vesentligste vunnet saken, både når det gjelder tvistesum og påstandsgrunnlag, ifølge dommen. Derfor har de også krav på å få dekt sine saksomkostninger.

27 500 i nettotap

Grunneier tilkjennes nå en erstatning på 2500 kroner. Dette er mindre enn motpartens forlikstilbud på 8000 kroner. Et forlikstilbud på 5000 kroner ble også framsatt tidlig i saken, men avvist. Retten minner om at disse summene overstiger det beløpet som grunneies nå tilkjennes.

Grunneier må altså i tillegg betale nærmere 30 000 kroner i saksomkostninger til hytteeierne. Dermed havner grunneiers netto økonomiske tap på ca. 27 500 kroner.

[email protected]

907 72 300

Her kan du sende inn ditt nyhetstips via skjemaet nedenfor.