Tynning i gang igjen i Trøndelag
27. september 2019
Skal gripe mulighetene
27. september 2019

– Tar feil om bioenergi

Fylkeskommunen har valgt klimavennlig – Toftaker tar feil, mener Allskog og Nord Energi om kritikken fra tidligere OVS-rektor Helge Toftaker om valget av bioenergi som oppvarming av fylkeskommunale bygg.

Del ( )

Vi i skogeierforeninga ALLSKOG og biovarmeselskapet Nord Energi synes engasjementet til Helge Toftaker for klimavennlige løsninger er viktig, men vi mener at han bommer med kritikken av fylkeskommunen og anlegget på Oppdal. På Oppdal varmes det opp vann med flis og pellets produsert av rester fra skogen, prosessen EASAC sier er tilnærmet klimanøytralt.

I oppsummeringen fra EASAC (European Academies Science Advisory Council) om rapporten «Forest bioenergy, carbon capture and storage, and carbon dioxide removal: an update» fra august 2019 vurderer forskerne effekten av biovarme fra skogbruket. De vurderer den nordiske måten å fremskaffe bioenergi, den som benyttes på Oppdal til å være klimavennlig og tilnærmet nøytral.

Metoden EASAC er kritisk til er som ikke brukes i Norge, men som brukes på kontinentet i Europa. I Rapporten fra de europeiske forskerne vises det til eksempler der det hogges store mengder skog for og brukes til strømproduksjon med både pellets og flis, uten at CO2-utslippene renses med såkalt CCS. Forskning på feltet som kom for to år siden og rapportene fra de omtalte forskerne fra i fjor påpekte det samme. Derfor har det blitt betydelig strengere regler for at elektrisitet produsert på biomasse fra skogen skal få innpass under EUs definisjon av klimavennlige energiformer.

Det er et av flere viktig tiltak som har en direkte effekt på klimagassutslippene i England, Tyskland, Østeriket med flere. Forskerne har nemlig sett at en slik energiproduksjon setter press på de europeiske skogressursene, som kan og bør brukes mer effektivt.

I Norden gjør vi det annerledes

Som det står i oppsummeringen av rapporten så er metoden vi produserer bioenergi, og dernest varmer opp bygg på i Norge og Sverige som nevnes av Toftaker en helt annen. ALLSKOG og tømmeraktørene i Norge og Sverige hogger ikke trær ene og alene for at de skal flises opp og brukes til oppvarming, vi bruker restene. Flis og spon.

50 – 60 prosent av tømmerstokken i Norge brukes til byggematerialer. Det unike med vår bransje er at for hvert nytt produkt vi klarer å produsere av restene fra tømmerstokken så kutter vi CO2-utslipp og øker norsk verdiskaping i vår treindustri. Den delen av tømmerstokken som ikke kan brukes til byggematerialer blir til papir, papp, emballasje, smaken i vaniljeis, flis, pellets og mye mer.

Pellets det fyres med på Oppdal kommer altså ikke fra Estland, den er nordisk. Et nordisk restråstoff, som i stedet for å gå til spille utnyttes i en sirkulær og mer bærekraftig modell. Pellets og flis bruker ikke til produksjon av elektrisitet, men til å varme en kjele med vann som gir vannbåren varme til hele bygget. Det er en prosess som er mye mer energieffektiv og som utnytter restråstoff på en økonomisk og klimamessig god måte.