Færre skogskader enn fryktet
8. januar 2020
– Skogsamvirket er det eneste rette for norsk skogbruk
8. januar 2020

Tømmerterminal på Toten: – To alternativer må vurderes mot hverandre

Et forslag til tømmerterminal ble brått til tre. Nå står det mellom Røste og Reinsvoll.

Nortømmer tok initiativ til å få tømmer på Gjøvikbanen ved å etablere en tømmerterminal på Røste, mellom Skjelbreia og Trevatn. Herfra går det gamle jernbanespor som kan knyttes til Gjøvikbanen. Røste ligger langs den nedlagte Valdresbanen, skriver Oppland Arbeiderblad.

Bane Nor, Viken skog og Norske Skog støttet initiativet. Flere politikere sluttet også opp om forslaget, selv om enkelte har vært skeptiske til vegstandarden i området. Guttorm Tysnes i Norges lastebileier-forbund har frarådet å legge en terminal her.

Men lite har skjedd i saken siden april 2018

Underveis har det vist seg at området Røste stasjon er regulert til LNF-formål (landbruk, natur og friluftsliv), og ikke til industri slik det en gang var. Dette kompliserer. Dette faktum skal ha kommet overraskende på Gaute Jensen som har ervervet området fra RA/Nammo. Jensen har vært innstilt på å leie ut arealet til en tømmerterminal.

Anne Merethe Andresen, kommuneplanlegger i Vestre Toten, forklarer:

– Når en industrivirksomhet opphører og det ikke foreligger framtidige planer om annen virksomhet her, vil reguleringen til industri og næringsvirksomhet på sikt falle bort. I så fall blir området automatisk definert som LNF-område.

Fakta

75.000 kubikkmeter tømmer blir i dag fraktet fra skogene i Valdres, Gran, Land og Toten til jernbaneterminaler øst for Mjøsa (Stange, Elverum og Kongsvinger). Tømmeret fraktes i hovedsak videre til Sverige.

Nortømmer har tatt initiativt til en tømmerterminal ved Røste, mellom Skjelbreia og Trevatn. Dette er beregnet å redusere tømmertransport med bil med 200.000 kilometer årlig.

Det kreves altså en dispensasjon fra gjeldende regulering for å kunne heise tømmer ombord på tog ved Røste stasjon. Mjøsplan AS fikk oppdrag fra Nortømmer om utarbeide et såkalt planprogram, forløperen til en konsekvensutredning. Men ting har skjedd underveis.

Tord Linnerud kjøpte nemlig Reinsvoll Bruk, langs Riksveg 4 på Reinsvoll. Her vil han etablere Reinsvoll næringspark. Han ser på muligheter for en gods- og tømmerterminal her, blant annet.

Et tredje alternativ ble også kastet inn i diskusjonen, nemlig Eina stasjon. Men her er forholdene trange og vanskelige. Alternativet framstår som urealistisk.

Dermed er tre alternativer blitt til to. Kommuneplanlegger Anne Merethe Andresen sier saken endret seg da Tord Linnerud overtok Reinsvoll Brug.

– Tidligere eier (Havsjå Invest/Birger Sand Bakke, red. anm.) hadde ingen konkrete planer om utvikling av området. I og med at den nye eieren åpnet for blant annet tømmerterminal, er det naturlig at dette blir med i en totalvurdering.

Andresen sier at en utredning av Røste uansett vil kreve at forslaget sammenliknes med et alternativ.

OA er kjent med at det har vært atskillig utveksling mellom Mjøsplan og kommunen for å bli enige premisser for en utredning av tømmerterminal på Røste. I perioder har det vært stillstand.

Anne Merethe Andresen sier dialogen nå er gjenopptatt og at den er konstruktiv.

Det er Feste Kapp AS som planlegger for Reinsvoll Næringspark. Mens Mjøsplan planlegger for Røste. Avdelingsleder Helle Flesjå hos sistnevnte håper politikerne snart vil få saken til behandling.

Kommuneplanlegger Anne Merethe Andresen understreker at de mener ideen om tømmerterminal er god.

– Vi har vært litt skeptiske til en plassering oppe på Røste, uten at vi har gått inn i detaljene. Våre første antagelser kan absolutt vise seg å være feil. Nettopp derfor må saken utredes godt, sier hun.

Regionsjef Knut Esbjørnsen i Nortømmer legger ikke skjul på at de gjerne skulle vært kommet lenger i prosessen. Han minner om at den viktige misjonen er å få fraktet tømmer med Gjøvikbanen. I dag må tømmer fra Vestoppland transporteres til østsiden av Mjøsa for videre frakt med jernbanen.

– Det var Bane Nor selv som foreslo Røste. Dette handler om et tre kilometer langt sidespor til Gjøvikbanen.

Esbjørnsen sier en tømmerterminal på Røste i snitt vil føre til et økt trafikk på rundt fire tømmerbiler i ukedagene.

Lik Hadeland på Facebook

Artikkeltags