Helt vilt på nett
12. oktober 2017
Klima- og miljødepartementet og skogen
12. oktober 2017

92 millioner kroner til skogsveier

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale sier på LMD sine nettsider:

Satsing på skogsvegar og tømmerkaier held fram

Regjeringa har nær dobla løyvingane til skogsvegar i høve til førre regjering, og legg opp til å vidareføre eit høgt ambisjonsnivå. Det er framlegg om  løyving på  92 millionar kroner og ei tilsegnsfullmakt på 95 millionar kroner til bygging og utbetring av skogsvegar og tømmerkaier. I tillegg til dette kjem midlar over jordbruksavtalen. Det gjer at utbygginga kan halde fram i høgt tempo.

– Dette medverkar til vesentleg reduserte transportkostnader og betre konkurranseevne i skog- og trenæringa. Det gir grunnlag for sysselsetjing og verdiskaping langs kysten og i distrikta. Samstundes tek skogen opp CO2 og tre er eit klima- og miljøvennleg alternativ til fossile råstoff.

 

Det som er beklagelig er at vi ikke kan se at det er satt av penger til en «egen ordning for utbedring av flaskehalser som er til hinder for effektiv tømmertransport» slik som det står beskrevet i Skogmeldingen «Verdier i vekst».