Planmyndighetene og bærekraftig boligutvikling

15. september 2012
Trebruk i offentlige bygg fremstilles som løsningen for bærekraftige boliger. Det viktigste redskapet i verktøykassen ligger imidlertid ubrukt - nemlig Plan- og Bygningsloven.

Matmoms på feltkontrollert viltkjøtt

26. september 2012
Ordningen med kompetent jeger/feltkontrollør gir kontrollert kjøtt status som etter NORSKOG sitt syn skal utløse mat-moms. Skatteetaten er enig i NORSKOGs forståelse av merverdiavgiftsloven med utfyllende bestemmelser.

Riksrevisjonen svarer ikke på spørsmålet

30. september 2012
Riksrevisjonen har vurdert hvordan Landbruks- og matdepartementets (LMD) styring sikrer bærekraftig forvaltning og legger til rette for økt avvirkning. I drøftingsdelen berøres hovedutfordringene for næringen, men de avsluttende anbefalingene synes løsrevet fra dette.

Grunneierne samles om tomtefestesaken

24. oktober 2012
Grunneierorgansisasjonene møtte med felles budskap i justiskomiteen.

Tomtefeste – forslag om midlertidig lov er uklar og øker risikoen for tvister

21. november 2012
NORSKOG har sammen med Skogeierforbundet og Norges Bondelag rettet en oppfordring til Justiskomiteen om å endre den foreslåtte midlertidige loven om tomtefeste. – Det er bedre å være uten, enn med en midlertidig lov med den utforming som Justisdepartementet har foreslått, skriver organisasjonene.

Ulveforvaltning basert på følelser eller fakta?

22. november 2012
En engelsk forfatter fremstiller norsk ulveforvaltning som primitiv og miljøfientlig. I debattprogrammet Aktuelt på NRK blir næringsutøvere ettertrykkelig satt i bås gjennom lettbeint retorikk som inneholder alt unntatt økologisk substans.

Kostprisregulering av landbrukseiendommer

28. november 2012
NORSKOG har – senest ved budsjetthøringen i høst – tatt opp spørsmålet om gjennomføring av fristen i 2014 for å fastsette historisk kostpris på landbrukseiendommer. NORSKOG er tilfreds med at Finansdepartementet nå har bestemt at det ikke skal fastsettes slik kostpris utenom realisasjon.

Markaloven – anlegg av stier og løyper

18. desember 2012
Retningslinjer for saksbehandling av søknader om anlegg av stier og løyper er på høring. Les NORSKOGs høringsuttalelse.

Landbruk Pluss – blir de politiske målene nådd?

28. desember 2012
NORSKOG har fått innspill fra et medlem om en sak som gjelder utnyttelse av gårdens ressursgrunnlag og begrensninger i plan- og bygningsloven, nærmere bestemt innholdet i Landbruk Pluss. NORSKOG har spilt saken inn for Landbruks- og matdepartementet.

Bruken av tømmerkaiene må organiseres!

7. januar 2013
Hvis skogen langs kysten skal tas i bruk må det sikres effektiv transport til industri. Derfor blir tømmerkaiene stadig viktigere for kystskogbruket. Mangslungent eierskap og tilfeldige bruksavtaler for offentlig finansierte kaianlegg hindrer effektiv bruk av investeringene. Dette rammer til syvende og sist skogeier. – Nå bør vi få på plass en organisering som sikrer optimal anvendelse av investeringene, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Høringssvar om EUs tømmerforordning mot ulovlig hogst

17. januar 2013
NORSKOG mener det ikke er nødvendig med omfattende nye kontrollprosedyrer for tømmeromsetning og ber om en forsvarlig implementering av nye forskrifter.

Hvem skal ut?

29. januar 2013
Den påstått hjertelige mottakelsen ulven har fått i Østmarka skal etter læreboken innebære at en annen flokk skal tas ut. NORSKOG mener denne formen for byrdefordeling er både ønskelig og nødvendig for å krympe kløften mellom by og land i rovviltpolitikken.

Miljøverndepartementet utvider SNOs fullmakter

9. februar 2013
Miljøverndepartementet foreslår å lovfeste fullmakter for Naturoppsynets adgang til private grunneieres eiendom. NORSKOG mener departementet går for langt, og er kritisk til forslaget.

Formuesskatt på arbeidende kapital må fjernes

12. februar 2013
NORSKOG er tilfreds med at Høyre går inn for en vesentlig lettelse av formuesskatten, men mener det er viktig at målet om å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital opprettholdes.

Ny handlingsplan – syretest på miljøforvaltningen

17. februar 2013
Miljøverndepartementet (MD) skal lage en handlingsplan for norsk natur. Dette blir en test på departementet hvorvidt det 25 år etter Rio-konferansen klarer å ta steget over til et moderne naturvern. Nå må MD sørge for en løpende debatt under arbeidet med hensikt om å få all informasjon på bordet.

Tofte i spill – kritisk for verdikjeden

20. februar 2013
Tofte er avtaker av 25% av den årlige norske avvirkningen. Hvis ingen ny eier er på plass i juni vil virksomheten avvikles. Dette er mer kritisk for hele verdikjeden i Norge enn mange erkjenner, mener Gaute Nøkleholm. Norge har råstoff, kunnskap og kapital - et strategisk godt utgangspunkt for å snu utviklingen. Nå må konkurransevilkårene for norsk industri på dagsorden, sier han.

Transport – strakstiltak for verdikjeden!

5. mars 2013
Verdikjeden skog og tre utgjør nesten 15% av godstransporten i Norge. 94% av verdikjedens transport går langs vei og 15% av omsetningen i verdikjeden går til transportkostnader. Dette er det dobbelte av gjennomsnittet for norsk industri. Sommel i saksbehandlingen av endringer i regelverket rundt vekt og lengde på lastebiler bidrer til å forsterke den vanskelige situasjonen i verdikjeden.

Lokal forvaltning av motorferdsel er ønskelig!

13. mars 2013
NORSKOG har støttet et felles opprop om motorferdsel som har ført til at organisasjonen tillegges standpunkter som det ikke er grunnlag for. La det være helt klart at NORSKOG hele tiden har arbeidet for økt lokal forvaltning av motorferdsel, slik Høyre og FrP foreslår.

Trenger strakstiltak

22. mars 2013
Skogen i Norge representerer store muligheter for verdiskaping og for å kunne produsere klimavennlige produkter basert på grønt karbon. Skogressursene vil kunne spille en viktig rolle i overgangen til lavutslippssamfunnet og for å utvikle en bioøkonomi.

Arbeiderpartiet fronter skog- og trenæringen !

11. april 2013
Arbeiderpartiet (AP) har lagt frem dokumentet «Woods of Norway». Her foreslås tiltak for å utvikle og forsterke verdikjeden for fremtiden. Arbeidet omfatter hele verdikjeden og skisserer tiltak like fra råvareledd via industri til marked. NORSKOG berømmer i det store og hele det arbeidet som er lagt frem. AP viser med dette å ha forstått situasjonen og har klare meninger om hvordan verdikjeden skal komme igjennom en vanskelig periode.

En demonstrasjon av kunnskapsløshet fra partiet Venstre

12. april 2013
Venstre samler nå kanonene til ildskur mot skogbruket. Klimautfordringenes innvirkning på artsmangfold har gått partiet hus forbi, noe som resulterer i et forslag om å stanse skogreising som klimatiltak. Som om det ikke var tilstrekkelig innsiktsløst, topper partiet oppvisningen av manglende faglig substans med å ville hindre bygging av skogsbilveier, drift i vanskelig terreng, utplanting av fremmede treslag og samtidig innføre meldeplikt. Her er bakgrunnen for forslagene fra Trine Skei Grande og Borhild Tenden:

750 millioner i tiltakspakke for skognæringen

29. april 2013
- Vi tror denne næringen har framtiden foran seg. Det er ikke ubegrensede skogressurser i verden, og vi kan bidra til at verden får råvarer og produkter fra norske skoger, sa Nærings og handelsminister Trond Giske under en pressekonferanse i dag, der Regjeringen presenterte sin tiltakspakke på 750 millioner kroner til skognæringen.

Er hun opptatt av skogen?

3. mai 2013
I dag startet Høyre sitt landsmøte. Skognæringen med sin samlede årlige verdiskaping på over 40 milliarder kroner og 30.000 sysselsatte har skarp fokus fra øvrige partier. Sjelden har forventningene fra skognæringen vært større for det partiet som først og fremst har et sunt næringsliv som ledestjerne.

Lite nytt i Revidert nasjonalbudsjett

7. mai 2013
Som ventet var det lite nytt for skognæringen i revidert nasjonalbudsjett i dag.

Høringsuttalelse angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning

13. august 2013
NORSKOG har sendt høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning.

NORSKOGs kommentarer til «Rapport om skogbruksplanlegging»

13. august 2013
Her kan du lese NORSKOGs merknader til rapporten Skogbruksplanlegging. Vi synes det er er positivt at Landbruks- og matdepartementet går grundig inn i denne problematikken, og ser på muligheter for gjenbruk av data og bruk av ny teknologi med det formål å rasjonalisere skogbruksplanleggingen i Norge.

Formuesskatten fører til at norske bedrifter dropper lønnsomme investeringer

16. august 2013
Alliansen for norsk, privat eierskap består av 11 næringsorganisasjoner i norsk næringsliv fra primærnæringene til tjenesteyting og industri. Uansett hvor i næringslivet våre medlemsbedrifter befinner seg, er tilbakemeldingen at formuesskatten er negativ for investeringer i bedrifter og arbeidsplasser.

Uhørt konkurransevridning med moms på jakt og fiske

20. august 2013
En styrket privat eiendomsrett er et av regjeringens viktigste mål. I dette bildet bør en konkurranseulempe med opptil 25 prosent i disfavør av private næringsutøvere sammenlignet med staten m.fl., være en sak som regjeringen bør prioritere, skriver NORSKOG i et brev til Finanskomiteen.

Hvem vil satse på skogen?

5. september 2013
Skogen er en av landets fremste strategiske ressurser for fremtiden. Næringen mottar minimal statlig støtte og opererer i et marked uten tollbarrierer. Dette er verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser rettet mot et voksende marked. Men dessverre ikke til norske priser. Bransjen trenger politisk forpliktende løfter om at skognæringen skal gjøres til et nasjonalt, strategisk satsningsområde.

Fornyelse av miljøpolitikken?

12. september 2013
Nå starter forhandlingene mellom de borgerlige partiene om en felles plattform. Vannprøven på den nye regjeringens annonserte satsing på grønt næringsliv blir blant annet forholdet til miljøarbeidet. Vil de klare å jage dinosaurene ut av miljøpolitikken og ta steget inn i den moderne og helhetstenkende bærekraft-generasjonen?

Verdikjedens innspill til regjeringsforhandlingene

23. september 2013
Hele verdikjeden skog og tre - fra arbeidstakerorganisasjoner til industrieiere, har spilt inn felles budskap til den kommende regjering.

Mattilsynet på villspor

27. september 2013
Et av de største viltmottakene i regionen fikk for noen uker siden beskjed om at Mattilsynet i Hedmark og Oppland ikke vil utføre kontroll av viltkjøtt i helgene i år. NORSKOG har henvendt seg til Mattilsynet og bedt om at de rydder opp.

Arveavgiften fjernes – bør du overføre eiendeler nå?

10. desember 2013
At arveavgiften fjernes kan medføre at enkelte skogeiere og andre innehavere av enkeltpersonforetak bør vurdere å fremskynde generasjonsskifte eller deler av prosessen.

Farten i skognæringen

17. desember 2013
Statsbudsjettet for 2014 er bare så vidt i havn før budsjettarbeidet for 2015 starter. Med en skognæring i krise er tiden inne for regjeringen Solberg å ta nødvendige strategiske grep som kan gi forutsigbare rammer for verdikjeden skog og tre.

Skog må brukes for å ha klimaeffekt

21. januar 2014
Kunnskap er makt. Når det gjelder akkurat skog og klima gjør imidlertid bløff samme nytten.

Einartsforvaltning eller biologisk mangfold?

27. februar 2014
I siste utgave av årringer trykket vi en kronikk av Klaus Høiland, Professor ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Etter ønske publiserer vi den nå også på nettsidene våre.

Slaget om formuesskatten står nå

7. mars 2014
Mesteparten av de planlagte lettelsene i formuesskatten for denne stortingsperioden bør gjennomføres i statsbudsjettet for 2015. Alliansen, som representerer 110.000 bedrifter med 900.000 ansatte, krever at det blir en betydelig reduksjon i formuesskatt på bedriftsinvesteringer. I dag overleverte alliansen sitt krav til finansminister Siv Jensen.

Fjern INON som verktøy i arealpolitikken!

17. mars 2014
Skogeiere venter utålmodig på at regjeringen skal oppfylle det de har lovet om å avvikle INON som forvaltningsverktøy. - Saken er overmoden og har klart flertall på Stortinget, så nå må Listhaug vise handlekraft, sier Næringspolitisk sjef Mari Gjølstad. Senterpartiets Marit Arnstad utfordret Listhaug i Stortingets spørretime.

Frykter ikke karbon-bakrusen

26. mars 2014
«De Grønne», med Rasmus Hansson i spissen, mener landbruks- og matministeren tar feil når hun hevder intensivert bruk av skogressursene gagner klimaet. Hansson sier til Aftenposten at det tar 20 – 30 år før karbonutslippet etter hogst er kompensert av den nye skogen og at det er tiden fram til 2050 som er kritisk for karbonnivået. – Petro-holikere lar seg ikke skremme av bakrus, fastslår Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Skogsbilveger kan tilpasses endret klima

3. april 2014
Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap mener at forslaget om økt bygging av skogsbilveier skaper risiko for rasulykker som i verste fall kan koste liv. Se kommentaren til innslaget fra NORSKOG og Skog- og Landskap.

Innspill til Stortinget om oppfyllelse av rovviltforliket

9. april 2014
NORSKOG, Norsk Skogeierforbund, Norsk Sau og Geit, Norges Bondelag, Norsk Bonde og Småbrukarlag og Utmarkskommunenens Sammenslutning sendte denne uken et innspill til Stortingets Energi og Miljøkomité.

INON og skogsveier

2. mai 2014
Skogsvei: 65 prosent av den hogstmodne skogen i for eksempel Trøndelag står på INON arealer, og mangler veidekning for å utløse fornybare råstoffer. Les Gaute Nøkleholm sin kronikk her.

Innspill til Finanskomiteen

21. mai 2014
Regjeringen ønsker å gjennomgå landbruksbeskatningen med sikte på å gjøre regelverket enklere og mer oversiktlig. Les NORSKOGs innspill til Finanskomiteen her.

Ny landbruksveiforskrift – nye utfordringer

13. juni 2014
Forslaget til ny landbruksveiforskrift innbyr tildels til økt byråkratisering og dyrere veier, men NORSKOG berømmer departementet for å fjerne INON som forvaltningsverktøy i tilskuddsforskriften.

Miljøhensyn i skog virker etter hensikten

17. juni 2014
NORSKOG har i samarbeid med NINA forsket på relativ betydning av naturreservater, nøkkelbiotoper, livsløpstrær og kantsoner. Resultatene fra prosjektet kan du lese i en ny rapport som ble ferdigstilt i mai i år.

Fokus på FoU – NORSKOG foreslår å doble FoU avgiften i skogbruket

22. juni 2014
Skogsektoren i Norge står overfor store utfordringer og en i en slik situasjon er FoU arbeidet helt sentralt. NORSKOG mener at både skognæringen selv og staten i samarbeid må bidra til økt satsing på FoU rettet mot verdikjeden skog. Det er viktig at vi i næringen stiller opp og ikke bare roper på staten sier Anne Delphin.

Enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper

25. juni 2014
Finansdepartementet har sendt på høring forslag om enklere skatteregler for deltakerlignede selskaper (bl.a. ANS/DA). Bakgrunnen for dette er at skattereglene for slike selskaper er mer kompliserte enn for aksjeselskaper, både for skattemyndighetene og skattyterne. Les NORSKOGs høringsuttalelse til Finansdepartementet her.

Formuesskatt på dagsorden

7. august 2014
"Også uten formuesskatt vil nordmenn kunne glede seg over å leve i et av landene i den rike verden med aller minst økonomiske forskjeller." (leder i DN). Skattealliansen har nok en gang satt formuesskatten på den politiske dagsorden. Se våre videoklipp her.

Statsbudsjettet for 2015 – Innspill fra NORSKOG

16. august 2014
Fagre ord, men lite penger til en klimavennlig bransje. Les NORSKOGs innspill til statsbudsjettet 2015 her.

Modulvogntog får permanent ordning

4. september 2014
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har i dag åpnet for at prøveordningen med modulvogntog blir permanent. - Dette er en svært god nyhet for hele verdikjeden skog og tre, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Regjeringen fjerner ikke gevinstbeskatningen nå

8. oktober 2014
Det er lite nytt for skognæringen i årets statsbudsjett. Ikke uventet vil regjeringen avvente rapporten fra Skog22 som skal legges frem ved nyttår. Som ventet reduseres formuesskatten, mens næringseiendom skal verdsettes høyere. Økt satsing på skogsbilveier er godt nytt.

NORSKOG takker nei til deltakelse i Skog Norge

5. november 2014
NORSKOG har i et medlemsmøte behandlet invitasjonen fra Norges Skogeierforbund om deltakelse i Skog Norge. NORSKOG er enig i at det er viktig å styrke arbeidet med å forbedre rammevilkårene for verdikjeden skog, men mener at i de fleste overordnede problemstillinger er Verdikjedesamarbeidet, som omfatter hele verdikjeden fra stubben til ferdig produkt, det beste verktøyet for å oppnå resultater.

NORSKOGs innspill til Energi og Miljøkomiteen vedr. Statsbudsjettet

6. november 2014
NORSKOG forventer en dreining i klima- og miljøpolitikken med borgerlig regjering, med større fokus på næring, og med tilhørende miljøansvar for den som utøver næring. Et godt samspill mellom nærings- og miljøpolitikken er skognæringen helt avhengig av – her må det være en rimelig balanse.

Budsjettforhandlingene resulterte ikke i fritak for gevinstbeskatning

12. november 2014
"Det er bedre med en liten prosentsats av et stort volum, enn høy prosentsats av ingenting", sier Arne Rørå i NORSKOG, og viser til at fritak for gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom ble prioritert bort i forhandlingene om statsbudsjettet.

Vellykket skatteforum på Litteraturhuset

10. desember 2014
NORSKOG gjennomførte tirsdag et svært vellykket Skogforum med tema skatt.

Viktig høyesterettsdom for skogeiere avsagt i dag.

12. desember 2014
Dagens avgjørelse fra Høyesterett gir 25 prosent mer ved utmåling av erstatning ved bl.a. ekspropriasjon og innløsning av festetomter. NORSKOG har lenge arbeidet for å redusere kapitaliseringsrentefoten. Selv om også 4% er en for høy rentefot er NORSKOG fornøyd med at Høyesterett nå har tatt et skritt i riktig retning.

Forståelse av reglene for avbruddsligning

17. desember 2014
NORSKOG mener Skatteetatens fortolkningsuttalelse får uheldig tilbakevirkende kraft.

Mot en løsning for veilagene

15. januar 2015
NORSKOG sendte 9. januar 2015 et brev til Landbruks- og Matdepartementet (LMD) vedrørende behov for forenkling av regelverket knyttet til veisamarbeid. I et tilsvar til NORSKOG sier LMD at Skattedirektoratet ventelig gjør tiltak slik at veilag kan søke om å bli godtkjent som «skattefrie innretninger».

Høring om nødverge for vern av egne dyr

15. januar 2015
Nødvergebestemmelsen må lempes, ikke skjerpes, mener NORSKOG i sin høringsuttalelse til bl.a. forslag om endring av naturmangfoldloven.

Mot en løsning for veilagene

15. januar 2015
NORSKOG sendte 9. januar 2015 et brev til Landbruks- og Matdepartementet (LMD) vedrørende behov for forenkling av regelverket knyttet til veisamarbeid. I et tilsvar til NORSKOG sier LMD at Skattedirektoratet ventelig gjør tiltak slik at veilag kan søke om å bli godtkjent som «skattefrie innretninger».

Lokalpolitikk på sitt aller verste

16. januar 2015
Høyres kommunestyregruppe i Bamble har gått imot regjeringens forslag om opphevelse av konsesjonsloven og boplikten.

Høring om nødverge for vern av egne dyr

17. januar 2015
Nødvergebestemmelsen må lempes, ikke skjerpes, mener NORSKOG i sin høringsuttalelse til bl.a. forslag om endring av naturmangfoldloven.

Brev til statsministeren om regnereglene for skog i en ny klimaavtale

23. januar 2015
NORSKOG har sammen med andre organisasjoner i verdikjeden skog og tre, sendt et brev til statsministeren og en rekke andre statsråder vedr. regnereglene for skog i en ny klimaavtale.

NORSKOG med løsning på «konsesjonsknuten»

23. januar 2015
Regjeringen møter motbør til forslaget om å oppheve konsesjonsloven. De profesjonelle skogeierne i Norge mener lovens innhold vil hindre den tverrpolitisk ønskede utviklingen av hele skogsektoren. NORSKOG lanserer derfor et forslag som vil ivareta næringens behov, selv om loven videreføres.

Skog22-rapporten overlevert Regjeringen

26. januar 2015
Det regjeringsoppnevnte utvalget Skog22 overleverte i dag sin rapport til Regjeringen. Rapporten er utformet av representanter fra den skogbaserte verdikjeden og foreslår nå strategier for å firedoble verdiskapingen i skog- og tresektoren.

Scheelutvalget og skogbruket

4. februar 2015
Scheelutvalget la fram sine forslag til endringer i skattesystemet i Norge før jul. Med fokus på selskapsbeskatningen har utvalget sammenlignet det norske skattesystemet med andre land. Enkeltpersonforetakene og skogbruket har neppe vært diskutert i arbeidet.

Statsbudsjettet for 2016 – innspill til budsjettforhandlingene

3. mars 2015
NORSKOG har i dag sendt innspill til Finansdepartementet vedr. statsbudsjettet for 2016.

Skogeiersamvirket og bygging av ny skogindustri

9. mars 2015
NORSKOG har fått tillatelse fra Ruben Kaasa til å publisere hans leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i dag, på våre sider:

Nytt vedrørende ligning av skogsveglag

9. mars 2015
NORSKOG har etterlyst retningslinjer om hvordan skogveglag skal håndteres skattemessig. Vi har nå fått svar fra Skatteetaten med retningslinjer for årets ligning.

Kaupanger tømmerkai åpnet av Listhaug

23. mars 2015
Mandag den 23. mars åpnet Sylvi Listhaug tømmerkaien i Kaupanger. Prosjektet er gjort i samarbeid mellom NORTØMMER og Sogn- og Fjordane Skogeigarlag. – Det er store mengder skog som skal avvirkes i denne regionen i tiden fremover og kaien vil ha stor betydning for avsetningen, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Innspill vedrørende praktiseringen av Naturmangfoldloven

24. mars 2015
NORSKOG sendte forrige uke over innspill vedr. praktisereringen av Naturmangfoldloven til Klima- og miljødepartementet. Punktene kan du lese her.

Skatteetaten snur etter innsigelse fra NORSKOG

27. mars 2015
Skatteetaten endret for et år tilbake fortolkningen av regelverket rundt oppstart og avslutning av gjennomsnittsligning i skogbruket med tilbakevirkende kraft. Skattekonsekvensen av dette ville være betydelig og negativ for både selger og kjøper. Skatteetaten sa seg enig med NORSKOG og snudde i saken.

NORSKOGs innspill til Scheelutvalgets innstilling

7. april 2015
NORSKOG sendte forrige uke inn vårt tilsvar til høring "Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi". Scheelutvalget hadde et stort og omfattende mandat, så i vår høringsuttalelse gikk vi kun inn på de områdene som har direkte innvirkning på skogbruk som næring.

Innspill fra Alliansen for norsk, privat eierskap til høringen om «Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi»

10. april 2015
De 11 næringsorganisasjonene som inngår i Alliansen for norsk, privat eierskap er NHO, Virke, Norges Bondelag, Bedriftsforbundet, NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Lastebileier-Forbund, NARF, Norges Rederiforbund, MEF og Norges Fiskarlag

Sensible bamser i Hedmark

14. april 2015
Fylkesmannen i Hedmark har sendt et brev til kommunene i fylket, der Miljøvernavdelingen slår fast at å trene med løshund på bjørn om våren faller inn under kategorien «unødig jaging». Miljøvernavdelingen mener trening på bjørnespor er oppskrytt trening og at det finnes fullgode løsninger for trening av hund, uten bruk av bjørnespor.

NORSKOGs innspill vedr. revidert Nasjonalbudsjett 2015.

14. april 2015
NORSKOG ber i vårt innspill til Finansdepartementet om at gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendommer ut av familien oppheves. Evt. kan opphevelsen begrenses til en avgrenset periode for deretter å innføre kapitalbeskatning på gevinst ved salg.

Seier i Høyesterett!

22. april 2015
Det har i dag blitt avsagt en prinsipielt viktig dom i Høyesterett. NORSKOG har vært økonomisk og faglig støttespiller også i denne saken, som gjelder forståelsen av tomtefesteloven § 15 ledd nr. 2. Avgjørelsen er gledelig for grunneiere og viktig for eiendomsretten.

Venstrelederen lover skognæringen drahjelp i konsesjonssaken!

29. april 2015
Under et åpent møte i tankesmia Civita i Oslo onsdag den 29. april uttrykte Trine Skei Grande at hun hadde gått til valg på «det grønne skiftet» og var oppmerksom på utfordringene som konsesjonsloven utløser i skognæringen. - Skogbruk er ikke som jordbruk og skogen trenger større enheter. Venstre er med på den omstillingen som trengs, sa Skei Grande, på spørsmål fra NORSKOG .

Klimaskog: Hvor mye karbon binder en byråkrat?

8. mai 2015
2012 inneholdt et såkalt oppfølgingspunkt som innebærer tilplanting av skog på nye arealer for å øke karbonbindingen. Det er allerede lagt ned et omfattende arbeid for å beslutte hvilke typer arealer som kan beplantes, etter avveininger mellom miljø og klima. Nå starter den treårige pilotfasen som skal avdekke hvilken effekt klimaplanting har.

Fellesnotat om tomtefeste fra Skogeierforbundet, Bondelaget og NORSKOG

8. mai 2015
Organisasjonene har bidratt økonomisk og faglig for å sette tomtefeste på dagsorden. Det forventes at Stortinget med det første vil behandle saken. I den anledning har organisasjonene fulgt opp med et felles notat som er oversendt Stortingets Justiskomite'.

Revidert nasjonalbudsjett (RNB) – NORSKOGs kommentarer

12. mai 2015
Dagens fremlegg av RNB for 2015 hadde ingen saker av betydning for skogbruket. Dette var den første anledningen regjeringen hadde til å kvittere ut noen av utfordringene fra skognæringens strategiprosess Skog22, og vi er skuffet over at det ikke kom noe sier adm. direktør i NORSKOG, Arne Rørå.

NORSKOG mobiliserer for Enkeltpersonforetakene

17. mai 2015
De personlig eide foretakene er ofte starten på vekstbedrifter. I denne livsfasen krever selve faget for mye av eieren til å studere byråkratiet inngående, noe som gjør at de skattes i senk i den mest sårbare fasen. - Dette gir høy dødeligheten blant virksomhetene, noe NORSKOG har forsøkt å gjøre noe med i en årrekke, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.

Karbonavtrykket for bygget starter med materialene

18. mai 2015
NORSKOG ber Direktoratet for Byggkvalitet lage standarder for karbonavtrykket fra byggeindustrien der også byggematerialene er en del av regnestykket. Mange vil se bort fra dette og kun se på klimapåvirkningen fra det ferdige bygget. Helt feil, mener NORSKOG.

NORSKOG purrer på Finansdepartementet for å få fjernet moms på jakt og fiske

21. mai 2015
NORSKOG har i dag sendt ytterligere en purring til Finansdepartementet på avklaring vedrørende merverdiavgift på omsetning av jakt og fiske.

Skogeierne med felles innspill til Skogmeldingen

16. juni 2015
Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG har sendt felles innspill til Landbruks- og matdepartementet med sine felles ønsker i arbeidet med Skogmeldingen. Brevet omhandler en rekke temaer fra industriutvikling til eiendomsstruktur.

Grønn handlingslammelse?

17. juni 2015
Alt er grønt i Norsk politikk om dagen. Grønt skifte, grønt løft, grønn skattekommisjon og bioøkonomi. Politikerne fletter inn grønne begreper i annenhver setning. Nå skal det lages en bioøkonomistrategi. Ved åpningen tydet mye på behov for en virkelighetsorientering.

Vil ha enkeltpersonforetakene på dagsorden

18. juni 2015
NORSKOG har sammen med seks andre organisasjoner sendt brev til Finansdepartementet med anmodning om å se på enkeltpersonforetakenes skatteposisjon.

Bioøkonomi, månelanding og norsk forvaltning

17. juli 2015
Regjeringen starter nå arbeidet med en melding til Stortinget om Bioøkonomi. Tre ministere til og en rekke foredragsholdere slo an tonen for arbeidet. Skyene i horisonten for norsk økonomi er til dels erkjent, selv om næringsministeren igjen måtte ty til olje - denne gangen for å helle den på vannet. To feilaktige konklusjoner fra foredraget; 1. det går bra i norsk næringsliv, 2. næringslivet selv må ta oss til månen.

Statsbudsjettet – skogbruket venter fortsatt på handling!

16. august 2015
Statsbudsjettet kan tolkes på to måter. Enten som en neglisjering av den situasjonen både oljenasjonen og skognæringen står i, eller som et signal om at et forestående løft er i gjære. NORSKOG velger å tro det siste.

Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG med felles innspill

18. august 2015
Arbeidet med en melding til Stortinget om bioøkonomien er i gang. Skogbruket står samlet om felles innspill til prosessen. Her kan du lese brevet som er sendt til LMD.

Hva gjør man når miljøvernet selv er en klimautfordring?

20. august 2015
Klimaendringer er den antatt fremste årsaken til endringer av artssammensetningen i Norge og verden, men til tross for dette er miljøvernet i Norge motstandere av aktivt arbeid for å bremse klimaendringene. Miljøvernminister Tine Sundtoft vil eksempelvis unngå bruk av norsk gran i klimaplantinger på Vestlandet. Dermed blir effekten av Stortingets vedtak om planting for klima svært begrenset.

Det gjelder å holde hodet kaldt

8. september 2015
Arbeidsledigheten stiger, Norge trenger flere arbeidsplasser. Skogbruket har potensiale til å bli en viktig bidragsyter til dette slik som beskrevet i SKOG22. Høyres finanspolitiske talsmann på Stortinget Svein Flåtten beskriver her hvordan kampen mot ledigheten er en tofronts-krig hvor man må stimulere alle gode krefter til å etablere nye arbeidsplasser.

Godt rovviltutspill fra Sylvi Listhaug

8. september 2015
Regjeringen kunngjorde i dag at den vil ha utredet rovviltbestandenes betydning for landbruket. NORSKOG mener dette er et svært viktig arbeid for å sikre en faglig objektiv og bærekraftig miljøpolitikk. Dette er særlig viktig nå som landet er på vei inn i bioøkonomien. NORSKOG etterlyser imidlertid forholdet til jakt og jaktbasert næring.

Overleverte felles opprop om ulv til MD

10. september 2015
Torsdag formiddag overleverte NORSKOG, Norges Skogeierforbund, Norges Jeger og Fiskerforbund og Folkeaksjonen for ny rovviltpolitikk et felles skriv om ulveforvaltningen til statssekretæren i Miljøverndepartementet.

Staten aksepterer 4% kalkulasjonsrente!

18. september 2015
Staten anker ikke dommen fra Nord-Østerdal Tingrett, som tilkjenner grunneier erstatning for verneområde beregnet med 4% kapitaliseringsrente. Selv om Høyesterett slo fast 4% rente til en trafikkskadd tidligere i år, har staten inntil nå holdt på 5%. Dette utgjør 25% forskjell i erstatningsbeløp. NORSKOG har arbeidet for endring av praksis i flere tiår, og er glad for endringen.

Enkeltpersonforetakenes skatteposisjon i stortingsmelding om skattereform

22. september 2015
Før sommerferien sendte NORSKOG sammen med seks andre organisasjoner en anmodning til Finansdepartementet om å utrede den uheldige løpende beskatningen av enkeltpersonforetak. Dette for å legge til rette for gründervirksomhet, nyskaping og omstilling.

Blir det grønt skift av grønn skattesmell ?

7. oktober 2015
Statsbudsjettet er lagt frem av en regjering som i sin felles politiske erklæring lovet bonden et skatteverktøy som skulle gi bedret økonomi. Det vi ser fra skogbruket er imidlertid en serie skattegrep i retning av å beskatte alle næringer likt, og det gir samlet sett en netto kostnad.

Hva berører skogbruket i statsbudsjettet 2016?

19. oktober 2015
Gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom. Ved salg av «Alminnelig gårdsbruk og skogbruk» fra enkeltpersonforetak skal […]

NORSKOGs innspill til Finanskomiteen

19. oktober 2015
Her kan du lese NORSKOGs innspill til Finanskomiteen vedr. statsbudsjettet 2016.

Skatt for utvikling

21. oktober 2015
Skatten er et av de kraftigste forvaltningsverktøyene våre politikere har. Det blir bråk når noen må betale mer enn før, noe som er forståelig hvis hensikten med skatteskjerpelsen utelukkende er å skaffe inntekter til statskassen. Når målsettingen er å påvirke samfunn eller næring i en retning som samlet sett fører til økt effektivitet og produksjon er saken en annen.

Tilskudd og skogfond også for eiendommer utenfor næringsbegrepet

28. oktober 2015
NORSKOG har arbeidet for at skogeiendommer som foreslås unntatt fra næringsbegrepet fortsatt skal kunne bruke skogfond og være berettiget tilskudd. Dette er nå bekreftet fra regjeringen.

Skatt for utvikling – eller som begrensning?

28. oktober 2015
Regjeringens forslag om å redusere beskatningen av gevinst ved salg av landbrukseiendom ut av familien, og samtidig innføre beskatning av gevinst ved salg innen familien, har satt sinnene i kok i landbruket. Hvis man må velge mellom dagens system eller regjeringens forslag så velger NORSKOG regjeringens forslag. Dette har skapt debatt, men bakgrunnen for konklusjonen er behendig utelatt i media.

Skogbruk, gevinstbeskatning og virksomhetsbegrep

4. november 2015
Et tilnærmet samlet storting legger vekt på skogens betydning for framtidens bioøkonomi. NORSKOG mener nå skatteverktøyet må tas i bruk for å sikre jevn og høy råstoff-forsyning fra norske skoger. Det regjeringsoppnevnte utvalget SKOG22 la i januar fram en samlet innstilling fra et ekspertpanel som omfattet hele verdikjeden. Utvalget mente det var fullt mulig å firedoble dagens verdiskaping fra verdikjeden.

Høringssvar til Næringskomiteen

5. november 2015
Her kan du lese NORSKOGs høringssvar vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer"

Notat fra NORSKOG vedr. prisregulering i konsesjonsloven

5. november 2015
NORSKOG er svært positive til forslaget om å oppheve bestemmelsen om priskontrollen i konsesjonsloven. Denne endringen må sees i en større sammenheng når det gjelder skogeiendommer og verdikjeden skog og tre, og viser til nærmere redegjørelse under.

Høringssvar til Næringskomiteen

5. november 2015
Her kan du lese NORSKOGs høringssvar vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer"

Skatt for utvikling eller avvikling?

17. november 2015
Det har vært skrevet mye om NORSKOGs synspunkt ift. regjeringens forslag om gevinstbeskatning ved salg av eiendom til familie. Hvis man må velge mellom dagens system eller Regjeringens forslag så velger NORSKOG det siste. Dette har skapt debatt, men bakgrunnen for valget, og nyansene bak konklusjonen, er behendig utelatt.

Gundersen vil ha fakta om ulven på bordet!

17. november 2015
Gunnar Gundersen (H) har vært ensom våpendrager for næringen i rovviltpolitikken. Han mener stortingets behandling av bestandsmål og rovviltsone stilles i bero i påvente av pålitelig faktagrunnlag. NORSKOG støtter dette synet. – Det påhviler skogbruket et miljømessig uttømmende «føre –var-prinsipp» og det sammen bør som et minimum gjelde norske miljømyndigheter, sier Gaute Nøkleholm.

Grønn Skattekommisjon – klimafaglig til stryk!

9. desember 2015
Skog-22 mener skognæringen kan firedoble dagens verdiskaping, forutsatt de rette tiltakene. Dette vil komme godt med i en ønsket tilpasning til bioøkonomien i Norge, men nå møter utviklingen uventet motstand fra Grønn Skattekommisjon. Kommisjonen la onsdag frem sin innstilling der de gikk til frontalangrep på viktige forutsetninger for en ønsket utvikling av skognæringen.

Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

15. desember 2015
Under Civitas møte om konsesjonsloven i Landbruket stilte Knut Storberget (Ap), Gunnar Gundersen (H), Terje Breivik (V) og Sylvi Listhaug (FrP). NORSKOG fikk honnør fra politikerpanelet for å vært viktig informant for skogen, og på spørsmål fra Arne Rørå (adm. dir. NORSKOG) ble det gitt klart til kjenne fra alle fire at de var villige til å drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven.

NORSKOG med innspill om ulv

16. desember 2015
Nå går debatten om ulv igjen for fullt i Stortingets korridorer. NORSKOG har oversendt sine innspill til Klima- og Miljødepartementet som du kan lese her. - Nå er det viktig for skogeiere i ulveområdene at organisasjonene engasjerer seg, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

NORSKOGs innspill til forslaget til ny skattereform – Bedre Skatt

17. desember 2015
Finanskomiteen holdt tirsdag høring om forslaget til ny skattereform. Under kan du lese NORSKOGs innspill i sin helhet.

Stortingsmelding om naturmangfold lagt frem i dag

18. desember 2015
For skogbrukets del har den bombastiske kritikken av næringen stilnet noe, som følge av at miljøtilstanden i norsk skog beviselig er i positiv utvikling. Dette har allikevel ikke ført til noen direkte anerkjennelse av skogeiernes egen innsats, og fortsatt virker det som om offentlige tiltak er de eneste fungerende verktøy for miljøet.

Men regjeringen toer sine hender…

22. desember 2015
I dag kom beskjeden om at en 40 åring fra Trysil er siktet for å ha drept en ulv som norsk miljøforvaltning definerer som svært viktig. Dette samtidig som regjeringen ikke vil legge frem noen stortingsmelding om rovdyrpolitikken. Det stilles i samme stund store spørsmålstegn ved det faglige grunnlaget for dagens rovdyrforvaltning. NORSKOG mener et meldingsarbeid er helt nødvendig for å skape klarhet. Å la være er en unnlatelsessynd.

Kan bli skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

2. januar 2016
- NORSKOG har lenge arbeidet for å fjerne konsesjonslovens begrensninger for skog og skogdominerte eiendommer og setter pris på den retning debatten om konsesjonsloven nå tar, sier Arne Rørå i en kronikk i Østlendingen 2. Nyttårsdag.

Faktafeil om konsesjonsloven

5. januar 2016
Norges Skogeierforbund vil beholde konsesjonsloven for å hindre oppsplitting av eiendom. Et forhold som reguleres av jordloven... Istedenfor å skille mellom jord- og skogeiendom, slik Skog22 foreslo for prisregulering, vil NSF nå isteden sette skillet mellom store og små landbrukseiendommer i konsesjonssammenheng.

Forvirrende informasjon omkring konsesjonsloven

8. januar 2016
I en rekke intervjuer uttrykker Norges Skogeierforbund at de ønsker å opprettholde konsesjonsloven. Begrunnelsen er en frykt for at en opphevelse av loven vil føre til en oppsplitting av eiendom. Norges Skogeierforbund ønsker heller å speilvende lovens prinsipp, slik at små eiendommer fritas for konsesjon, mens det fortsatt skal være konsesjonsplikt for større eiendommer.

Stortingets Naturverngruppe informerte om ulv

12. januar 2016
Tirsdag inviterte Stortingets Naturverngruppe til ulveseminar på Stortinget. Informasjonen ble gitt av de Bård Vegard Solhjell beskrev som landets fremste fagpersoner på feltet. Her kan du lese et sammendrag fra møtet. Bilde: WWF, Naturvernforbundet og Foreningen Våre Rovdyr sitt forslag til ny ulvesone.

Kan åpne for persontransport i utmarksnæring

18. januar 2016
NORSKOG har fulgt prosessen rundt motorferdsel i utmark, og blant annet deltatt i lovutvalget. NORSKOG har tatt til orde for å åpne for persontransport i forbindelse med utmarksnæring, og er tilfreds med at Regjeringen nå har saken ute til høring. NORSKOG oppfordrer de som har befatning med problematikken om å sende sitt tilsvar.

Støtter NORSKOG-utspill om dødsbo.

20. januar 2016
NORSKOG har siden 2007 frontet problemstillingen med det høye antallet dødsbo i landbruket overfor myndighetene. Det har av naturlige årsaker ikke vært politisk fokus på saken, siden saken ligger til behandling i justisdepartementet og tidligst vil være sluttført i 2017, noe NORSKOG har fått bekreftet senest i år. Det er allikevel både nyttig og gledelig at NSF nå tydelig tilkjennegir sin støtte til initiativet.

NORSKOGs innspill til budsjettforhandlingene – Statsbudsjettet for 2017

1. februar 2016
NORSKOG sendte før helgen inn våre innspill til finanskomiteen vedr. statsbudsjettet for 2017. I budsjettforhandlingene for 2017 er etter vårt syn særlig følgende punkter viktige:

Flertallet vil lempe på priskontrollen

3. februar 2016
Regjeringen og samarbeidspartiene, KrF og Venstre, synes nå å være enige om endringer i konsesjonsloven. Forholdet til skogen er spesielt omhandlet, og slik det ligger an nå så vil rene skogeiendommer bli fritatt for priskontroll.– Dette har vært en fanesak som NORSKOG alene har måttet trekke mot-hårs igjennom systemet, sier en fornøyd Gaute Nøkleholm. Han mener skogeiendommer med et uvesentlig jordareal også bør fritas.

Formuesskatten svekker hele bredden av Bedrifts-Norge

5. februar 2016
Dagens formuesskatt svekker investerings- og omstillingsevnen til norsk økonomi. Spesielt går dette ut over mindre bedrifter som ikke har tilgang til utenlandsk egenkapital. Kun 1 av 20 bedrifter har over 20 ansatte.

Sterk kritikk av Grønn skattekommisjon fra Statskog, Skogeierforbundet og NORSKOG

5. februar 2016
I et brev til Stortinget påpeker de tre organisasjonene at Grønn skattekommisjon ikke har skjønt hvor viktig det er for klimaet å kunne mobilisere mer fornybart råstoff fra skogen. I stedet for å foreslå tiltak som øker skogproduksjonen og uttaket av trevirke fra norske skoger, foreslår de det motsatte.

Den nye virksomhetsgrensen for skogbruk

12. februar 2016
I Statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt at de minste skogeiendommene skulle få en flat kapitalbeskatning.Retningslinjene for hvordan dette skal håndteres i praksis blir fastsatt av Skattedirektoratet. NORSKOG har sendt inn forslag til hvordan vi mener at dette kan håndteres slik at skogeiere, tømmermeglere og regnskapsførere på en enkel måte kan finne ut av om skogeieren er over eller under virksomhetsgrensen.

NORSKOG ber Høyre avklare sitt forhold til eiendomsretten

15. februar 2016
Myndighetenes forhold til eiendomsretten er i ferd med å bli et problem. Enkeltpersoner og organisasjoner utfordrer eiendomsretten, men det er først og fremst Staten, under regjeringens ledelse, som gjør dette mulig.

Årsmøtet i Hedmark Høyre – ulven og skogen under lupen

15. februar 2016
I en resolusjon fra Årsmøtet i Hedmark Høyre denne helgen etterlyses en faglig tilnærming til ulveforvaltningen. Videre ønsker Hedmark Høyre en helhetlig skoglig tilnærming til bioøkonomien.

Finansdepartementet vurderer overgangsordning

17. februar 2016
Finansdepartementet vurderer å åpne for overgangsordning for de skogbrukere som faller ut av gjennomsnittsligningen ved ny virksomhetsvurdering. Dette er vi svært fornøyd med, sier Benthe E. Løvenskiold. NORSKOG har jobbet med dette helt siden Statsbudsjettet kom.

Ta næringslivet på alvor

29. februar 2016
Norsk økonomi er inne i en krevende omstillingsperiode. Et samlet norsk næringsliv forteller at formuesskatten på driftsmidler, aksjer og annen arbeidende kapital begrenser investeringer i de bedriftene vi skal leve av i fremtiden.

Skog som virksomhet – retningslinjene har kommet!

2. mars 2016
I dag kom reglene fra Skattedirektoratet som definerer hvilke skogeiendommer som omfattes av virksomhetsbegrepet. NORSKOG har fått medhold i de fleste av sine kjernepunkter. - Jeg er fornøyd med at begrepene som brukes for verdsetting av skogformue legges til grunn for nyttbar tilvekst, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.

Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes

2. mars 2016
Det vil trygge og skape arbeidsplasser. NORSKOG er 1 av 11 organisasjoner som er med i Alliansen for norsk privat eierskap. Alliansen arbeider med å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital.

Finansdepartementet vil erstatte gjennomsnittsligningen med tømmerkonto

4. mars 2016
I dag kom Finansdepartementets forslag til landbruksbeskatning. Her foreslås gjennomsnittsligningen avviklet og en taps/vinnings-konto opprettet under navnet «tømmerkonto». Om dette er en forenkling er NORSKOG tvilende til og opprettholder ønsket om kapitalskatt på skoginntekt.

Viktig! Nye skogeiere – gjennomsnittsligning.

9. mars 2016
Nye skogeiere som ennå ikke har gått inn i gjennomsnittsligningen, bør ta en ekstra «regnerunde» før de leverer selvangivelsen for 2015.

Staten krenket grunneiers eiendomsvern

11. mars 2016
Oslo tingrett slår i en fersk dom fast at grunneier Morten Bøvre fikk sitt eiendomsvern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen krenket i 2007 da tomtefesteloven satte til side hans avtalte rett til å regulere festeavgiften på grunnlag av tomteverdi.

Mener hjorteviltforvaltningen truer artsmangfoldet

16. mars 2016
Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener dagens hjorteviltforvaltning truer artsmangfoldet i Norge. Dette kom frem under et foredrag under årets Hjorteviltseminar. Her kan du lese hvorfor han mener dette.

Styrk den private eiendomsretten!

17. mars 2016
Erstatningen grunneiere får når eiendom blir ekspropriert, er for liten, skriver Arne Rørå i denne kronikken på trykk i Nationen i dag.

Og her er regjeringens syn i ulvespørsmålet…

17. mars 2016
Regjeringen foreslår to alternativer. Enten å opprettholde dagens bestandsmål, eller å sette målet inntil åtte flokker inkludert grenseflokker, men der det skal være tre helnorske valpekull i Norge. Sonen skal til en viss grad beholdes, men man kutter ut arealer på vestsiden av Glomma og legger til arealer nordover.

El-sykkel og allemannsrett i utmark

18. mars 2016
Miljødirektoratet foreslår at el-sykkel skal kunne brukes i utmark. Nei, mener NORSKOG. Det prinsipielle skillet mellom frekomstmiddel med eller uten motor må opprettholdes. Her kan du lese begrunnelsen.

Høring – Natur for livet

8. april 2016
NORSKOGS syn på Meld. St. 14 (2015-2016) "Natur for livet" : Grunnpilaren i norsk naturforvaltning ligger i en god og balansert avveining mellom bruk og vern. I verneområdene får bevaringshensynene komme foran alle andre hensyn. Utenfor verneområdene skal det drives en bærekraftig bruk av naturen.

Notat fra NORSKOG til Finanskomiteen i f.b.m. Statsbudsjettet 2017

19. oktober 2016
Forslaget om å erstatte dagens gjennomsnittsligning med «Tømmerkonto»

NORSKOG på høring i Finanskomiteèn

23. mai 2017
Revidert Nasjonalbudsjett 2017 setter fingeren på oljenæringen, som det ømmeste punktet i norsk økonomi. Regjeringen […]

Rene skogeiendommer slipper priskontroll !

6. juni 2017
Stortingets næringskomite har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven. Et flertall i komiteen […]

Formuesskatten på arbeidende kapital svekker jobbskaping

9. juni 2017
Når jobbskaping er politikernes prioritet nummer én, hvorfor fortsetter vi da å skattlegge arbeidende kapital […]

Fiksjon og fakta om skatt

12. juni 2017
Norge er et av verdens rikeste og likeste land. Likevel bør vi diskutere ulikhet. Globale […]

Fremdeles for lavt uttak av ulv!

26. juni 2017
Rovviltnemdene i region 4 og 5 vedtok i dag at Slettåsflokken skal tas ut i tillegg til flokkene i Osdalen og Julussa. En bedring fra sekretariatets forslag, men fremdeles for lavt uttak mener NORSKOG.

Dette mener Arbeiderpartiet om skogbruk

13. juli 2017
Vi må satse på å foredle mer i Norge. Vi vil blant annet legge til rette for bærekraftig biodrivstoffproduksjon og andre muligheter i bioøkonomien, forskning og utvikling, pilot- og demonstrasjonsanlegg, infrastruktur og kapitalvirkemidler som Investinor.

NORSKOG i rovdyrdebatt fra Trysil

11. august 2017
I NRKs valgkampsending fra Trysil var rovdyrene tema og da spesielt ulven. NORSKOG deltok i debatten sammen med politikerne.

Næringen sikret tilgang til Lierstranda!

23. august 2017
Lier Kommune og eiendomsselskapet Eidos har nå besluttet å gi skognæringen tilgang til bruk av Lierstranda for utskiping av virke. NORSKOG har engasjert seg kraftig i saken. – Dette er en gledens dag for hele verdikjeden i en stor og viktig skogregion, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Verdikjeden Skog og Tre advarer mot EU-forslag

6. september 2017
Treindustrien, Treforedlingsindustriens Bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG, og NoBio utgjør samarbeidet "Verdikjeden Skog og Tre". Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Dette mener Venstre om skogbruk

7. september 2017
Det offentlige skal spille på lag med skogbruksnæringen for å legge til rette for enkel transport av tømmer og utvikling av nye produkter. Skognæringen spiller en sentral rolle når Norge nå går over til miljøvennlige løsninger.

Dette mener FrP om skogbruk

8. september 2017
Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

SKOGFORUM om eiendomsrett på Litteraturhuset i Oslo

9. september 2017
Hvem har rett til å bruke arealene? Litteraturhuset, Oslo, torsdag 28.september kl. 14.30 -17.00

SKOGBRUKET vant valget!

25. september 2017
Stortingsvalget er over for denne gang, og de siste utjevningsmandater er fordelt. Men hvem vant egentlig valget? Alle partiene finner felter der de vant - det er viktig å lykkes og gjøre det synlig overfor velgerne og ikke minst som partipolitisk indremedisin.

Genetisk bakgrunn hos ulv i Norge og Skandinavia – rapport fra NORSKOG og UIO

28. september 2017
Med bakgrunn i den pågående debatten om genetisk opphav for dagens skandinaviske ulvebestand har NORSKOG med partnere engasjert Norsk sekvenseringssenter / Senter for økologisk og evolusjonær syntese ved Universitetet i Oslo m.fl. for å gjøre en helgenom-sekvensering av ulv og hund. En rapport fra undersøkelsen er nå tilgjengelig på www.norskog.dev.indexportal.no

Verdikjeden Skog og Tre – innspill til regjeringsplattformen

4. oktober 2017
Treindustrien, Treforedlingsindustriens bransjeforening, Maskinentreprenørenes forbund, Fellesforbundet, Norges Skogeierforbund, NORSKOG og NoBio utgjør samarbeidet «Verdikjeden Skog og Tre». Hensikten er å bidra til å styrke innovasjonskraft og produktivitet i verdikjeden og sikre næringen konkurransedyktige rammevilkår.

Vellykket Skogforum om eiendomsrett

4. oktober 2017
Et stort antall interesserte, både offentlig ansatte og private grunneiere møtte opp på Litteraturhuset for å høre om: Hvem har rett til å bruke arealene?

Er du vår nye virkeskjøper til vårt kontor på Dokka?

4. oktober 2017
Ønsker du deg en jobb som byr på varierte oppgaver og interessante utfordringer?

NORSKOG med innspill til Regjeringen

6. oktober 2017
SKOGBRUKET – en strategisk næring for Norge. Verdikjeden skog og tre sysselsetter ca.21.000 personer. Skogressursene i Norge er langt unna utnyttelse av sitt fulle verdiskapingspotensial, slik at mulighetene for en økning er store. Dette gjenspeiler seg i partiprogrammene der alle ønsker et større bidrag fra skogen, ved bl.a. økt avvirkning.

Sagbrukenes markedssituasjon – høsten-17

11. oktober 2017
Sagtømmermarkedet i Norge har vært ganske hett de siste par årene med økende sagtømmerpriser. Normalt bruker det å være en sammenheng mellom trelastprisene i Norge og hva norske sagbruk kan ta seg råd til å betale for sagtømmeret. Øker trelastprisene så øker sagtømmerprisene – og motsatt.

Hovedtrekk i virkesmarkedet

11. oktober 2017
Arne Rørå, adm.dir. NORSKOG Det nordiske virkesmarkedet har vært igjennom en periode hvor det er […]

Skogeiendommer under virksomhetsgrensen slipper mva-registrering fra 2018!

12. oktober 2017
Finansdepartementet har igjen lyttet til skognæringen og følger opp våre ønsker. De minste skogeierne som fra 2016 kom under virksomhetsgrensen, fikk da flat kapitalskatt på sitt skogbruksresultat. Nå følges dette opp med at disse også slipper mva-registering. Dette vil bidra til en stor forenkling for både myndigheter og skogeiere, og ikke minst bidra til økt avvirkning fra disse eiendommene. De fleste partiene har i sine program skrevet at de ønsker økt avvirkning, dette er et viktig og riktig skritt i den retningen. Nå kan disse skogeierne drive og avvirke skogen ut fra forstlige hensyn og ikke ut fra en mva-grense.

Skattefritak ved vern etter Markaloven!

12. oktober 2017
I Statsbudsjettet forslås det at skattefritaket ved vern etter naturmangfoldloven utvides til også å gjelde ved vern etter Markaloven. Dette er en helt nødvendig konsekvens ut fra de prinsipper som skal gjelde for vern. Endringen viser at myndighetene har stor vilje til å rette opp i utilsiktede feil. NORSKOG mener det er helt avgjørende og svært konfliktdempende at alle båndlagte arealer skal kompenseres fullt ut.

Produksjonsutstyr skal som hovedregel ikke ilegges eiendomsskatt

12. oktober 2017
Verdikjeden skog- og tre har i lengre tid arbeidet for at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal kunne ilegges eiendomsskatt. Dette har vært svært belastende for mye av skogindustrien i tillegg til andre utfordringer.

Formuesskatten

12. oktober 2017
Regjeringen foreslår kun å øke verdsettelsesrabatten med 10 prosentpoeng, til 20 prosent på arbeidene kapital. Dette er mindre enn vi hadde håpet på, men i tråd med skatteforliket fra 2016. Provenyet av disse 10 prosentpoengene skal være rundt 700 mill. kroner. All reduksjon av denne formuesskatten i forrige stortingsperiode ble "spist opp" av verdistigning, slik at inflasjonsjustert var formuesskatten uendret over 4-årsperioden. En takt med reduksjon på 10 prosentpoeng/700 mill. kroner per år i denne perioden kan da raskt resultere i det samme, målt mot betalt formuesskatt. Hva gjelder bunnfradraget foreslås det videreført nominelt.

92 millioner kroner til skogsveier

12. oktober 2017
Innen samferdsel er det gjort mye de siste årene, - økte bevilgninger til veger, kaier og bane. Dette er svært viktige tiltak for vår næring og ser ut til å ble videreført

Klima- og miljødepartementet og skogen

12. oktober 2017
I proposisjonen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) skrives det om «føre-var-prinsippet» som et bærende element i miljøforvaltningen under ledestjernen at ingen arter eller naturtyper skal gå tapt. Dette samtidig som naturindeksen viser at kulturbetingede landskap er truet. Ikke spesielt rart siden ulven slik de ser det i KLD rangerer over våre nasjonale ansvarsarter og landskapstyper. At kulturlandskapet, med høy andel rødlistede og potensielt ukjente ansvarsarter, er i forfall burde ikke forundre KLD. Det er ikke mye som minner om kunnskapsbasert forvaltning på dette området.

Budsjettpenger til ulv!

12. oktober 2017
Regjeringen setter av 27 mill kr i forbindelse med tiltak rundt ulv. NORSKOG ser ikke logikken i at kommunene skal gis en generell kompensasjon samtidig som det er mange som lider til dels store økonomiske tap uten noen form for vederlag.

Regjeringen leverer til skogbruket!

13. oktober 2017
En lang rekke offentlige arbeider underbygger at skog kan fylle deler av tomrommet etter oljen. Men det forutsetter en riktig mix av virkemidler i verdikjeden som helhet, like fra FoU- miljøene, via produksjonen og til forbrukeren.
Arthur Buchardt

SKOGFORUM 2.og 3.november. Meld deg på i dag!

19. oktober 2017
Få med deg inspirerende og spennende foredrag. Arthur Buchardt mener mye om skog- og trenæringens satsing. Det vil ellers bli satt fokus på økonomien i skogbruket, hvordan få ut de siste kronene. Og som vanlig blir det god tid til diskusjoner. Meld deg på i dag!

Alliansen for norsk, privat eierskap på høring i Finanskomiteèn

23. oktober 2017
Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles. Alliansen for norsk, privat eierskap ble dannet i 2008 av hele bredden av norsk næringsliv utenom finansbransjen for å arbeide for at formuesskatt på næringsrelatert, arbeidende kapital ble avviklet.

NORSKOG på høring i finanskomiteèn

25. oktober 2017
SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge!

Kurs i Norsk PEFC Skogstandard

26. oktober 2017
NORTØMMER arrangerer igjen kurs i Norsk PEFC Skogstandard 2016. Gjennomført kurs er obligatorisk for alle entreprenører og maskinførere som har hogstoppdrag der tømmeret leveres til sertifiserte tømmerkjøpere.

SKOGFORUM 2017 startet i dag.

2. november 2017
SKOGFORUM startet i dag, torsdag, med en fullsatt sal på Honne. Skogeiere, industri, studenter og det offentlige Skognorge fikk en innholdsrik første dag.

Mange interessante foredrag på SKOGFORUM

7. november 2017
SKOGFORUM på Honne ble avviklet forrige uke, og et 20-talls foredrag ble holdt.

Kompromissforslag om maskinskatten: Forenkling og forutsigbarhet

10. november 2017
Regelverket for maskinskatten er ikke uforutsigbart, skriver KrFs stortingsrepresentant Torhild Bransdal i Dagen 7. november. Men det er ikke slik bedriftene opplever det.

Utdeling av stipender til Skogfagstudenter

16. november 2017
I samarbeid med VELG SKOG delte landbruks- og matminister Jon Georg Dale ut 400 000 kroner i stipend til åtte skogfagstudenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

Ulvejakta stanses

21. november 2017
Ulvejakta utenfor ulvesonen i Østfold, Oslo, Akershus og Hedmark stanses midlertidig etter at WWF har fått medhold i Oslo tingrett.

Katastrofal kjennelse i Oslo tingrett – ulvejakta stoppes med umiddelbar virkning.

21. november 2017
Miljøorganisasjonen WWF har saksøkt staten og bedt om at domstolene skal gjennomgå hele den norske ulveforvaltningen.

NORTØMMERs kurs i PEFC Skogstandard avholdt med god deltagelse

22. november 2017
NORTØMMER har holdt flere kurs for entreprenører og skogeiere de siste ukene.

Enighet om Statsbudsjettet 2018. Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har arbeidet med lenge, sammen med Verdikjeden Skog og Tre.

22. november 2017
Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har tatt opp ved flere anledninger, og ikke minst Verdikjeden Skog og tre har jobbet lenge for dette. Dette er svært viktig for skogindustrien og skognæringen.

Aker og Oceanwood vil by på Norske Skog aksjene. – En spennende løsning, mener adm.dir Arne Rørå i NORSKOG

23. november 2017
Norske Skog er svært viktig for skognæringen i Norge. Vi er derfor veldig interessert i at det kan komme på plass en løsning i denne saken.

Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.

23. november 2017
Alle disse skattelettelsene er saker NORSKOG har jobbet med i mange år, og som alle vil ha betydning for skognæringen. NORSKOG er derfor glade for at de borgerlige partiene nå har kommet til enighet om dette.

Norske Skog-styret: Begjærer trolig konkurs. Styret i Norske Skogindustrier svarer Aker og Oceanwood.

23. november 2017
https://e24.no/boers-og-finans/norske-skogindustrier/norske-skog-styret-begjaerer-trolig-konkurs/24194238   Styret i Norske Skogindustrier har vurdert situasjonen etter at Aker og kreditoren Oceanwood […]

Kompensasjonspengene til «ulvekommunene» kan brukes til grunneiere som får redusert sine jaktinntekter på grunn av ulv.

24. november 2017
Statsråd Helgesen svarer i Stortingets spørretime på spørsmål fra Sps representant Mehl om hva kompensasjonspengene til "ulvekommunene" kan brukes til.

Nærmer seg løsning for Norske Skog?

24. november 2017
«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene etter hvert får eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene.»

Vurderer nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen

24. november 2017
NORSKOG har bedt Klima- og miljødepartementet legge vekt på framdriften slik at det er mulig å få til jakt allerede i inneværende sesong. Det forslaget departementet nå kommer med er etter vår vurdering en meget god løsning og antagelig den løsningen som gjør det mulig å gjenoppta jakta raskt.

NORSKOGs kommentarer til lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i 2017-2018

29. november 2017
NORSKOG mener at kjennelsen er uriktig både hva gjelder rettsanvendelsen og synet på departementets saksbehandling. Saken gjelder viktige interesser, ikke bare for staten, men også for berørte kommuner, næringer og enkeltpersoner.

Svak krone – et krisesymptom. Den svake kronekursen forteller oss at Norge ikke er attraktivt å investere i for tiden. Det bør vi gjøre noe med.

29. november 2017
På kort sikt kan sentralbanker påvirke valutakursen for å stimulere økonomien. At kronekursen er svak nå, hjelper omstillingen av norsk økonomi bort fra oljeavhengighet. Men, over tid vil valutakursen reflektere hvor sterk et lands økonomi er.

Kommentar til felling av Osdalsflokken og Julussaflokken

2. desember 2017
Det er positivt at Helgesen fatter nytt vedtak om felling av ulv utenfor sona. Dette er den beste måten å løse den problematiske situasjonen på som oppstod etter at tingretten fant at jakta måtte stoppes fram til saken kunne behandles av retten, sier Arne Rørå, direktør for NORSKOG.

Tomtefeste, en viktig frist løper snart ut

8. desember 2017
Tomtefesteloven er endret svært mange ganger de senere årene. En prinsipielt svært viktig endring sprang ut av den såkalte «Lindheim-saken» (sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012) der den daværende § 33 i tomtefesteloven ble ansett å krenke Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Skog til nytte og nytelse

14. desember 2017
Hvor mange bruker skogen og naturen i Norge? Løping, skitur, naturopplevelser, bær- og sopp-plukking, er bare noen få eksempler på hvordan vi nyter vår fantastiske skog hver dag. Men hvor mange av oss vet hvilken ressurs skogen er? Ikke bare for trivsel og friluftsliv, men for hele vårt samfunn. Ikke minst fra et miljømessig perspektiv.

LULUCF – regneregler for skog, bedre enn fryktet

14. desember 2017
Forhandlingen mellom EU-kommisjonen, EU-parlamentet og EUs ministerråd om regnereglene for opptak og utslipp av klimagasser fra arealbruk og skog (LULUCF) er avsluttet. Resultatet for skogbruket ble bedre enn fryktet.

EU säger ja till aktivt skogsbruk

15. desember 2017
Ja till aktivt skogsbruk och ja till tillväxt i EU:s bioekonomi.

Alliansen for norsk, privat eierskap med innspill til Regjeringsplattformen.

15. desember 2017
NORSKOG er en av 11 organisasjoner som deltar i denne Alliansen.

Statkraft og Södra bygger demoanlegg for avansert biodrivstoff

15. desember 2017
Selskapet Silva Green Fuel AS som eies av Statkraft (51 %) og Södra (49 %) skal bygge et demonstrasjonsanlegg for produksjon av avansert (2. generasjons) biodrivstoff basert på skogsråvare på Tofte i Hurum kommune. Investeringskostnaden er om lag 500 millioner kroner.

Enovastøtte på 116 millioner kroner til pilotanlegg for biodrivstoff

15. desember 2017
Enova går inn med 116,7 millioner kroner i støtte til et pilotanlegg som skal teste ut ny teknologi for produksjon av 2. generasjons flytende biodrivstoff fra trevirke. Statkraft og Södra er eiere av selskapet Silva Green Fuel, som skal bygge anlegget. Det fremtidige markedet for produktet er i første omgang tungtransport på vei.

Statkraft og Södra sin beslutning om bygging av demoanlegg for avansert biodrivstoff er en god nyhet for skogbruket.

15. desember 2017
Skal klimautfordringene løses må produksjon og forbruk innrettes mot løsninger som gir lave utslipp av klimagasser. Virkelig miljøvennlig blir det når produksjonen baserer seg på bruk av fornybare ressurser.

Gausdal Bruvoll og Gran Tre slår seg sammen

18. desember 2017
For å stille sterkere i et tøft marked med økt konkurranse, har Gausdal Bruvoll og Gran Tre slått seg sammen. De to bedriftene har begge vært på utkikk etter samarbeidspartnere i lengre tid.

Johan C. Løken er død

18. desember 2017
Gårdbruker og politiker Johan C. Løken fra Elverum er død, 73 år gammel. Løken var blant annet landbruksminister i Kåre Willochs regjering.

Norske Skog melder oppbud

19. desember 2017
Papirprodusenten Norske Skog har i flere måneder kjempet for å unngå konkurs, og fristen for å bli enige om en redningsplan ble utsatt en rekke ganger.

Godt med en avklaring på Norske Skog!

19. desember 2017
NORSKOG synes det er trist at den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå går konkurs . «På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå har blitt en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG.

NORSKOG og NORTØMMER ønsker alle en fredelig og god jul!

21. desember 2017
Sentralbordet vil være stengt i romjulen. Vi ønsker alle en fredelig, god jul og et spennende nytt år!

Norske skogmiljøer har inngått avtale om stort skogprosjekt i Etiopia

29. desember 2017
NFG (Norwegian Forestry Group) er en overbygning for felles salg av norsk skogkompetanse og driftes av NORSKOG. I november inngikk NFG en avtale med den norske ambassaden i Etiopia om et 3 årig prosjekt for skogreising i Etiopia. Prosjektet er på drøye 50 millioner kroner og så vidt meg bekjent er dette det største skogprosjekt noe norsk fagmiljø noen gang har utført utenfor Norge sier Øystein Aasaaren i NORSKOG. Aasaaren skal lede det omfattende prosjektet. Prosjektet finansieres av Klima- og miljødepartementet.

Naboorganisering for bedre skogforvaltning

2. januar 2018
Vi har i denne rapporten sett på skogeiernes og andre aktører i næringen sine oppfatninger av forpliktende, eiendomsovergripende samarbeid om gjennomføring av skogbrukstiltak. Formelle skranker i lovverk og forvaltningspraksis for avtaleinngåelse og selskapsdannelse er kartlagt. Premisset er at eiendomsstrukturen er begrensende for økt aktivitet og optimal ressursutnyttelse, og påfører kostnader i verdikjeden.

NORSKOG er svært fornøyd med kjennelsen fra Oslo tingrett i dag i «ulvesaken».

5. januar 2018
Det er bra at jakta nå kan fortsette og at Stortingets intensjon om at ulvebestanden skal forvaltes kan gjennomføres i praksis. Dette er et lite, men viktig tiltak for å dempe konfliktnivået i ulveforvaltningen.

Sveriges største private skogeier, Bergvik Skog AB, skal omstruktureres.

8. januar 2018
I en børsmelding har Stora Enso varslet at de planlegger å overta store deler av Bergvik skog for å sikre sin råvareforyning. Bergvik er med sine 23 millioner dekar skog er Sveriges største private skogeier. Dette er ikke uventet sier administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå. Stora sine planer er motivert ut fra å sikre seg forutsigbarhet for råvarer og viser hvor viktig dette er for fremtidens industri. Dette vil nok også bidra til at oppmerksomheten omkring skog som investeringsobjekt styrkes.

Spørsmål fra Emilie Enger Mehl (Sp) til Statsråd Helgesen om ulv.

12. januar 2018
Emilie Enger Mehl (Sp) har i dag innlevert et spørsmål til klima- og miljøministeren angående ulv (se saken). NORSKOG synes dette er et betimelig spørsmål nå og vi ser med stor interesse fram til svaret fra Statsråden

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet

12. januar 2018
NORSKOG er svært fornøyd med dette forslaget. Her har myndighetene muligheten til å virkelig vise at de mener noe med å øke bruken av tre, ikke bare snakke om det. Et slikt signalbygg, som regjeringskvartalet vil være, vil gi store ringvirkninger.

Høyre, FrP og Venstre enige om regjeringsplattform

14. januar 2018
NORSKOG mener det ligger mye godt i regjeringsplattformen hva gjelder skogbruket. Flere av NORSKOGs kjernesaker er nevnt slik som avvikling av boplikt og fortsatt satsing på samferdsel. Ikke minst er vi glade for punktet om økt avvirkning.

Regjeringsplattform med ønske om uavhengig rovviltklagenemd

14. januar 2018
"Regjeringen vil etablere en uavhengig rovviltklagenemnd som behandler alle klager på vedtak om kvoter for jakt og felling som er fattet av Miljødirektoratet og rovviltnemdene. " Dette er svært gode nyheter, sier Arne Rørå, adm.dir. i NORSKOG

NORSKOG Ung samling

18. januar 2018
NORSKOG og NORSKOG UNG har i samarbeid satt sammen et program for de som ønsker å lære mer om organisasjonene, og hva de kan bidra med. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, og med hva som skjer i skogbruket? Her har du sjansen til å bli med på et uformelt kveldsarrangement, og vi håper du vil være med!

Naboorganisering for bedre skogforvaltning

23. januar 2018
Vi har i denne rapporten sett på skogeiernes og andre aktører i næringen sine oppfatninger av forpliktende, eiendomsovergripende samarbeid om gjennomføring av skogbrukstiltak.

Gjødslingsøkonomi; Beregning av lønnsomhet fra 3 gjødslingsforsøk.

23. januar 2018
Denne rapporten er en del av prosjektet Gjødsling av skog: effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi. NIBIO ved forsker Kjersti Holt Hanssen hatt hovedansvaret for det faglige arbeid i prosjektet. NORSKOG har hatt ansvaret for de økonomiske lønnsomhetsvurderinger. Denne rapporten beskriver de konkrete lønnsomhetsanalysene som er gjort, knyttet til 3 ulike gjødslingsfelt, som over en årrekke har vært fulgt opp av NIBIO med hensyn til gjennomført gjødsling og måling av produksjonen. Det er dette tallgrunnlaget som ligger til grunn for analysene. Sammendrag fra denne rapporten inngår også i den håndbok for gjødsling (Hanssen, K.H. og Bergsaker, E. 2017. Gjødsling av skog. NIBIO BOK vol. 3 Nr. 11) som er laget i prosjektet. Arbeidet er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet.

Priskontrollen var ikke død

25. januar 2018
Etter endringen av konsesjonsloven i 2017 er rene skogeiendommer ikke lenger underlagt priskontroll.. NORSKOG har hele veien ment at priskontrollen er en unødvendig regulering og ønsket den avviklet fullstendig. Imidlertid ble priskontroll beholdt på en rekke andre eiendomstyper enn ren skog.

Snøskader og forsikring

26. januar 2018
Snøskader og forsikring Snøvinter. Etter store snøfall på Øst- og Sørlandet de siste par ukene […]

Bedre vilkår for selvstendig næringsdrivende!

31. januar 2018
Ryggraden i norsk næringsliv er småbedriftene. Dette er virksomheter ofte bestående av eieren alene, som selger sin egen kunnskap, varer eller tjenester. De personlig eide foretakene representerer rundt 200.000 arbeidsplasser og er ofte starten på vekstbedrifter.

Regjeringen har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

1. februar 2018
Det er ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser som for eksempel elg, hjort og rådyr som nå flyttes tilbake til Landbruks- og matdepartementet, mens forvaltning av rovdyr blir værende i Klima- og miljødepartementet.

Skogeier har ansvar for egne veier

2. februar 2018
Høsten 2012 veltet en tømmerbil med henger på en skogsbilvei i Drangedal i Telemark. Skadene på tømmerbilen var betydelige og transportselskapets forsikringsselskap mente AT-Skog og skogeieren hadde ansvar og var erstatningspliktige.

Ekstraordinært uttak av ulv i Julussa og Osdalen

7. februar 2018
Regjeringen har besluttet at de tre gjenværende årsvalpene i Julussa og Osdalen, som i hovedsak holder til utenfor ulvesonen, skal felles. Fellingen av de tre årsvalpene skal skje som ekstraordinært uttak og gjennomføres av Statens Naturoppsyn (SNO).

Skogbruk og avgiftsmessig virksomhetsbegrep

7. februar 2018
Skatteetaten har kommet med et brev for å klargjøre forholdene rundt merverdiavgift knyttet til de minste skogeierne som kommer under virksomhetsgrensen.

Innspill til St.meld. 41 – Klimastrategi for 2030

7. februar 2018
For å nå nasjonale og internasjonale klimamål er vi både globalt og i Norge avhengig av å øke produksjonen, uttaket og bruken av trevirke. Det er nødvendig for å erstatte bruk av fossile ressurser og klimabelastende materialer/produkter. Dette viser tydelig både FNs klimapanels femte hovedrapport og diverse rapporter fra Miljødirektoratet. Norge er blant de landene som har størst muligheter til å bidra til dette innenfor bærekraftige rammer.

15.februar, SKOGFORUM om ulv. Meld deg på i dag og delta i debatten!

8. februar 2018
ULV - overvåking og vurdering av bestandsstørrelse. Ulvebestanden i Skandinavia er godt kartlagt. Allikevel benytter interessegruppene forskjellige bestandstall, og avviser kategorisk motpartens.

Er du vår nye virkeskjøper i Rogaland og sør-Hordaland?

8. februar 2018
[rev_slider loveogregal]

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres

9. februar 2018
Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres. I statsbudsjettet for 2018 er […]

NORSKOG på høring i energi- og miljøkomitèen

13. februar 2018
Hovedbudskapet fra NORSKOG var: Når skogen er løsningen i klimasammenheng, ikke gjør den til et problem.

Vellykket SKOGFORUM om bestandsovervåking av ulv!

20. februar 2018
En fullsatt sal fikk høre fakta om hvordan bestandsovervåking og - estimering av ulv foregår i Norge.

Regjeringen må hindre at EUs bokføringsregler begrenser skogens muligheter i klimasammenheng

22. februar 2018
Verdikjeden Skog og Tre med brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Nytt regjeringskvartal i tre?

28. februar 2018
Sp, Ap, Krf og SV har lagt frem et representantforslag om at tre skal være hovedelementet i det nye regjeringskvartalet.

Representantforslag om et statlig vedlikeholdsprogram på fylkesvegnettet – NORSKOGs høringssvar

28. februar 2018
Det har over en lang periode blitt satset betydelig på samferdsel i Norge. Nåværende Regjering har økt dette ytterligere, noe vi i skognæringen er svært tilfreds med.

Jakttider for ulv – høringssvar fra NORSKOG

28. februar 2018
NORSKOG støtter den foreslåtte utvidelsen av lisensfellingsperiode for ulv utenfor sonen. Vi mener også det er fornuftig å vurdere ytterligere utvidelse utenfor sonen slik departementet ber om innspill på. I tillegg mener NORSKOG det må åpnes for jakt på streifulv innenfor sonen fram til 30.4.

Vil kartlegge hvordan rovdyrene påvirker folkehelsa

1. mars 2018
DEL – Utmarka er Norges største folkehelseinstitutt med ulike muligheter for aktiviteter året rundt.

Kapitaltilgangsutvalget foreslår å avvikle formuesskatten!

1. mars 2018
Utvalget ser flere problematiske sider ved formuesskatten fra et kapitaltilgangsperspektiv.

Hjorteviltet kommer med nye nettsider og digitalt

1. mars 2018
Denne uken kommer det landsdekkende bladet «Hjorteviltet» også digitalt, samt at det blir nye nettsider. Bladet som kom ut en gang i året blir fortsatt med et nummer, men nettutgivelsen blir fire ganger årlig.

Kjetting-Jan har inngått storkontrakt

2. mars 2018
Husker du Kjetting-Jan som måtte betale formuesskatt av kjettinglageret hans? Nå har han solgt kjetting til Mexico og kan komme til å tjene gode penger på dett

Skatteprosjektet er ferdig, – rapporten er klar!

6. mars 2018
NORSKOG har sammen med Statskog og Skogeierfobundet gjennomført et tre-årig skatteprosjekt for å se nærmere på de ulike beskatningsformene for skogbruket.

Innspill til Regjeringskonferansen, – Alliansen for norsk, privat eierskap

7. mars 2018
Alliansen oppfordrer Regjeringen til å avvikle formuesskatten på arbeidende kapital i løpet av inneværende stortingsperiode. En gradvis avvikling krever at verdsettingsrabatten for aksjer og driftsmidler økes til opp mot 50 prosent i 2019.

Vårsamling for skogbruket i Oppland og Hedmark 2018

8. mars 2018
Vi ønsker velkommen til vårens viktigste konferanse og felles møteplass for skogbruket i Hedmark og Oppland tirsdag 10. april!

LULUCF: – Ingen grunn til bekymring

8. mars 2018
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener det er godt rom for avvirkningsøkning uten at det vil belaste Norges utslippsregnskap i forhold til Paris-avtalen. Foto: Bjørn H. Stuedal.

Presenterte rapport om tømmerhavn for drammensregionen

19. mars 2018
Ønsker tømmerhavn: Stig Hellerud, styreleder i Drammensregionens Virkesterminaler AS presenterte fem alternativer for fremtidig tømmerhavn i drammensregionen.

Høring om nytt regjeringskvartal i tre

19. mars 2018
NORSKOG deltok på høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om representantforslag om at tre skal være hovedelement i det nye regjeringskvartalet

Det haster med tiltak på Norsenga!

19. mars 2018
Tømmertransport på bane er jernbanens suksesshistorie, - det haster med tiltak!

Ulltveit-Moe byr på Norske Skog

19. mars 2018
Investor Jens Ulltveit-Moe vil gjøre Norske Skog til et bioenergi-selskap, og har lagt inn bud på fire-fem milliarder kroner sammen med en internasjonal gruppering. Han venter endelig svar i løpet av få dager.

NORSKOG mener det er positivt at UMOE melder seg på i kampen om å kjøpe Norske Skog

19. mars 2018
Norske Skog er en viktig avtaker av norsk massevirke. Vi har behov for innenlands industri som kjøper og foredler norsk tømmer. Dette skaper trygghet for leveranse for skogeierne, sikrer aktivitet i alle ledd i verdikjeden skog og gir foredlingsgevinst og økt verdiskaping i Norge.

Røkke gir seg i kampen om Norske Skog

21. mars 2018
Aker ble ikke enige med hedgefondet Oceanwood om et felles bud på Norske Skog. Nå kjører Oceanwood videre uten Kjell Inge Røkke på laget.

NORSKOG søker skogkonsulent

22. mars 2018
Er du skogbruker på masternivå, gjerne med spisskompetanse på et spesielt felt, kan du passe inn i vårt team. Både nyutdannede og etablerte fagpersoner kan være aktuelle.

NORSKOG ønsker alle en God Påske!

23. mars 2018
Kontoret er stengt i uke 13

2017-tall om skogbruket fra Landbruksdirektoratet

23. mars 2018
Målene for skogpolitikken er økt verdiskaping gjennom et bærekraftig og lønnsomt skogbruk. Landbruksdirektoratet iverksetter denne politikken gjennom å forvalte virkemidler på skogområdet. Sentralt står bedre infrastruktur, økt foryngelse, ressurs- og miljøkartlegging, samt miljø- og klimatiltak.

Eidsvold Værks Skogpris søker kandidater

23. mars 2018
Prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruket i Norge.

Oceanwood kjøper Norske Skog

28. mars 2018
Investeringsselskapet Oceanwood er Norske Skogs nye eier, melder Halden Arbeiderblad.

Ansatte hevder Oceanwood kjøper Norske Skog – styreleder benekter at ny eier er på plass

28. mars 2018
Investeringsselskapet Oceanwood skal ha kjøpt Norske Skog, ifølge Halden Arbeiderblad. Mens styrelederen avviser at noen nye eiere er på plass.

Stanser ulvejakt-forslag

2. april 2018
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) stanser forslaget fra forgjenger Vidar Helgesen (H) om å utvide ulvejakta med en måned.

Skattemeldingen for 2017 har kommet

4. april 2018
2017 er første året hvor skogeierne skal levere inn næringsoppgave med Tømmerkonto. Det er da viktig å få beregnet korrekt inngangsverdi på denne slik som beskrevet i overgangsregelen der de fire siste år er av betydning.

RF-1016 Formue av skogeiendom 2017 , – HUSK 10%-rabatten

4. april 2018
Ved beregningen av formuesverdien (punkt IV) er det innført en verdsettingsrabatt på 10 %. Når skogeiendommen eies av en personlig skattepliktig skal 90 % av verdien overføres til skattemeldingen. Selskaper som eier skog fører 100 % av verdien i selskapsmeldingen.

Norsenga må prioriteres raskt!

13. april 2018
Næringen har ved flere anledninger påpekt den prekære situasjonen på Norsenga tømmerterminal på Kongsvinger. Det er her den virkelige flaskehalsen for den samlede virkestransporten på bane er.

NORSKOGs Skogmelding 2018 er klar

16. april 2018
Skogmeldingen inneholder vårt næringspolitiske program på prioriterte områder.

NORSKOGs Årsmelding 2017

16. april 2018
Nå peker pilene igjen oppover for skogbruket. Det hogges mer enn på lenge, og det investeres mer i skogkultur og skogsbilveier. Etter mange år med svært dårlige priser har endelig også massevirkemarkedet begynt å ta seg opp.

Måleplassens vrak/utlegg ved lassmåling

18. april 2018
Siden det er et krav at måling utført av Norsk Virkesmåling skal pendle rundt null i avvik må derfor tømmermåleren ved lassmåling bruke erfaringstall for å vurdere utleggs- og vrakandeler, i tillegg til det en fysisk ser i lasset. Hvis ikke vil lassmålingen systematisk overvurdere kvaliteten i lassene.

Blir sopp og insekter utryddet i norske skoger?

19. april 2018
I en artikkel på nrk.no i går forteller Sabima og WWF igjen at det står elendig til med norske skoger. Delvis omstridte tall og brokker fra virkeligheten settes sammen til et bilde av at norsk skog er på vei mot avgrunnen.

Skogbruket har 63 000 kroner i gjennomsnittlig driftsresultat

20. april 2018
I alt 15 200 personlige skogeiere hadde positivt driftsresultat i skogbruksvirksomheten i 2016. I gjennomsnitt var driftsresultatet 63 000 kroner.

Sabotasje styrer ulve-politikken!

20. april 2018
Ulveforliket 2016 saboteres svært åpenlyst av Klima- og miljødepartementet. Utviklingen i ulvebestanden etter Stortingets forlik våren 2016 er bemerkelsesverdig og deprimerende for oss som mener at utmarka i Norge skal brukes til beste for befolkningen og distriktsnæringene.

Skattytere som har over- eller underheng fra tidligere virksomhet skal føre det rett i skattemeldingen.

23. april 2018
Reglene for avvikling av gjennomsnittsfastsetting av skogbruksinntekt som er beskrevet nedenfor, gjelder for skogbruksaktivitet som tidligere har vært behandlet som virksomhet, men hvor aktiviteten i 2016 ikke lenger klassifiseres som virksomhet.

Fremtidig løsning for tømmerhavn i Drammensregionen

23. april 2018
I Drammensfjorden har det vært skiping av tømmer og trelast over havn i over 500 år, og behovet vil bestå så lenge vi har et aktivt skogbruk og en lønnsom skogindustri i regionen. Havnen har gitt grunnlag for sysselsetting, velferd og investeringer i årtier.

NORSKOG på høring om «Jernbaneforslag» fra Ap og SV

25. april 2018
For skogbruket er Kongsvinger et transportknutepunkt. Det vil det være også i uoverskuelig framtid. Størrelsen og effektiviteten i dette navet for virkestransporten på jernbane er avgjørende for mulighetene til å sikre rett kvalitet til riktig kjøper, og har derfor uvurderlig betydning for lønnsomheten i skogbruket i landets viktigste skogområder.

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder på NORSKOGs årsmøte

29. april 2018
Brede Bredesen Opset ble valgt til ny nestleder. Forøvrig består styret av Haaken Erich Mathiesen ,Carl Gustav Rye-Florentz og Halvor Westye Egeberg.

Behandling av klimameldingen – Stortinget ber regjeringen utnytte handlingsrommet!

30. april 2018
Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har nå avgitt innstilling om "Klimastrategi for 2013". Et bredt flertall på Stortinget ber regjeringen om å utnytte det handlingsrommet som finnes i EU-regelverket.

Massevirkemarkedet

3. mai 2018
Ved avslutning av 2017/begynnelsen av 2018 opplevde vi en kraftig økning i massevirkeprisene i Norge. Andre land har opplevd en gradvis økning, mens prisen i Norge har vært holdt nede på grunn av at tilbudet har vært høyere enn etterspørselen.

Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader

3. mai 2018
NORSKOG har nå avsluttet prosjektet «Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader».

Oceanwood kjøper Norske Skog

4. mai 2018
Oceanwood vant budkampen om Norske Skog og sikrer seg konsernets syv papirfabrikker.

Oppløsning av deltakerlignede selskap uten realisasjonsbeskatning

9. mai 2018
Norges Bondelag og NORSKOG har sendt et felles brev til Finansdepartementet om Oppløsning av deltakerlignede selskap uten realisasjonsbeskatning. Vår erfaring er at den høye skattebelastningen ved oppløsning er til hinder for at disse eiendommene selges eller blir overdratt til en av eierne, noe som i mange tilfeller er ønskelig.

Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt, høringsuttalelse fra NORSKOG

11. mai 2018
Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Slik erstatningen for hund fremstår i forskriften, inkludert de foreslåtte endringene, så er det et dårlig alternativ til annen forsikring av hund.

Norsenga – Norges største tømmerterminal er stengt på grunn av flom

11. mai 2018
Norsenga Virkesterminal stenges fra og med fredag 11. mai kl 1500 grunnet flom og fare for elektrisk utstyr på terminalen.

Revidert nasjonalbudsjett med omtale av regnereglene for skog

15. mai 2018
Norge er i dialog med EU om en avtale. Parallelt fortsetter arbeidet med å utrede  konsekvensene for Norge av det endelige regelverket. Regjeringen vil orientere Stortinget på egnet måte underveis i prosessen. NORSKOG er i denne sammenheng opptatt av at vi fortsatt kan følge den norske skogpolitikken, der målet er økt avvirkning.

Regjeringen gjør kursendring om frivillig vern

15. mai 2018
Etter en svært konfliktfylt og lite fremdriftsrettet fredningsprosess på 80- og 90-tallet lyktes skogeierorganisasjonene å finne sammen med myndighetene om å etablere Frivillig vern. Prosessen er et samarbeid mellom skogeiere og myndigheter der skogeierne selv kommer frem med arealer som er egnet til fredning etter naturmangfoldloven.

Ulvejakten er lovlig

18. mai 2018
WWF tapte saken mot staten om vinterens ulvejakt. Organisasjonen må betale over 450.000 i sakskostnader, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

WWF sitt søksmål mot staten, ved Klima- og miljøverndepartementet førte ikke frem.

18. mai 2018
WWF hevdet at vedtak om felling av ulv i sesongen 2017- 2018 var ugyldig og i strid med Grunnlovens § 112, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Oslo Tingrett ga ikke WWF medhold og i realiteten vinner staten og de støttende grunneierorganisasjonene inklusive NORSKOG på alle punkter.

WWFs spill om ulven

31. mai 2018
WWF har tapt rettssaken mot Staten om vinterens lisensfelling av ulv. Det kom neppe som noen stor overraskelse, hverken for Staten eller for WWF.

Seminar – «Utmark som næring»

5. juni 2018
I samarbeid med NORSKOG er Skogkurs i ferd med å utvikle et opplæringstilbud innen utmark som næring. Dette vil tilbys både som et tradisjonelt kurs og nettkurs.

Privat norsk eierskap må ikke diskrimineres

6. juni 2018
Utenlandske eiere er bra for Norge, men samtidig må ikke privat norsk eierskap diskrimineres med formuesskatt på arbeidende kapital, skriver NHOs visepresident Inger-Marie Sperre.

Nytt hefte om skogens rolle i klimasammenheng

6. juni 2018
I dag står verden overfor store klimautfordringer. Temperaturen på jorda øker som følge av menneskeskapte klimagassutslipp. Dersom utslippene fortsetter som før, kan situasjonen komme ut av kontroll. Det vil få store konsekvenser for livet på jorda.

Artsdatabanken erklærer krig mot sitka

7. juni 2018
Det å holde oversikt over fremmede arter og deres påvirkning og effekt på naturen, er en viktig oppgave. I Norge er denne oppgaven tillagt Artsdatabanken.

Skogbrannfare – lås bomveier og sett opp plakater!

7. juni 2018
Nå er det ekstrem skogbrannfare og en av de hyppigste årsakene til brann er uvettig omgang med ild, ikke minst de hersens engangsgrillene. NORSKOG oppfordrer derfor skogeierne til å låse bomveier og dermed redusere adgangen til skogen.

Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold.

8. juni 2018
NORSKOG har fått varsel om kraftige angrep av rød furubarveps i søndre deler av Østfold, dvs. Halden, Aremark og Marker. Vi har hatt folk i området for å vurdere omfanget. Det ser ut til at angrepet strekker seg fra Halden området og til omlag 1 mil sør for Ørje. Det anslås at angrepet omfatter ca 150.000 dekar og at 15.000 dekar er hardt rammet.

Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018-2019

13. juni 2018
Sekretariatene i region 4 og 5 anbefaler overfor rovviltnemndene at det fattes vedtak om: • Det åpnes for lisensfelling av ulv utenfor ulvesona med en kvote på inntil 12 dyr • Det åpnes ikke for lisensfelling av ulv innenfor ulvesona

WWF anker ulvedommen

13. juni 2018
Oslo tingrett kom fram til at norsk rovdyrforvaltning ikke er lovstridig, men WWF er uenig og anker dommen i ulvesaken.

Skogbeskatning som virkemiddel

13. juni 2018
Rapporten dokumenterer arbeid gjennomført i prosjektet "Skogbeskatning som virkemiddel".

Sagflis i solnedgang

14. juni 2018
Se, så vakker fjorden er i aften, kjære. Om bare den fabrikken kunne slutte å bråke!

Innspill til rovviltnemdene i region 4 og 5 vedrørende vedtak i Fellessak 3/18: Fastsetting av kvote og område for lisensfelling av ulv i 2018 og 2019

18. juni 2018
Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner.

Bonanza i skogen!

22. juni 2018
Replikk Gudmund Nordtun, adm.dir. Glommen Skog: «Det er bonanza i skogen. 100 kroner pr. kubikkmeter mer i pris på ett tømmerparti», sier skogeier Geir Aarbu i Halden Arbeiderblad.

Kapitaltilgangsutvalget – høringssvar fra NORSKOG

28. juni 2018
Det er positivt at Kapitaltilgangsutvalget er klar på at teorien om at kapitalmarkedet er perfekt, ikke stemmer med virkeligheten.

Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 er klart.

4. juli 2018
Kongsvinger er et knutepunkt for skognæringen. Der ligger også landets største tømmerterminal, Norsenga. I planperioden skal kapasiteten på Kongsvingerbanen og tømmerterminalen på Kongsvinger økes, skriver Jernbanedirektoratet. "Norsenga er navet i tømmertransporten og må utvikles snarest slik at kapasiteten ikke begrenser hele verdikjeden", skriver NORSKOG.

Oslo tingrett i tomtefestesak: Satte festeavgiften høyere enn lovens maksimalbeløp

5. juli 2018
Oslo tingrett slo fast i en sak som Hjort-advokatene Sveinung O. Flaaten og Christopher B. Eriksen nylig prosederte for grunneieren, at ny festeavgift ved forlengelse av festeforholdet måtte settes høyere enn tomtefestelovens maksimalbeløp for å unngå brudd på eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK TP1-1).

NORSKOG ønsker alle en god sommer!

6. juli 2018
Sentralbordet og kontoret vil være stengt i uke 30. Ønsker du kontakt med noen av oss i NORSKOG, så ring direkte til den du ønsker å snakke med. Kontaktinfo finnes på norskog.dev.indexportal.no

Tømmer flere hundre liter vann i skogen

26. juli 2018
 HETEBØLGE PÅ HADELAND Tørke og tørre skogsområder kan gjøre at skogdriften må stanse helt opp. - Det er tungt økonomisk å stå stille i flere uker, så vi gjør dette for å forsøke å ha en mest mulig ansvarlig drift, sier skogsentreprenør Ole Arne Bjørlien fra Vestre Gran.

Verden og Norge trenger tømmer og skogprodukter

30. juli 2018
Unødvendige båndlegginger og restriksjoner i skogen kan avspore skognæringens bidrag til det grønne skiftet.

Program – Utmark som næring – Seminar, 16.-17. august

31. juli 2018
Nå foreligger programmet til fagseminaret: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.

NORSKOGs klage på lisensfelling av ulv i region 4 og 5

31. juli 2018
NORSKOGs klage er motivert ut i fra at rovviltnemdenes vedtak ikke gjør det mulig for forvaltningen å følge opp Stortingets vedtatte bestandsmål.

Utmark som næring

3. august 2018
Skogkurs og NORSKOG inviterer til et fagseminar med tema: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.

Felles møte i rovviltnemndene for å behandle klager på lisensfelling av ulv

15. august 2018
Region 4 og 5 skal ha fellesmøte den 22.august for å behandle de 26 klagene

Vi må få flere skogeiere som er aktive forvaltere

21. august 2018
Ein fjerdedel av norske skogeigere er inaktive. Skogeigarorganisasjonane trur det kan ha samanheng med eigarskapsstrukturen.

Til skogeiere som benytter SkogeierWeb

23. august 2018
I løpet av sommeren/høsten 2018 innfører Nortømmer gradvis nytt vikeshandelsystem for omsetning av tømmer.