Planterekord for Statskog
25. februar 2019
Ber for villreinen
26. februar 2019

Vida med fortsatt god lönsamhet

När sågverkskoncernen Vida redovisar sin bokslutskommuniké för 2018 syns en viss avmattning under andra kvartalet. Generellt är lönsamheten fortsatt god och rörelseresultatet för 2018 landade på 880 miljoner kronor jämfört med 486 miljoner kronor för 2017.

Under 2018 ökade produktionen och utleveransen på alla Vidas nio sågverk, och den totala volymen uppgick till 1 749 376 kubikmeter vilken är en svag ökning jämfört med 2017.

Enligt sågverkskoncernen har marknaden för trävaror generellt varit bra även om den försvagades något i slutet av 2018, främst på grund av lägre priser i USA och högre produktion i Centraleuropa.

En prispress

Det ökade utbudet av virke på flera marknader har enligt Vida inneburit en prispress på trävaror, samtidigt har det lägre försäljningspriset för trävaror delvis kompenserats av gynnsamma valutakurser.

Tillgången på timmer har balanserat väl med Vidas produktion. Efter de senaste årens successiva prishöjningar är utbudet av timmer totalt sett gott och Vida har ett rotlager av timmer som överstiger budgeterade nivåer.

Högre råvarukostnad

Företagets affärsområde Packaging hade en högre produktion under 2018 jämfört med året innan, men en högre råvarukostnad har skapat lägre vinstmarginaler. Prognoser och orderingång i kombination med en försämring av konjunkturen indikerar en lägre beläggning 2019.

Affärsområdet Energy gynnas av en god marknad och en hög efterfrågan på bioenergi. Samtidigt brottas man med råvarubrist för de flesta energisortiment, något som väntas fortgå även under 2019.

Vidas affärsområde Building fortsätter växa och både produktionskapaciteten och omsättningen ökade under 2018. Men uppstartskostnader, ojämn beläggning och högre råvarukostnader gav en otillfredsställande intjäning under 2018.

Sämre lönsamhet

– Vi ser en fortsatt god efterfrågan på samtliga våra produkter under 2019 men samtidigt ser vi en ökad produktion i Centraleuropa, drivet av stora mängder barkborretimmer, vilket indikerar ett större utbud av trävaror. Samtidigt är utgången av Brexit osäker, vilket kan påverka Sveriges och Vidas viktigaste exportmarknad Storbritannien. Vi förväntar oss därför en sämre lönsamhet under 2019 jämfört med 2018, säger Sane Dahl, koncernchef för Vida i ett pressmeddelande och fortsätter:

– Vi har fortsatt fokus på det som vi själva kan påverka, såsom ökad produktivitet och förbättringar i anläggningarna. Detta tillsammans med väl fungerande inköps- och säljorganisationer borgar för en fortsatt positiv utveckling under 2019.