Kort sagt, mandag 13. januar
13. januar 2020
Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler. | Erik Eide
13. januar 2020

– Tiden er inne for å utarbeide nye planer

Nå skal det legges nye planer for å drifte skogen best mulig.

DEL – Nå er det tid for å utarbeide nye skogsbruksplaner for Fet, Sørum og Aurskog-Høland, forteller Jon Arne Kongtorp, rådgiver skogbruk i nye Lillestrøm kommune, til Indre Akershus Blad.

 

I løpet av januar innkalles skogeierne til informasjonsmøter som avholdes i Lørenfallet, i Gan, på Hemnes og på Bjørkelangen.

 

– De eksisterende planene begynner å bli gamle og har dermed mistet sin verdi. Siste takst i Sørum er fra 2003, Fet 2005 og Aurskog-Høland 2007. Nå er vi imidlertid i i gang igjen. Prosjektet startet i fjor og de nye planene vil være ferdig til leveranse til skogeierne sommeren 2021, kan Morten Haugerud, leder av Østre Romerike Skogeierlag fortelle.

 

Han er også leder i styringsgruppen bak planprosessen som skal munne ut i de nye skogbruksplanene.

 

Totalt finnes om lag 1.600 skogeiere i Aurskog-Høland og det som fram til årsskiftet het Fet og Sørum.

 

Om lag 75 prosent av arealene i disse tidligere tre kommunene, eller 861.000 dekar, består av skog, og det hogges årlig om lag 230.000 kubikkmeter tømmer til en førstehåndsverdi av 90 millioner kroner.

 

Skogbruksplanen er nøkkelverktøyet både å drifte skogene sine optimalt når det gjelder å høste av skogen og for å etterleve de restriksjoner og krav som ligger der, blant annet til miljøhensyn, sier Morten Haugerud som anbefaler at alle utmarkseiendommer over 100 dekar sørge for å sikre seg sin skogbruksplan.

 

– Hvorfor er slike skogbruksplaner så viktige?

 

– En slik plan gir en oversikt over skogeiendommen, blant annet forslag til behandlingstiltak (planting, ungskogpleie, tynning, hogst) og verdiene i form av volumer og tilvekst. Planen gjør det også enklere å kjøpe inn tjenester da den gir bedre grunnlag for skogbruksledere og andre til å planlegge og prise tiltak, og ikke minst får en gjennom planen en påkrevet miljødokumentasjon, noe alle som ønsker å selge tømmer må ha som dokumentasjon på at eiendommen er miljøsertifisert.

 

Haugerud presiserer at hver enkelt skogeier selv må bestille planen, som kan leveres i tre forskjellige pakker tilpasset skogeiernes forskjellige behov.

 

Staten yter 40 prosenttilskudd til finansieringen. I tillegg kan skogfond benyttes. Kommunene er rådgivere og vil være behjelpelig ved behov via skogbrukssjefen.