Skogen är en nyckel till svensk välfärd
25. juni 2018
Bjørn har tatt sau også på nordsiden i Meråker
25. juni 2018

Verner 25 viktige skogområder

– Halvparten av alle truede arter i Norge, og en rekke truede naturtyper, finnes i skog. Hundrevis av insektarter og sopparter, og enkelte fugler, er for eksempel avhengige av død ved og gammel skog. Skogvern er derfor et svært viktig tiltak for å bevare norsk naturmangfold, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

14 av de nye verneområder ligger i Troms og eies av Statskog SF. De øvrige områdene er frivillig vern av privateid skog. Totalt er det vernet om lag 117 km 2 nytt verneareal, hvor ca. 63 km 2 er produktiv skog.

Verner i statens skoger

Det er bred politisk enighet om at offentlig eid skog bør brukes aktivt i skogvernet. I desember 2015 ba Stortinget regjeringen gjennomgå Statskog eiendommer og legge til rette for at verneverdig skog kan vernes etter naturmangfoldloven.

– Viktig verneverdig skog som eies av Statskog, skal bidra til at vi når målet om vern av 10 prosent av skogen i Norge. Det er derfor svært positivt at vi nå får på plass disse 14 viktige verneområdene i Troms, understreker Elvestuen.

Et av skogområdene som vernes i Troms betyr at Ånderdalen nasjonalpark i Tranøy kommune på Senja utvides.

Stor interesse for frivillig skogvern

Samarbeidet om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er om lag 450 skogområder blitt vernet i arbeidet med frivillig skogvern. I det nye vedtaket vernes 11 privateide områder ved frivillig vern. Interessen for frivillig skogvern er stor, og mange områder er i prosess med sikte på ytterligere skogvern senere i år og de kommende årene.

– Jeg setter stor pris på at mange private skogeiere tilbyr frivillig vern. Samarbeidet om frivillig skogvern er svært viktig for å sikre mangfoldet i norsk skognatur, sier statsråd Elvestuen.

Stortinget vedtok i 2016 et mål om vern av 10 prosent av skogarealet. Dagens vernevedtak er et skritt mot dette målet. Til nå er det vernet nær 3,4 prosent av den produktive skogen i landet, og noe over 4,6 prosent av det samlede skogarealet.

Nasjonale og internasjonale mål

I tillegg til å bidra til målet om 10 prosent skogvern, vil vernevedtaket bidra til å oppnå særlig følgende to nasjonal mål for naturmangfold:

Vernevedtaket vil også bidra til oppfylling av internasjonale mål, blant annet målet i FN-konvensjonen om vern og bevaring av områder som er viktige for biologisk mangfold.

Sterkt økt innsats for skogvern

Regjeringen har på sine fem første år bevilget 1953 millioner kroner til skogvern. Satsingen på skogvern er dermed mer enn doblet fra forrige regjeringsperiode. I år er bevilgningen til skogvern rekordhøy på 464 millioner kroner.

Kongelig resolusjon

Forskrifter (pdf)