Ikke vent på neste klimatoppmøte
2. januar 2020
Planene om naturvern av Knutefjellet.
2. januar 2020

Vil verne populært turområde i Fjella – og fem andre områder i distriktet

Et helt lite eldorado for friluftsfolk i Fjella-området er med i en ny runde frivillig skogvern.

DEL 15 områder med såkalt fremskyndet frivillig skogvern i Østfold, Akershus og Buskerud ble sendt ut på høring like før jul. Hele fem av de aktuelle områdene ligger i Indre Østfold kommune og ett i Marker – med i alt 14 berørte grunneiere.

– Fint at noe av skogen blir stående urørt

Størst av de foreslåtte lokale verneområdene er Jyrihelleren naturreservat like vest for Steinsvannet i Hærland, med et areal på 2.391 dekar (mål). Grunneier er Mats Finne på Svarverud gård. Med rundt 20.000 dekar skog er dette en av de aller største skogeiendommene i Østfold.

Mats Finne opplyser til Smaalenenes Avis at han allerede er blitt enig med staten om en avtale om frivillig skogvern, og at han hele tiden har vært positiv til å verne det aktuelle området.

(Saken fortsetter under bildet)

– Vi synes det er fint å drive aktivt skogbruk, og så er det fint at noe av skogen blir stående urørt. Det er gått en del runder med kartlegging av miljøverdier i området, før staten ga grønt lys til å gå videre med verneprosessen. Vi er fornøyd med den avtalen vi nå har inngått med staten, og er glad for å ha fått til dette, sier Mats Finne, som fra før har en firedel av Fuglemosehøgda naturreservat på sin eiendom.

Det nye verneområdet, som altså utgjør drøyt 10 prosent av den store skogeiendommen, ligger ifølge grunneieren i et fint, stille område med flere gode fiskevann, en del eldre granskog og ugrøftede myrer. I verneforslaget beskrives Jyrihelleren som et relativt lite påvirket og noe større skogområde med større arealer gammelskog og uten nyere hogster, og som er et viktig leve- og oppvekstområde for skogsfugl. Området har et par større og intakte verneverdige myrer med myrtjern, ifølge beskrivelsen.

– Snakker vi her om en indrefilet av fjellaområdet?

– Det kan du godt si. Det er et skjermet område av Fjella, med noen turstier. Et fint område for friluftsliv, sier Mats Finne, som nevner at navnet Jyrihelleren stammer fra en gammel fortelling om en fredløs jente som skal ha bodd under en helle i området.

– En god begynnelse

Denne historien bekreftes av Fjella-forfatter og -entusiast Svein Syversen, som er svært glad for at et betydelig skogareal i et spennende område av Trømborgfjella nå skal vernes:

– Fantastisk. Veldig bra. Dette er gledelig, altså. Fra før er jo omtrent ingenting av Eidsberg-delen av Fjella vernet, så dette er en god begynnelse.

Syversen roser grunneier Finne, og synes ordningen med frivillig skogvern er rettferdig og god.

– Han er en fin grunneier på alle måter, og har blant annet selv blåmerket stier på egen eiendom. Det er bra at grunneierne får en skikkelig erstatning for den skogen som vernes, det synes jeg de fortjener, sier Syversen.

(Saken fortsetter under bildet)

– Det var for øvrig i området ved Jyrihelleren at Mysen-folk begynte med moderne friluftsliv. Det var speidere som drev fram friluftslivet i «ville skauen» på 1930-tallet, og de holdt til mye ved Steinsvannet og inn mot Jyrihelleren hvor de overnattet i hvite spisstelt, forteller fjellaforfatteren.

Stor utvidelse

Vest og sørvest for Hemnessjøen i gamle Trøgstad kommune mer enn dobles naturreservatet Gukilhøgda, som ble opprettet i 2014, med utvidelsen Abbortjernhøgda på 1.349 dekar. Området beskrives som et relativt lite påvirket og svært variert skogområde med særlig betydning for biologisk mangfold. Det er i alt åtte berørte grunneiere.

Også et 79 dekar stort areal ved Øyeren (Sæter), helt nord i kommunen, foreslås vernet. Landskapet består av markerte, parallelle og nokså korte ravinedaler. Det nevnes at i deler av området bør søppel og piggtråd fjernes. Grunneier er Stiftelsen Seter Gård.

Holli naturreservat beskrives som et relativt lite påvirket skogområde på 312 dekar med for det meste gammel skog, fem kilometer nord for Spydeberg sentrum. En preparert skiløype som nå videreføres, berører utkanten av området i sørøst. Det er to berørte grunneiere, ifølge oversikten fra Fylkesmannen.

Halvannen kilometer vest for Mysen foreslås naturreservatet Holene med eldre skog. Dette er det minste av de nye verneområdene i Indre Østfold med 65 dekar.

Om lag fem kilometer vest for Ørje, ved Søndre Burumtjern, foreslås det et naturreservat på 945 dekar fra Langevann og inn til grensen mot Indre Østfold kommune. Dette skogområdet er uten tekniske inngrep og grøfter. Det er to berørte grunneiere.

I samråd med grunneiere og skogeierforeningene Viken og Glommen har Fylkesmannen i Oslo og Viken utformet et verneforslag for hvert område. Kart og vernebestemmelser som endelig vedtas er en del av avtalen som inngås mellom Miljødirektoratet og den enkelte grunneier. Målsettingen er at flest mulig av sakene skal vedtas og erstatning utbetales i 2020, opplyser Fylkesmannen på sine nettsider.

FAKTA

Følgende lokale områder er med på denne høringsrunden:

Jyrihelleren – 2391 dekar (mål), Gukilhøgda-Abbortjernhøgda (utvidelse) – 1.349 dekar, Holli – 312 dekar, Sæter – 79 dekar, Holene – 65 dekar. Alle i Indre Østfold kommune.

Burumtjern, Marker kommune – 945 dekar.

En utvidelse på drøyt 3.000 dekar av Vestfjella naturreservat i Aremark og Halden er også med i høringsrunden. Dette reservatet blir dermed på 16.275 dekar.

Vern av skog er en prioritert miljøvernoppgave. Formålet med naturreservatene er å bevare områder med truet, sjelden og sårbar natur av ulike skogtyper, med tilhørende plante- og dyreliv. Områdene har særlig betydning for biologisk mangfold.

Skogvernsakene er basert på frivillige løsninger med grunneiere. Normalt blir en verneavtale om erstatning, avgrensning og vernebestemmelser inngått mellom staten og grunneiere før oppstart av vernesaken. Fremskyndet frivillig skogvern innebærer at en del av sakene nå fremmes før avtaler er inngått. Beregning av erstatningstilbud og verneavtale utarbeides da parallelt med høringen og etterfølgende saksbehandling. Dermed forkortes saksbehandlingstiden vesentlig. Kilde: Fylkesmannen i Oslo og Viken