Planmyndighetene og bærekraftig boligutvikling

15. september 2012
Trebruk i offentlige bygg fremstilles som løsningen for bærekraftige boliger. Det viktigste redskapet i verktøykassen ligger imidlertid ubrukt - nemlig Plan- og Bygningsloven.

Grunneierne samles om tomtefestesaken

24. oktober 2012
Grunneierorgansisasjonene møtte med felles budskap i justiskomiteen.

Tomtefeste – forslag om midlertidig lov er uklar og øker risikoen for tvister

21. november 2012
NORSKOG har sammen med Skogeierforbundet og Norges Bondelag rettet en oppfordring til Justiskomiteen om å endre den foreslåtte midlertidige loven om tomtefeste. – Det er bedre å være uten, enn med en midlertidig lov med den utforming som Justisdepartementet har foreslått, skriver organisasjonene.

Markaloven – anlegg av stier og løyper

18. desember 2012
Retningslinjer for saksbehandling av søknader om anlegg av stier og løyper er på høring. Les NORSKOGs høringsuttalelse.

Landbruk Pluss – blir de politiske målene nådd?

28. desember 2012
NORSKOG har fått innspill fra et medlem om en sak som gjelder utnyttelse av gårdens ressursgrunnlag og begrensninger i plan- og bygningsloven, nærmere bestemt innholdet i Landbruk Pluss. NORSKOG har spilt saken inn for Landbruks- og matdepartementet.

Miljøverndepartementet utvider SNOs fullmakter

9. februar 2013
Miljøverndepartementet foreslår å lovfeste fullmakter for Naturoppsynets adgang til private grunneieres eiendom. NORSKOG mener departementet går for langt, og er kritisk til forslaget.

Ny handlingsplan – syretest på miljøforvaltningen

17. februar 2013
Miljøverndepartementet (MD) skal lage en handlingsplan for norsk natur. Dette blir en test på departementet hvorvidt det 25 år etter Rio-konferansen klarer å ta steget over til et moderne naturvern. Nå må MD sørge for en løpende debatt under arbeidet med hensikt om å få all informasjon på bordet.

Uhørt konkurransevridning med moms på jakt og fiske

20. august 2013
En styrket privat eiendomsrett er et av regjeringens viktigste mål. I dette bildet bør en konkurranseulempe med opptil 25 prosent i disfavør av private næringsutøvere sammenlignet med staten m.fl., være en sak som regjeringen bør prioritere, skriver NORSKOG i et brev til Finanskomiteen.

Fjern INON som verktøy i arealpolitikken!

17. mars 2014
Skogeiere venter utålmodig på at regjeringen skal oppfylle det de har lovet om å avvikle INON som forvaltningsverktøy. - Saken er overmoden og har klart flertall på Stortinget, så nå må Listhaug vise handlekraft, sier Næringspolitisk sjef Mari Gjølstad. Senterpartiets Marit Arnstad utfordret Listhaug i Stortingets spørretime.

Statsbudsjettet for 2015 – Innspill fra NORSKOG

16. august 2014
Fagre ord, men lite penger til en klimavennlig bransje. Les NORSKOGs innspill til statsbudsjettet 2015 her.

NORSKOGs innspill til Energi og Miljøkomiteen vedr. Statsbudsjettet

6. november 2014
NORSKOG forventer en dreining i klima- og miljøpolitikken med borgerlig regjering, med større fokus på næring, og med tilhørende miljøansvar for den som utøver næring. Et godt samspill mellom nærings- og miljøpolitikken er skognæringen helt avhengig av – her må det være en rimelig balanse.

Viktig høyesterettsdom for skogeiere avsagt i dag.

12. desember 2014
Dagens avgjørelse fra Høyesterett gir 25 prosent mer ved utmåling av erstatning ved bl.a. ekspropriasjon og innløsning av festetomter. NORSKOG har lenge arbeidet for å redusere kapitaliseringsrentefoten. Selv om også 4% er en for høy rentefot er NORSKOG fornøyd med at Høyesterett nå har tatt et skritt i riktig retning.

Lokalpolitikk på sitt aller verste

16. januar 2015
Høyres kommunestyregruppe i Bamble har gått imot regjeringens forslag om opphevelse av konsesjonsloven og boplikten.

Høring om nødverge for vern av egne dyr

17. januar 2015
Nødvergebestemmelsen må lempes, ikke skjerpes, mener NORSKOG i sin høringsuttalelse til bl.a. forslag om endring av naturmangfoldloven.

NORSKOG med løsning på «konsesjonsknuten»

23. januar 2015
Regjeringen møter motbør til forslaget om å oppheve konsesjonsloven. De profesjonelle skogeierne i Norge mener lovens innhold vil hindre den tverrpolitisk ønskede utviklingen av hele skogsektoren. NORSKOG lanserer derfor et forslag som vil ivareta næringens behov, selv om loven videreføres.

Statsbudsjettet for 2016 – innspill til budsjettforhandlingene

3. mars 2015
NORSKOG har i dag sendt innspill til Finansdepartementet vedr. statsbudsjettet for 2016.

Seier i Høyesterett!

22. april 2015
Det har i dag blitt avsagt en prinsipielt viktig dom i Høyesterett. NORSKOG har vært økonomisk og faglig støttespiller også i denne saken, som gjelder forståelsen av tomtefesteloven § 15 ledd nr. 2. Avgjørelsen er gledelig for grunneiere og viktig for eiendomsretten.

Venstrelederen lover skognæringen drahjelp i konsesjonssaken!

29. april 2015
Under et åpent møte i tankesmia Civita i Oslo onsdag den 29. april uttrykte Trine Skei Grande at hun hadde gått til valg på «det grønne skiftet» og var oppmerksom på utfordringene som konsesjonsloven utløser i skognæringen. - Skogbruk er ikke som jordbruk og skogen trenger større enheter. Venstre er med på den omstillingen som trengs, sa Skei Grande, på spørsmål fra NORSKOG .

Fellesnotat om tomtefeste fra Skogeierforbundet, Bondelaget og NORSKOG

8. mai 2015
Organisasjonene har bidratt økonomisk og faglig for å sette tomtefeste på dagsorden. Det forventes at Stortinget med det første vil behandle saken. I den anledning har organisasjonene fulgt opp med et felles notat som er oversendt Stortingets Justiskomite'.

NORSKOG mobiliserer for Enkeltpersonforetakene

17. mai 2015
De personlig eide foretakene er ofte starten på vekstbedrifter. I denne livsfasen krever selve faget for mye av eieren til å studere byråkratiet inngående, noe som gjør at de skattes i senk i den mest sårbare fasen. - Dette gir høy dødeligheten blant virksomhetene, noe NORSKOG har forsøkt å gjøre noe med i en årrekke, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.

NORSKOG purrer på Finansdepartementet for å få fjernet moms på jakt og fiske

21. mai 2015
NORSKOG har i dag sendt ytterligere en purring til Finansdepartementet på avklaring vedrørende merverdiavgift på omsetning av jakt og fiske.

Grønn handlingslammelse?

17. juni 2015
Alt er grønt i Norsk politikk om dagen. Grønt skifte, grønt løft, grønn skattekommisjon og bioøkonomi. Politikerne fletter inn grønne begreper i annenhver setning. Nå skal det lages en bioøkonomistrategi. Ved åpningen tydet mye på behov for en virkelighetsorientering.

Bioøkonomi, månelanding og norsk forvaltning

17. juli 2015
Regjeringen starter nå arbeidet med en melding til Stortinget om Bioøkonomi. Tre ministere til og en rekke foredragsholdere slo an tonen for arbeidet. Skyene i horisonten for norsk økonomi er til dels erkjent, selv om næringsministeren igjen måtte ty til olje - denne gangen for å helle den på vannet. To feilaktige konklusjoner fra foredraget; 1. det går bra i norsk næringsliv, 2. næringslivet selv må ta oss til månen.

Statsbudsjettet – skogbruket venter fortsatt på handling!

16. august 2015
Statsbudsjettet kan tolkes på to måter. Enten som en neglisjering av den situasjonen både oljenasjonen og skognæringen står i, eller som et signal om at et forestående løft er i gjære. NORSKOG velger å tro det siste.

Statskog, Norges Skogeierforbund og NORSKOG med felles innspill

18. august 2015
Arbeidet med en melding til Stortinget om bioøkonomien er i gang. Skogbruket står samlet om felles innspill til prosessen. Her kan du lese brevet som er sendt til LMD.

Staten aksepterer 4% kalkulasjonsrente!

18. september 2015
Staten anker ikke dommen fra Nord-Østerdal Tingrett, som tilkjenner grunneier erstatning for verneområde beregnet med 4% kapitaliseringsrente. Selv om Høyesterett slo fast 4% rente til en trafikkskadd tidligere i år, har staten inntil nå holdt på 5%. Dette utgjør 25% forskjell i erstatningsbeløp. NORSKOG har arbeidet for endring av praksis i flere tiår, og er glad for endringen.

Hva berører skogbruket i statsbudsjettet 2016?

19. oktober 2015
Gevinstbeskatning ved salg av landbrukseiendom. Ved salg av «Alminnelig gårdsbruk og skogbruk» fra enkeltpersonforetak skal […]

NORSKOGs innspill til Finanskomiteen

19. oktober 2015
Her kan du lese NORSKOGs innspill til Finanskomiteen vedr. statsbudsjettet 2016.

Høringssvar til Næringskomiteen

5. november 2015
Her kan du lese NORSKOGs høringssvar vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer"

Notat fra NORSKOG vedr. prisregulering i konsesjonsloven

5. november 2015
NORSKOG er svært positive til forslaget om å oppheve bestemmelsen om priskontrollen i konsesjonsloven. Denne endringen må sees i en større sammenheng når det gjelder skogeiendommer og verdikjeden skog og tre, og viser til nærmere redegjørelse under.

Høringssvar til Næringskomiteen

5. november 2015
Her kan du lese NORSKOGs høringssvar vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer"

Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

15. desember 2015
Under Civitas møte om konsesjonsloven i Landbruket stilte Knut Storberget (Ap), Gunnar Gundersen (H), Terje Breivik (V) og Sylvi Listhaug (FrP). NORSKOG fikk honnør fra politikerpanelet for å vært viktig informant for skogen, og på spørsmål fra Arne Rørå (adm. dir. NORSKOG) ble det gitt klart til kjenne fra alle fire at de var villige til å drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven.

Kan bli skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

2. januar 2016
- NORSKOG har lenge arbeidet for å fjerne konsesjonslovens begrensninger for skog og skogdominerte eiendommer og setter pris på den retning debatten om konsesjonsloven nå tar, sier Arne Rørå i en kronikk i Østlendingen 2. Nyttårsdag.

Faktafeil om konsesjonsloven

5. januar 2016
Norges Skogeierforbund vil beholde konsesjonsloven for å hindre oppsplitting av eiendom. Et forhold som reguleres av jordloven... Istedenfor å skille mellom jord- og skogeiendom, slik Skog22 foreslo for prisregulering, vil NSF nå isteden sette skillet mellom store og små landbrukseiendommer i konsesjonssammenheng.

Forvirrende informasjon omkring konsesjonsloven

8. januar 2016
I en rekke intervjuer uttrykker Norges Skogeierforbund at de ønsker å opprettholde konsesjonsloven. Begrunnelsen er en frykt for at en opphevelse av loven vil føre til en oppsplitting av eiendom. Norges Skogeierforbund ønsker heller å speilvende lovens prinsipp, slik at små eiendommer fritas for konsesjon, mens det fortsatt skal være konsesjonsplikt for større eiendommer.

Kan åpne for persontransport i utmarksnæring

18. januar 2016
NORSKOG har fulgt prosessen rundt motorferdsel i utmark, og blant annet deltatt i lovutvalget. NORSKOG har tatt til orde for å åpne for persontransport i forbindelse med utmarksnæring, og er tilfreds med at Regjeringen nå har saken ute til høring. NORSKOG oppfordrer de som har befatning med problematikken om å sende sitt tilsvar.

Støtter NORSKOG-utspill om dødsbo.

20. januar 2016
NORSKOG har siden 2007 frontet problemstillingen med det høye antallet dødsbo i landbruket overfor myndighetene. Det har av naturlige årsaker ikke vært politisk fokus på saken, siden saken ligger til behandling i justisdepartementet og tidligst vil være sluttført i 2017, noe NORSKOG har fått bekreftet senest i år. Det er allikevel både nyttig og gledelig at NSF nå tydelig tilkjennegir sin støtte til initiativet.

NORSKOGs innspill til budsjettforhandlingene – Statsbudsjettet for 2017

1. februar 2016
NORSKOG sendte før helgen inn våre innspill til finanskomiteen vedr. statsbudsjettet for 2017. I budsjettforhandlingene for 2017 er etter vårt syn særlig følgende punkter viktige:

Flertallet vil lempe på priskontrollen

3. februar 2016
Regjeringen og samarbeidspartiene, KrF og Venstre, synes nå å være enige om endringer i konsesjonsloven. Forholdet til skogen er spesielt omhandlet, og slik det ligger an nå så vil rene skogeiendommer bli fritatt for priskontroll.– Dette har vært en fanesak som NORSKOG alene har måttet trekke mot-hårs igjennom systemet, sier en fornøyd Gaute Nøkleholm. Han mener skogeiendommer med et uvesentlig jordareal også bør fritas.

NORSKOG ber Høyre avklare sitt forhold til eiendomsretten

15. februar 2016
Myndighetenes forhold til eiendomsretten er i ferd med å bli et problem. Enkeltpersoner og organisasjoner utfordrer eiendomsretten, men det er først og fremst Staten, under regjeringens ledelse, som gjør dette mulig.

Staten krenket grunneiers eiendomsvern

11. mars 2016
Oslo tingrett slår i en fersk dom fast at grunneier Morten Bøvre fikk sitt eiendomsvern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen krenket i 2007 da tomtefesteloven satte til side hans avtalte rett til å regulere festeavgiften på grunnlag av tomteverdi.

Styrk den private eiendomsretten!

17. mars 2016
Erstatningen grunneiere får når eiendom blir ekspropriert, er for liten, skriver Arne Rørå i denne kronikken på trykk i Nationen i dag.

El-sykkel og allemannsrett i utmark

18. mars 2016
Miljødirektoratet foreslår at el-sykkel skal kunne brukes i utmark. Nei, mener NORSKOG. Det prinsipielle skillet mellom frekomstmiddel med eller uten motor må opprettholdes. Her kan du lese begrunnelsen.

Rene skogeiendommer slipper priskontroll !

6. juni 2017
Stortingets næringskomite har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven. Et flertall i komiteen […]

Dette mener FrP om skogbruk

8. september 2017
Over en tredjedel av fastlandet i Norge er dekket av skog, og har i alle tider vært en viktig ressurs for landet vårt. Gjennom tidene har vi lært oss å utnytte skogen på mange måter, og både sagbruk og trelasthandel har gitt nasjonen stor økonomisk gevinst.

SKOGBRUKET vant valget!

25. september 2017
Stortingsvalget er over for denne gang, og de siste utjevningsmandater er fordelt. Men hvem vant egentlig valget? Alle partiene finner felter der de vant - det er viktig å lykkes og gjøre det synlig overfor velgerne og ikke minst som partipolitisk indremedisin.

Er du vår nye virkeskjøper til vårt kontor på Dokka?

4. oktober 2017
Ønsker du deg en jobb som byr på varierte oppgaver og interessante utfordringer?

NORSKOG med innspill til Regjeringen

6. oktober 2017
SKOGBRUKET – en strategisk næring for Norge. Verdikjeden skog og tre sysselsetter ca.21.000 personer. Skogressursene i Norge er langt unna utnyttelse av sitt fulle verdiskapingspotensial, slik at mulighetene for en økning er store. Dette gjenspeiler seg i partiprogrammene der alle ønsker et større bidrag fra skogen, ved bl.a. økt avvirkning.

Skogeiendommer under virksomhetsgrensen slipper mva-registrering fra 2018!

12. oktober 2017
Finansdepartementet har igjen lyttet til skognæringen og følger opp våre ønsker. De minste skogeierne som fra 2016 kom under virksomhetsgrensen, fikk da flat kapitalskatt på sitt skogbruksresultat. Nå følges dette opp med at disse også slipper mva-registering. Dette vil bidra til en stor forenkling for både myndigheter og skogeiere, og ikke minst bidra til økt avvirkning fra disse eiendommene. De fleste partiene har i sine program skrevet at de ønsker økt avvirkning, dette er et viktig og riktig skritt i den retningen. Nå kan disse skogeierne drive og avvirke skogen ut fra forstlige hensyn og ikke ut fra en mva-grense.

Skattefritak ved vern etter Markaloven!

12. oktober 2017
I Statsbudsjettet forslås det at skattefritaket ved vern etter naturmangfoldloven utvides til også å gjelde ved vern etter Markaloven. Dette er en helt nødvendig konsekvens ut fra de prinsipper som skal gjelde for vern. Endringen viser at myndighetene har stor vilje til å rette opp i utilsiktede feil. NORSKOG mener det er helt avgjørende og svært konfliktdempende at alle båndlagte arealer skal kompenseres fullt ut.

Produksjonsutstyr skal som hovedregel ikke ilegges eiendomsskatt

12. oktober 2017
Verdikjeden skog- og tre har i lengre tid arbeidet for at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal kunne ilegges eiendomsskatt. Dette har vært svært belastende for mye av skogindustrien i tillegg til andre utfordringer.

Formuesskatten

12. oktober 2017
Regjeringen foreslår kun å øke verdsettelsesrabatten med 10 prosentpoeng, til 20 prosent på arbeidene kapital. Dette er mindre enn vi hadde håpet på, men i tråd med skatteforliket fra 2016. Provenyet av disse 10 prosentpoengene skal være rundt 700 mill. kroner. All reduksjon av denne formuesskatten i forrige stortingsperiode ble "spist opp" av verdistigning, slik at inflasjonsjustert var formuesskatten uendret over 4-årsperioden. En takt med reduksjon på 10 prosentpoeng/700 mill. kroner per år i denne perioden kan da raskt resultere i det samme, målt mot betalt formuesskatt. Hva gjelder bunnfradraget foreslås det videreført nominelt.

92 millioner kroner til skogsveier

12. oktober 2017
Innen samferdsel er det gjort mye de siste årene, - økte bevilgninger til veger, kaier og bane. Dette er svært viktige tiltak for vår næring og ser ut til å ble videreført

Klima- og miljødepartementet og skogen

12. oktober 2017
I proposisjonen fra Klima- og miljødepartementet (KLD) skrives det om «føre-var-prinsippet» som et bærende element i miljøforvaltningen under ledestjernen at ingen arter eller naturtyper skal gå tapt. Dette samtidig som naturindeksen viser at kulturbetingede landskap er truet. Ikke spesielt rart siden ulven slik de ser det i KLD rangerer over våre nasjonale ansvarsarter og landskapstyper. At kulturlandskapet, med høy andel rødlistede og potensielt ukjente ansvarsarter, er i forfall burde ikke forundre KLD. Det er ikke mye som minner om kunnskapsbasert forvaltning på dette området.

Budsjettpenger til ulv!

12. oktober 2017
Regjeringen setter av 27 mill kr i forbindelse med tiltak rundt ulv. NORSKOG ser ikke logikken i at kommunene skal gis en generell kompensasjon samtidig som det er mange som lider til dels store økonomiske tap uten noen form for vederlag.

Regjeringen leverer til skogbruket!

13. oktober 2017
En lang rekke offentlige arbeider underbygger at skog kan fylle deler av tomrommet etter oljen. Men det forutsetter en riktig mix av virkemidler i verdikjeden som helhet, like fra FoU- miljøene, via produksjonen og til forbrukeren.
Arthur Buchardt

SKOGFORUM 2.og 3.november. Meld deg på i dag!

19. oktober 2017
Få med deg inspirerende og spennende foredrag. Arthur Buchardt mener mye om skog- og trenæringens satsing. Det vil ellers bli satt fokus på økonomien i skogbruket, hvordan få ut de siste kronene. Og som vanlig blir det god tid til diskusjoner. Meld deg på i dag!

Alliansen for norsk, privat eierskap på høring i Finanskomiteèn

23. oktober 2017
Formuesskatt på arbeidende kapital bør avvikles. Alliansen for norsk, privat eierskap ble dannet i 2008 av hele bredden av norsk næringsliv utenom finansbransjen for å arbeide for at formuesskatt på næringsrelatert, arbeidende kapital ble avviklet.

NORSKOG på høring i finanskomiteèn

25. oktober 2017
SKOGBRUK – en strategisk næring for Norge!

Mange interessante foredrag på SKOGFORUM

7. november 2017
SKOGFORUM på Honne ble avviklet forrige uke, og et 20-talls foredrag ble holdt.

NORTØMMERs kurs i PEFC Skogstandard avholdt med god deltagelse

22. november 2017
NORTØMMER har holdt flere kurs for entreprenører og skogeiere de siste ukene.

Enighet om Statsbudsjettet 2018. Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har arbeidet med lenge, sammen med Verdikjeden Skog og Tre.

22. november 2017
Den såkalte maskinskatten skal fjernes. Det er en sak NORSKOG har tatt opp ved flere anledninger, og ikke minst Verdikjeden Skog og tre har jobbet lenge for dette. Dette er svært viktig for skogindustrien og skognæringen.

Aker og Oceanwood vil by på Norske Skog aksjene. – En spennende løsning, mener adm.dir Arne Rørå i NORSKOG

23. november 2017
Norske Skog er svært viktig for skognæringen i Norge. Vi er derfor veldig interessert i at det kan komme på plass en løsning i denne saken.

Skattelettelser med betydning for skogbruket. Lavere sats på alm.inntekt, redusert formuesskatt og fjerning av maskinskatten.

23. november 2017
Alle disse skattelettelsene er saker NORSKOG har jobbet med i mange år, og som alle vil ha betydning for skognæringen. NORSKOG er derfor glade for at de borgerlige partiene nå har kommet til enighet om dette.

Kompensasjonspengene til «ulvekommunene» kan brukes til grunneiere som får redusert sine jaktinntekter på grunn av ulv.

24. november 2017
Statsråd Helgesen svarer i Stortingets spørretime på spørsmål fra Sps representant Mehl om hva kompensasjonspengene til "ulvekommunene" kan brukes til.

Nærmer seg løsning for Norske Skog?

24. november 2017
«For norsk skognæring er det uansett aller viktigst at de to norske fabrikkene etter hvert får eiere som ønsker å satse videre og har de nødvendige ressurser og kompetanse til å videreutvikle disse to virksomhetene.»

Vurderer nytt vedtak om lisensfelling utenfor ulvesonen

24. november 2017
NORSKOG har bedt Klima- og miljødepartementet legge vekt på framdriften slik at det er mulig å få til jakt allerede i inneværende sesong. Det forslaget departementet nå kommer med er etter vår vurdering en meget god løsning og antagelig den løsningen som gjør det mulig å gjenoppta jakta raskt.

NORSKOGs kommentarer til lisensfelling av ulv utenfor etablerte ulverevir i 2017-2018

29. november 2017
NORSKOG mener at kjennelsen er uriktig både hva gjelder rettsanvendelsen og synet på departementets saksbehandling. Saken gjelder viktige interesser, ikke bare for staten, men også for berørte kommuner, næringer og enkeltpersoner.

Tomtefeste, en viktig frist løper snart ut

8. desember 2017
Tomtefesteloven er endret svært mange ganger de senere årene. En prinsipielt svært viktig endring sprang ut av den såkalte «Lindheim-saken» (sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012) der den daværende § 33 i tomtefesteloven ble ansett å krenke Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Johan C. Løken er død

18. desember 2017
Gårdbruker og politiker Johan C. Løken fra Elverum er død, 73 år gammel. Løken var blant annet landbruksminister i Kåre Willochs regjering.

Godt med en avklaring på Norske Skog!

19. desember 2017
NORSKOG synes det er trist at den tradisjonsrike treforedlingsbedriften Norske Skog nå går konkurs . «På den annen side kan det være godt for ansatte, kunder og leverandører at det nå har blitt en avklaring etter en lang og usikker periode», uttaler Christian Anker-Rasch, styreleder i NORSKOG.

Norske skogmiljøer har inngått avtale om stort skogprosjekt i Etiopia

29. desember 2017
NFG (Norwegian Forestry Group) er en overbygning for felles salg av norsk skogkompetanse og driftes av NORSKOG. I november inngikk NFG en avtale med den norske ambassaden i Etiopia om et 3 årig prosjekt for skogreising i Etiopia. Prosjektet er på drøye 50 millioner kroner og så vidt meg bekjent er dette det største skogprosjekt noe norsk fagmiljø noen gang har utført utenfor Norge sier Øystein Aasaaren i NORSKOG. Aasaaren skal lede det omfattende prosjektet. Prosjektet finansieres av Klima- og miljødepartementet.

Naboorganisering for bedre skogforvaltning

2. januar 2018
Vi har i denne rapporten sett på skogeiernes og andre aktører i næringen sine oppfatninger av forpliktende, eiendomsovergripende samarbeid om gjennomføring av skogbrukstiltak. Formelle skranker i lovverk og forvaltningspraksis for avtaleinngåelse og selskapsdannelse er kartlagt. Premisset er at eiendomsstrukturen er begrensende for økt aktivitet og optimal ressursutnyttelse, og påfører kostnader i verdikjeden.

Sveriges største private skogeier, Bergvik Skog AB, skal omstruktureres.

8. januar 2018
I en børsmelding har Stora Enso varslet at de planlegger å overta store deler av Bergvik skog for å sikre sin råvareforyning. Bergvik er med sine 23 millioner dekar skog er Sveriges største private skogeier. Dette er ikke uventet sier administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå. Stora sine planer er motivert ut fra å sikre seg forutsigbarhet for råvarer og viser hvor viktig dette er for fremtidens industri. Dette vil nok også bidra til at oppmerksomheten omkring skog som investeringsobjekt styrkes.

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Knut Arild Hareide, Kari Elisabeth Kaski, Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om at tre skal være et hovedelement i det nye regjeringskvartalet

12. januar 2018
NORSKOG er svært fornøyd med dette forslaget. Her har myndighetene muligheten til å virkelig vise at de mener noe med å øke bruken av tre, ikke bare snakke om det. Et slikt signalbygg, som regjeringskvartalet vil være, vil gi store ringvirkninger.

Høyre, FrP og Venstre enige om regjeringsplattform

14. januar 2018
NORSKOG mener det ligger mye godt i regjeringsplattformen hva gjelder skogbruket. Flere av NORSKOGs kjernesaker er nevnt slik som avvikling av boplikt og fortsatt satsing på samferdsel. Ikke minst er vi glade for punktet om økt avvirkning.

NORSKOG Ung samling

18. januar 2018
NORSKOG og NORSKOG UNG har i samarbeid satt sammen et program for de som ønsker å lære mer om organisasjonene, og hva de kan bidra med. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, og med hva som skjer i skogbruket? Her har du sjansen til å bli med på et uformelt kveldsarrangement, og vi håper du vil være med!

Gjødslingsøkonomi; Beregning av lønnsomhet fra 3 gjødslingsforsøk.

23. januar 2018
Denne rapporten er en del av prosjektet Gjødsling av skog: effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi. NIBIO ved forsker Kjersti Holt Hanssen hatt hovedansvaret for det faglige arbeid i prosjektet. NORSKOG har hatt ansvaret for de økonomiske lønnsomhetsvurderinger. Denne rapporten beskriver de konkrete lønnsomhetsanalysene som er gjort, knyttet til 3 ulike gjødslingsfelt, som over en årrekke har vært fulgt opp av NIBIO med hensyn til gjennomført gjødsling og måling av produksjonen. Det er dette tallgrunnlaget som ligger til grunn for analysene. Sammendrag fra denne rapporten inngår også i den håndbok for gjødsling (Hanssen, K.H. og Bergsaker, E. 2017. Gjødsling av skog. NIBIO BOK vol. 3 Nr. 11) som er laget i prosjektet. Arbeidet er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet.

Priskontrollen var ikke død

25. januar 2018
Etter endringen av konsesjonsloven i 2017 er rene skogeiendommer ikke lenger underlagt priskontroll.. NORSKOG har hele veien ment at priskontrollen er en unødvendig regulering og ønsket den avviklet fullstendig. Imidlertid ble priskontroll beholdt på en rekke andre eiendomstyper enn ren skog.

Snøskader og forsikring

26. januar 2018
Snøskader og forsikring Snøvinter. Etter store snøfall på Øst- og Sørlandet de siste par ukene […]

Regjeringen har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

1. februar 2018
Det er ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser som for eksempel elg, hjort og rådyr som nå flyttes tilbake til Landbruks- og matdepartementet, mens forvaltning av rovdyr blir værende i Klima- og miljødepartementet.

Er du vår nye virkeskjøper i Rogaland og sør-Hordaland?

8. februar 2018
[rev_slider loveogregal]

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres

9. februar 2018
Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres. I statsbudsjettet for 2018 er […]

Hjorteviltet kommer med nye nettsider og digitalt

1. mars 2018
Denne uken kommer det landsdekkende bladet «Hjorteviltet» også digitalt, samt at det blir nye nettsider. Bladet som kom ut en gang i året blir fortsatt med et nummer, men nettutgivelsen blir fire ganger årlig.

Høring om nytt regjeringskvartal i tre

19. mars 2018
NORSKOG deltok på høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om representantforslag om at tre skal være hovedelement i det nye regjeringskvartalet

NORSKOG søker skogkonsulent

22. mars 2018
Er du skogbruker på masternivå, gjerne med spisskompetanse på et spesielt felt, kan du passe inn i vårt team. Både nyutdannede og etablerte fagpersoner kan være aktuelle.

NORSKOG ønsker alle en God Påske!

23. mars 2018
Kontoret er stengt i uke 13

2017-tall om skogbruket fra Landbruksdirektoratet

23. mars 2018
Målene for skogpolitikken er økt verdiskaping gjennom et bærekraftig og lønnsomt skogbruk. Landbruksdirektoratet iverksetter denne politikken gjennom å forvalte virkemidler på skogområdet. Sentralt står bedre infrastruktur, økt foryngelse, ressurs- og miljøkartlegging, samt miljø- og klimatiltak.

Eidsvold Værks Skogpris søker kandidater

23. mars 2018
Prisen skal gå til en person eller organisasjon som har gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruket i Norge.

NORSKOGs Skogmelding 2018 er klar

16. april 2018
Skogmeldingen inneholder vårt næringspolitiske program på prioriterte områder.

NORSKOGs Årsmelding 2017

16. april 2018
Nå peker pilene igjen oppover for skogbruket. Det hogges mer enn på lenge, og det investeres mer i skogkultur og skogsbilveier. Etter mange år med svært dårlige priser har endelig også massevirkemarkedet begynt å ta seg opp.

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder på NORSKOGs årsmøte

29. april 2018
Brede Bredesen Opset ble valgt til ny nestleder. Forøvrig består styret av Haaken Erich Mathiesen ,Carl Gustav Rye-Florentz og Halvor Westye Egeberg.

Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader

3. mai 2018
NORSKOG har nå avsluttet prosjektet «Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader».

Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt, høringsuttalelse fra NORSKOG

11. mai 2018
Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Slik erstatningen for hund fremstår i forskriften, inkludert de foreslåtte endringene, så er det et dårlig alternativ til annen forsikring av hund.

Seminar – «Utmark som næring»

5. juni 2018
I samarbeid med NORSKOG er Skogkurs i ferd med å utvikle et opplæringstilbud innen utmark som næring. Dette vil tilbys både som et tradisjonelt kurs og nettkurs.

Skogbrannfare – lås bomveier og sett opp plakater!

7. juni 2018
Nå er det ekstrem skogbrannfare og en av de hyppigste årsakene til brann er uvettig omgang med ild, ikke minst de hersens engangsgrillene. NORSKOG oppfordrer derfor skogeierne til å låse bomveier og dermed redusere adgangen til skogen.

Kraftig angrep av rød furubarveps i Søndre deler av Østfold.

8. juni 2018
NORSKOG har fått varsel om kraftige angrep av rød furubarveps i søndre deler av Østfold, dvs. Halden, Aremark og Marker. Vi har hatt folk i området for å vurdere omfanget. Det ser ut til at angrepet strekker seg fra Halden området og til omlag 1 mil sør for Ørje. Det anslås at angrepet omfatter ca 150.000 dekar og at 15.000 dekar er hardt rammet.

Oslo tingrett i tomtefestesak: Satte festeavgiften høyere enn lovens maksimalbeløp

5. juli 2018
Oslo tingrett slo fast i en sak som Hjort-advokatene Sveinung O. Flaaten og Christopher B. Eriksen nylig prosederte for grunneieren, at ny festeavgift ved forlengelse av festeforholdet måtte settes høyere enn tomtefestelovens maksimalbeløp for å unngå brudd på eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK TP1-1).

NORSKOG ønsker alle en god sommer!

6. juli 2018
Sentralbordet og kontoret vil være stengt i uke 30. Ønsker du kontakt med noen av oss i NORSKOG, så ring direkte til den du ønsker å snakke med. Kontaktinfo finnes på norskog.dev.indexportal.no

Program – Utmark som næring – Seminar, 16.-17. august

31. juli 2018
Nå foreligger programmet til fagseminaret: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.

Utmark som næring

3. august 2018
Skogkurs og NORSKOG inviterer til et fagseminar med tema: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.

Til skogeiere som benytter SkogeierWeb

23. august 2018
I løpet av sommeren/høsten 2018 innfører Nortømmer gradvis nytt vikeshandelsystem for omsetning av tømmer.

Skogeierne takker for innsatsen i forhold til sommerens mange skogbranner!

24. august 2018
Sommeren 2018 ble den tørreste sommeren på over 70 år. Dette førte til en ekstrem stor skogbrannfare over store deler av landet. I perioder var det over 100 skogbranner samtidig. Til tross for dette store antall branner, klarte vi i Norge å unngå de store skogbrannene.

Nasjonalpark i Østmarka

28. september 2018
Hva vil det bety for friluftslivet? Kan man fortsatt fiske, telte og gå på ski?

Vil du delta på kurs i Norsk PEFC Skogstandard i høst?

29. september 2018
NORSKOG og NORTØMMER arrangerer kurs i "Norsk PEFC Skogstandard".

Bli med på seminar om villsvin!

2. oktober 2018
Villsvin er i ferd med å etablere seg i Norge selv om det er en uønsket art i vår fauna. Tiltak rettet mot villsvin vil bli diskutert når Hedmark Bondelag og NJFF Hedmark arrangerer villsvinseminar 23. oktober på Skaslien Gjestgiveri i Grue. Påmelding er i gang - meld på her og nå!

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk!

5. oktober 2018
Hogsten i Norge skal økes. Potensialet er anslått til 15 millioner m3 årlig, mens dagens nivå er ca. 12 millioner m3. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca. 500 daa, ofte arrondert i spredte teiger, noe som gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 20.000 kroner.

Avklaring i Høyesterett omkring jaktrett!

5. oktober 2018
I disse jakttider kan en dom i Høyesterett være av interesse. Ved salg av en landbrukseiendom i 1963 beholdt selgeren innmarken og det ble også avtalt at selgeren skulle beholde jaktretten på det frasolgte arealet.

Statsbudsjettet 2019 – betydning for skogbruket!

8. oktober 2018
I dag la Regjeringen frem Statsbudsjettet for 2019. Regjeringen fortsetter å levere på samferdsel. Dette har stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.

NORSKOG på høring i Finanskomitéen

15. oktober 2018
Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

NORSKOG på høring i Transport- og kommunikasjonskomiteen

15. oktober 2018
Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff.

MØTE OM ELGFORVALTNING

31. oktober 2018
Nortømmer sammen med skogbrukssjef på Øvre Eiker ønsker velkommen til temakveld om Elg.

Vellykket Skogforum på Honne!

5. november 2018
En fullsatt sal fikk mye faglig påfyll, og god anledning til å bryne sine standpunkter i en kompetent forsamling.

Straffeansvar ved å delta på jakt

19. november 2018
Det er en rekke formalkrav til å delta på jakt. Ved jakt på hjortevilt er det bl.a. krav om godkjent ettersøkshund. Ved jakt har jaktlagets leder et betydelig ansvar.

Skånsomme lassbærere for bæresvak mark

1. desember 2018
Denne rapporten avslutter prosjektet «Skånsomme lassbærere for bæresvak mark». Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom NORSKOG og NIBIO, der NORSKOG har hatt prosjektlederansvaret. Arbeidet er finansiert av Stiftelsen Skogbrukets verdiskapingsfond, i tillegg til egenandel fra NIBIO og NORSKOG

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!

5. desember 2018
Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver – eiendomsrett

12. desember 2018
Vi opplever god vekst og vil nå styrke det næringspolitiske laget med en person innen området eiendomsrett.

Velg Skog med nye nettsider

18. desember 2018
Velg Skog har lansert sin nye nettside. Et av hovedformålene med nettsiden er å ha en skreddersydd informasjon om skogutdanningen i Norge og bidra til rekruttering til skogfagene.

NORSKOG ønsker alle en GOD JUL OG ET GODT NYTT ÅR!

21. desember 2018
Kontoret på Lilleaker holder stengt i romjulen.

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i arveloven

14. januar 2019
NORSKOG mener at norske landbrukseiendommer, jord og skog, best utnyttes i et privat eierskap og at man bør ha som mål at en større andel av eiendommene i Norge er så store at de representerer økonomisk driv­bare enheter.

Gledelig lavt sykefravær i skogbruket

15. januar 2019
NHO utgir hvert kvartal oversikt over sykefraværstall i NHO-bedrifter, med nivå- og endringsmåletall sammenlignet med foregående kvartaler. Sykefraværsstatistikken er basert på tall fra SSB som NHO bearbeider videre for de enkelte landsforeningene og bransjene. Det egenmeldte fraværet fremkommer ved en utvalgsundersøkelse som SSB foretar for omtrent 20-30 % av antall ansatte i NHOs medlemsbedrifter.

Brutte målekjeder – kan vi redusere risikoen?

16. januar 2019
Jakob Sandven (NORSKOG) og Frans Kockum (tidl. Norsk Virkesmåling, nå NIBIO) har undersøkt om det er mulig å redusere risikoen for å oppleve økonomisk tap som følge av volumforskjell ved eksport av tømmer mellom Norge, Sverige, Latvia og Tyskland. Det viste seg at de ulike kuberingsmetodene, måten tømmeret måles på, i liten grad påvirker differansen i volum – det er forskjeller i avrundingsregler som gir størst utslag.

Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge

16. januar 2019
Klima og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet, sammen med Mattilsynet, i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin i Norge. Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

Ny regjeringsplattform med mye bra for skogbruket

18. januar 2019
NORSKOG er fornøyd med at mange av punktene i den nye regjeringserklæringen viser stor tro på skogbruket og et ønske om å utvikle denne næringen videre. Det vil også bli spennende å se hvordan dette håndteres fremover, når «makten» nå blir flyttet fra Stortinget og inn i Regjeringen.

NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.

24. januar 2019
Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for mva. ved salg av jakt og fiske-kort. Fritakene er senere utvidet til også å gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private grunneiere.

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning

24. januar 2019
Finansdepartementet mener det er vanskelig å finne en god løsning på problemet med diskriminering av private grunneiere når det gjelder moms på jakt og fiske.

Sitter du som medarving i et langvarig dødsbo der dere ikke blir enige om en skifteløsning?

26. januar 2019
Når arvingene har tatt et dødsbo til privat skifte, er dette fullstendig overlatt til arvingene og det eksisterer ingen frist for når boet må skiftes.

Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG

1. februar 2019
Line Venn er ansatt som Kommunikasjonssjef i NORSKOG. Hun vil arbeide både med kommunikasjon og næringspolitikk. Vi er svært godt fornøyd med å ha fått en person med på laget som både har kompetanse innen kommunikasjon og skog.

Søk om tilskudd fra nasjonale rentemidler for 2019

6. februar 2019
Landbruksdirektoratet forvalter tilskudd på nasjonalt nivå. Rentemidlene som direktoratet forvalter kan gis til prosjekter og formål som kommer skogbrukets næringsvirksomhet til gode på landsbasis. Lokale eller regionale tiltak henvises til kommunen eller Fylkesmannen der disse hører hjemme. Søkerne oppfordres til også å sette seg inn i andre fond og tilskuddsordninger, se under Lenker. For 2019 kan Landbruksdirektoratet dele ut totalt inntil 2,8 millioner kroner i tilskudd.

NORSKOG søker skogkonsulent

18. februar 2019
NORSKOG har det fremste skogøkonomiske fagmiljøet i privat sektor i Norge. Vi arbeider med skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og utlandet.

Tilskudd til suppleringsplanting og tettere planting 2019

21. februar 2019
Landbruksdirektoratet bevilger et generelt tilskudd på 50 prosent til all suppleringsplanting i 2019.

Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen

11. mars 2019
NORSKOG har nå avsluttet prosjektet "Bruk av bildedata i skogbruksplanleggingen"

Skogkveld for skogfagstudenter ved NMBU og Evenstad.

11. mars 2019
I slutten av februar arrangert Velg Skog; «Skogkveld med Velg Skog og næringen» på henholdsvis NMBU og Høgskolen i Innlandet, avd. Evenstad.

Offensiv «Skogminister» ønsker mer bruk av skog

13. mars 2019
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la tirsdag 12.mars fram strategien " Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling" .

Distriktsårsmøter i NORSKOG

24. mars 2019
Det skal i de nærmeste ukene arrangeres årsmøter med Skogforum i alle NORSKOGs distrikter.

Årsmøte i NORSKOG

25. mars 2019
Torsdag 25.april avholdes årsmøte i NORSKOG.

Nå har Elverum fått nok et milliardselskap

27. mars 2019
2018 ble et rekordår for 20-årsjubilanten Nortømmer AS, som nå er Elverums andre milliardselskap.

Markfuktighetskart for store deler av skogen i Norge er nå fritt tilgjengelig

9. april 2019
Markfuktighetskart viser hvor det er fare for sporskader og er et effektivt hjelpemiddel i driftsplanleggingen for å hindre sporskader, samt påfølgende erosjon og forringing av vannkvalitet.

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn!

10. april 2019
Debatten går om etablering av en nasjonalpark i Østmarka. Østmarkas venner, som er initiativtakere til verneforslaget, argumenterer for behovet for å sikre det biologiske mangfoldet i en samfunnets naturbank. Men, de biologisk viktige områdene i Østmarka er allerede vernet i to større naturreservat og det i en verneform som er langt strengere enn nasjonalpark.

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG

26. april 2019
Som ny nestleder ble Halvor Westye Egeberg valgt.

Barkbillene har ikke fryst ihjel

13. mai 2019
Fjorårets tørre sommer ga gode kår for barkbiller. – På de gamle billeutsatte plassene fra 1970-tallets angrep, nemlig tørkeutsatte områder i Vestfold, så man tendenser til to generasjoner med biller. I Sør-Sverige har de allerede opplevd dette, forteller Paal Krokene, entomolog ved Nibio.

Ny nettside om forskning og forvaltning på elg og skog i Norge

15. mai 2019
En tverrfaglig gruppe forskere fra NTNU, NINA og NIBIO har lansert en ny nettside om forskning og forvaltning av elg- og skogøkosystemer i Norge. De er på utkikk etter personer som har en eller annen form for interesse for temaet og kan få en nytte av en slik side.

Lanserte Tenk Tre på Skog og tre-konferansen

24. mai 2019
Bransjeprosjektet Tenk Tre, der NORSKOG er en selvsagt medspiller, ble i går lansert på Skog og Tre konferansen, der 350 deltaker satt i salen. De fikk se smakebiter fra historiene om trebruk som nå er lagt ut på www.tenktre.no - en ny nettside som så dagens lys samtidig. Denne forteller «alle» hvor smart det er å bruke tre og at tre er fremtiden. 

Betinget ja til villsvin i Danmark

27. mai 2019
Landbrug & Fødevarer havde noget af en naturnyhed med, da organisationen debatterede vildsvin i Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødet i Hirtshals. Den store landbrugsorganisation har nemlig ændret holdning til vildsvin, og siger nu ja til en vild bestand i Danmark, når der engang er kommet styr på afrikansk svinepest.

Barkbillefeller hjelper lite hvis det ikke er koordinert

7. juni 2019
Mange skogeiere begynner å bli bekymret for utviklingen og lurer på hva hun/han kan gjøre for hindre barkbilleangrep i egen skog. Mange etterspør barkbillefeller som ble brukt under «barbillekrigen» på 1970–tallet og andre tiltak som kan forhindre angrep i deres skog. En ikke-koordinert utsettelse av barkbillefeller på enkelteiendommer har svært liten til ingen effekt på populasjonen av barkbiller. Dette kan i verste fall medføre at de enkelteiendommene som setter ut barkbillefeller tiltrekker seg flere barkbiller som angriper skogen rundt fellene (noen vil gå i fellene, men mange andre kan etablere seg i skogen rundt).

Vestre tenker tre – norsk tredesign «erobrer» verden

14. juni 2019
Norske Vestre designer og produserer tremøbler av vår furu som høster stor anerkjennelse. Blant annet kan du «chille» på Vestrebenker på Time Square i New York. Heia norsk bærekraftig tre!

INNSIKT – Marked nr 1-2019

1. juli 2019
«INNSIKT - marked» et et nytt informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.

Skogen må brukes – FNs klimapanel

9. august 2019
Rapporten styrker og videreutvikler slik vi ser det, klimapanelets tidligere budskap på skogsiden, nemlig det at skogen må brukes og at vi må plante mer.

Skogen må få større plass i klimadebatten

16. august 2019
Skogen må få større plass i klimadebatten. Det mener ordførerkandidat i Rælingen, Ståle Grøtte (Ap). Han skriver videre:

Tenk tre: Skyskraperen i Brumunddal

1. september 2019
Langs Mjøsa i Brumunddal står verdens høyeste trehus. Med en høyde på 85,4 meter er Mjøstårnet ingeniørkunst i verdensklasse – et bevis på at det er mulig å bygge både høyt og stort med et klimavennlig materiale.

Meld deg på SKOGFORUM i Oslo: – Hvordan sikre en klimaoptimal skognæring?

5. september 2019
Bli med på diskusjonen den 25. september!

Statssekretær Widar Skogan (KrF) kommer! Kommer du på Skogforum 25. september i Oslo?

17. september 2019
Et godt politisk panel møter et solid fagpanel – NORSKOGs Skogforum har skog og klima på dagsorden.

SSB: – Hver tredje landbruksoverdragelse er fritt salg

20. september 2019
Statistisk sentralbyrå lanserer i dag nytt om overdragelser av landbrukseiendommer i 2018

Omsetning av landbrukseiendommer i 2018

20. september 2019
– Dersom vi skal få ned gjennomsnittsalderen på norske eiere, må flere foreta generasjonsskifte tidligere eller man må selge til noen som er yngre enn seg. Statistikken viser at det ikke er noen positiv trend på dette.

Høringssvar fra NORSKOG om fjerning av viltkontrollsteder

26. september 2019
Mattilsynet foreslår å fjerne ordningen med viltkontrollsteder og dermed muligheten for å påføre godkjent vilt et kvadratisk stempelmerke (firkantstempel).

NORSKOGs uttallese til ny åteforskrift

27. september 2019
Miljødirektoratet har sendt en forskrift om åte og foring av vilt på høring. NORSKOG mener det er behov for innføring av en slik forskrift som gir tydelige regler for åting og foring av vilt. Problemstillingen har blitt ytterligere aktualisert av innvandring av villsvin til Norge og risiko for overføring av virussykdommen Afrikansk svinepest til tamsvinbesetninger i Norge. Åting er et viktig virkemiddel i kontroll av villsvinbestanden.

Skogforum i Oslo: Skog og klima ble diskutert på Litteraturhuset

27. september 2019
Et mål med dette forumet var å utfordre alle til å løfte blikket med en åpen holdning, der målet må være å finne gode praktiske løsninger. Vi er kanskje et bittelite steg videre?

Skogforum i Oslo: – om skog og klima på Youtube

2. oktober 2019
Gikk du glipp av Skogforumet om skog og klima på Litteraturhuset den 25. september? – Eller trenger å repetere noe? Da kan du se hele møtet strømmet her.

Kontroll av skogplantefelt ved hjelp av drone

4. oktober 2019
Den siste rapporten til FNs klimapanel trekker fram skogens betydning for klimaet. I Norge har man satt fokus på å plante riktig og tett, både av hensyn til klima og skogøkonomi. Det gis tilskudd til tettere planting, og lovverket sier at skogeieren skal gjennomføre tiltak som sikrer tilfredsstillende foryngelse senest tre år etter hogst. Da blir det også utført en landsdekkende kontroll av foryngelsen på et utvalg felt.

Statsbudsjettet 2020: Rekordhøy formuesskatt på arbeidene kapital

7. oktober 2019
Det er overraskende og skuffende at rabatten på formuesskatt på arbeidene kapital ikke foreslås økt i 2020.

NORSKOG om Statsbudsjettet: Godt på infrastruktur, men hva med flaskehalsene?

7. oktober 2019
NORSKOG er fornøyd med regjeringens satsing på skogbrukets infrastruktur over tid, men savner mer til å fjerne flaskehalser i veinettet.

NORSKOG om Statsbudsjettet: – Klimatiltak i skog og skogforyngelse

7. oktober 2019
NORSKOG er fornøyd med Regjerings satsing på klimatiltak i skog og at den vil legge vekt på at kravene til forynging etter hogst blir oppfylte.

NORSKOG om Statsbudsjettet: Om vern og bruk av skog

7. oktober 2019
Regjeringen øker bevilgningen til skogvern med 10 mill kr. Det viktigste for NORSKOG er at det er stabilitet og forutsigbarhet i bevilgningene til skogvern.

Statsbudsjettet: Blandet signal fra regjeringen når det gjelder biodrivstoff

7. oktober 2019
Regjeringen øker kravet til innblanding av avansert biodrivstoff fra 2,25% til 4% i 2020. Dette er et godt tiltak for å skape marked for en fremtidig norsk produksjon av biodrivstoff.

Statsbudsjettet: Trær som vokser opp og legger på seg karbon

7. oktober 2019
Regjeringa vil legge til rette for bedre utnyttelse av skogressursene – fordi den er grønn, fordi den er bærekraftig, og fordi den «har gode utsikter til å spille en viktig rolle i bioøkonomien fremover».

Norske Skog tilbake på børs

8. oktober 2019
– Nå ønsker vi oss langsiktige aksjonærer som kan utvikle selskapet og dets produktportefølje slik at det legges grunnlag for en stabil, fremtidsrettet og langsiktig drift . Norske Skog er viktig for skogbruket i Norge, uttaler Arne Rørå i NORSKOG.

NORSKOG på høring i finanskomiteen

14. oktober 2019
Øverst på ønskelisten til våre politikere står fortsatt aksept for betydningen av det aktive skogbruket i miljø- og klimasammenheng på de arealene vi skal drive, kombinert med full kompensasjon av båndlagte arealer.

NORSKOG på høring i næringskomiteen

15. oktober 2019
Vi ser at skogen nevnes som et viktig satsingsfelt i mange departementer. Det viser at skogen er i ferd med å få den plassen den fortjener, som en grønn oppfølger i oljeøkonomien.

SKOGFORUM på Honne – noen ledige plasser igjen!

19. oktober 2019
31.oktober - 1.november går årets SKOGFORUM av stabelen. Meld deg på i dag for å sikre deg rom på hotellet.

NORSKOG på høring: Alle arealer har en verdi

22. oktober 2019
For NORSKOG er det viktig å understreke at for å få fart i det grønne skiftet, må politikere akseptere betydningen av et aktivt skogbruk kombinert med full erstatning for klausuleringer.

Tømmertransport tema i Stortingets transportkomite

22. oktober 2019
Råvareleddets rolle i utviklingen av verdikjeden skog og tre er og blir å sikre en jevn og tilstrekkelig strøm av råstoff. Regjeringens satsing på samferdsel er av stor betydning for skogbruket som håndterer store volumer og der transportkostnader er avgjørende for aktiviteten. Effektivt samspill mellom ulike transportbærere som veg, bane og båt er og blir stadig viktigere.

Skogforum på Honne: – Kan vi slå produksjonstabellene?

31. oktober 2019
140 deltakere er kanskje ny rekord. Og konsentrasjonen i salen var høy da NORSKOGs Erling Bergsaker startet med å utfordre det norske skogbruket på skogproduksjon. – 15 millioner m3 var konklusjonen på analysen som ble gjort til SKOG22 i 2014. Men er dette en evig sannhet?

Skogforum på Honne: – Nibio lager ny analyse av hogstpotensialet

31. oktober 2019
Forsker ved Nibio, Aksel Granhus fulgte opp Bergsakers utfordring om skogbrukets produksjonsmål med å fortelle om et nystartet prosjekt, der målet er å få en ny analyse om hogstpotensiale som er korrigert for de senere års endringer.

Skogforum på Honne: Se presentasjonene her

6. november 2019
Foredragsholderne på Skogforum på Honne 31. okt og 1. nov snakket blant annet om høyere skogproduksjon, barkbilleproblematikk, båndlegging av areal, planting og utfordringer i forbindelse med kart og med veg. Gikk du glipp av dette kan du nå lese presentasjonene her.

Generasjonsskifte og salg – kommunereformen har konsekvenser for tinglysning

7. november 2019
For de som er midt inne i salg eller overdragelse og ønsker at skjøtet skal tinglyses før nyttår, må man merke seg at Statens Kartverk har innsnevringer i sin saksbehandling. Sett deg derfor inn i de fristene som Kartverket opererer med og ikke sats på at alt vil fungere slik det pleier.

Villsvinseminar – 26. november fra kl 18.00.21.30 i Askim kulturhus

7. november 2019
Villsvinseminar - grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge. NORSKOG er prosjektdeltaker i et samarbeidsprosjekt med Glommen Mjøsen Skog, Norges Bondelag og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold som omhandler villsvin. Landbruksmyndighetene har satt et mål om at det skal være minst mulig villsvin i Norge spredt ut over et minst mulig område. Om få dager legger Mattilsynet og Miljødirektoratet fram en handlingsplan for hvordan denne målsettingen skal nås. Denne planen vil bli presentert i møtet sammen med prosjektet.

Tilskuddsfrist for utført skogkultur 2019

11. november 2019
Onsdag 27.11.19 er fristen for skogeiere til å registrere/rapportere utført skogkultur som er tilskuddsberettiget (skogfond + tilskudd) i 2019 til kommunen.

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

11. november 2019
Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.

Norges skogvolum tredoblet på 100 år

22. november 2019
Gjennom målrettet kartlegging og forvaltning har skogen i Norge tredoblet seg i volum på hundre år. - Dette er en internasjonal suksesshistorie, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Landsskogtakseringen i Norge er 100 år

25. november 2019
I 2019 er det hundre år siden Landsskogtakseringen ble etablert, som det første nasjonale skogtakserings-programmet i verden. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad deltok i dag på markeringen på Vitensenteret på Ås.

Ny SSB-statistikk om skogeiendommer

26. november 2019
Ny statistikk fra 2018 angående skogeiendommer og hvordan de blir utnyttet. Det blir publisert tall for antall eiendommer, eierkategorier, skogareal, hogst og skogfond.

GRATULERER med stipend-priser

28. november 2019
Da Velg Skogs stipendpriser skulle deles ut i LMD i dag, ble det nesten reint bord til NORSKOG/NORTØMMER-ansatte.

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

30. november 2019
Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak for lisensfelling utenfor ulvesonen. Formålet med lisensfelling er bestandsregulering. For landet som helhet kan inntil 26 ulver felles utenfor ulvesonen.

INNSIKT – Marked nr 2-2019

2. desember 2019
«INNSIKT - marked» et et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.

Norske Skog og Borregaard i samarbeid om biokompositter

3. desember 2019
Norske Skog Saugbrugs og Borregaard i Sarpsborg skal samarbeide om å utvikle biokompositter.

Etiopia: – Produserer sykdomsfrie planter

6. desember 2019
En fin liten produksjon av sykdomsfrie planter foregår på labben utenfor Bahir Dahr i Etiopia. Her har etiopiske Orda og Norwegian Forestry Group (NFG) i samarbeid klart å etablere en liten FoU-stasjon med operativ virksomhet.
Ny ovn: Ehtnesh har fått ny ovn på kjøkkenet. Nå sparer hun tid på vedsanking og dessuten slipper hun å bli røykforgiftet i eget hjem når hun lager mat til mannen sin og de to barna deres. Foto: Line Venn

Etiopia: – NFG-ovner sparer kvinnenes tid

9. desember 2019
NFGs ovns-prosjekt handler om å sette etiopiske kvinner på landsbygda til å støpe ovner for salg som kan spare brukerne  for mye vedsanking. Det tjener hele landsbyen på. Og på sikt også naturen.

Etiopia: – Sprer kunnskap om mangfold og bærekraft

10. desember 2019
I 20 år har Titkensh Alemis ledet Amhara Women´s Association (AWA) med sine 1,7 millioner medlemmer. AWA er en blitt en effektiv informasjonsspreder til kvinnene på landsbygda med sine kvinnelige lærerteam. Det har Norwegian Forestry Group (NFG) skjønt. Og nå spres også kunnskap om mangfold og bærekraftig arealbruk.

Etiopa: – Viktigst er å skape initiativ!

11. desember 2019
Etter nærmere to år med erfaringer i Etiopia innser Kamel Chorfi at det ikke bare dreie seg om å sette planter i jorda, men å dreie hele mentaliteten, - hvis man skal ha håp om at planteaktiviten skal klare å bære seg selv uten Norwegian Forestry Group (NFG) på sikt.

Etiopia: – Plantesuksess i Serawudi

12. desember 2019
En av NFGs strategier for å få flere skogplanter i jorda i Etiopia, er å etablere lokale planteskoler. Herfra er veien kort dit plantene skal og når befolkningen betaler litt for plantene, følges de også bedre opp i terrenget, erfarer man.

Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri tar kontroll over Moelven

18. desember 2019
– Eidsiva har solgt 23, 8 prosent av Moelven til nyetablerte Skog AS, som eies av Viken Skog, AT Skog og Felleskjøpet Agri. På den måten vil Glommen Mjøsen Skog miste kontrollen i selskapet. Men Glommen Mjøsen har forkjøpsrett og vil vurdere å bruke den, står det i en pressemelding i dag.

Utlegging av åte reguleres i ny forskrift

19. desember 2019
Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift som trer i kraft 1. januar 2020.

Glommen Mjøsen Skog SA benytter forkjøpsretten i Moelven

3. januar 2020
– Vår vurdering er at dersom en ny gruppering ledet av AT Skog SA og Viken Skog SA får aksjemajoriteten i Moelven Industrier ASA, er risikoen overhengende for at vi over tid mister kontroll over selskapets langsiktige og strategiske utvikling, melder Glommen Mjøsen etter styrevedtaket om å bruke forkjøpsretten.

Sivilombudsmannen: Verna skog kan ikke regnes som produktiv skog

8. januar 2020
Konsesjonsloven og dens anvendelse settes stadig på prøve. Nylig har sivilombudsmannen kommet med en innvending i en konsesjonssak i Agder som kan få betydning for nåværende praksis.

Mindre skogskader enn fryktet

8. januar 2020
Omfanget av både skogbranner og klimaskader ble lavere enn fryktet i 2019. Dermed unngår skogeierne at prisen på forsikringen øker.
Trebygg, trehus

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer

10. januar 2020
Neste år vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bygge alle nye bygg i tre. I årene fremover kan vi se flere slike bygg i Norge.

Færrest mulig villsvin på minst mulig areal

14. januar 2020
Landbruks- og matministeren fikk i dag presentert prosjektet «Grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge».

Nytt globalt rammeverk for natur

18. januar 2020
Den 7. januar 2020 deltok NORSKOG i innspillsmøte i Klima- og miljødepartementet. Bakgrunnen for møtet var at det høsten 2020 skal vedtas nye globale mål for naturmangfold som del av et nytt globalt rammeverk for natur og statsråden ønsket at ulike organisasjoner skulle få anledning til å komme med innspill.

Invitasjon :Jakt og jaktopplevelser som næring – stort potensiale, men lykkes vi?

20. januar 2020
Innovasjon Norge og Skogkurs arrangerer workshop: Jakt og jaktopplevelser som næring

NORSKOG søker: Næringspolitisk rådgiver

30. januar 2020
Vi har behov for å ytterligere styrke vår næringspolitiske innsats for å skape best mulige rammevilkår for et fremtidsrettet og lønnsomt norsk skogbruk. Gode rammevilkår for næringen skapes i et samspill mellom politikere, offentlige myndigheter og næringsaktørene og krever aktivt arbeid fra alle parter.

Klimakur 2030: Et aktivt skogbruk binder mer karbon

10. februar 2020
Selv om skogbruk ikke er i kvotepliktig sektor, fikk næringen stor omtale i Klimakur 2030. Det viser klimapotensialet i skogen, – der verdiskaping og karbonbinding henger tett sammen. NORSKOG ønsker å være med og øke karbonbinding i norsk skog, slik Klimakur foreslår det.

Distriktsårsmøter i NORSKOG – husk å melde deg på!

21. februar 2020
Det vil i mars bli avholdt distriktsårsmøter i NORSKOG slik som vedtektene tilsier. Det vil i etterkant av de ordinære årsmøtene bli orientering fra NORSKOGs og NORTØMMERs administrasjon med påfølgende diskusjon.

Beste skogbrukskandidat i 2019: Øyvind Sørhuus

27. februar 2020
Øyvind Sørhuus ble onsdag tildelt Bollerøds legat for beste karaktersnitt på mastergraden i skogfag i 2019.

Arveavgiften – før, nå og i fremtiden

5. mars 2020
Dette notatet beskriver endringene i beskatningen av arv de senere årene, og ser på argumentene for og imot å gjeninnføre en arveavgift. Notatet presenterer dagens system med et kontinutetsprinsipp, der arv beskattes ved realisering, og tar til orde for at dette prinsippet fortsatt bør være sentralt i beskatningen av arv og gaver.

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

5. mars 2020
NORSKOGs medlemmer er skogeiere der inntekt fra skog og utmarksbasert turisme utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget. Vi har derfor noen synspunkter på regelverket rundt motorferdsel.

INNSIKT Marked nr 1-20

6. mars 2020
«INNSIKT - marked» et et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter. Hele nyhetsbrevet kan lastes ned under.

Tyskland: 250.000 hektar skog er spist av biller – hva nå?

6. mars 2020
Verdiene i de tyske skogene synker som en stein, når barkbillene gjør sitt inntog. Nesten all kapasitet går nå med til å redde det som reddes kan. Og langs veiene ligger hauger av nedklassifisert sagtømmer. Samtidig tørker bøkeskogen. Tyskerne blir nå tvunget til å tenke nytt.

Distriktsårsmøtene i NORSKOG avlyses

12. mars 2020
NORSKOG har i dag besluttet å avlyse alle gjenstående distriktsårsmøter. Bakgrunnen for dette er den pågående situasjonen med risiko for Korona smitte som nå defineres som en pandemi.

NORSKOGs årsmøte den 23. april er avlyst inntil videre

13. mars 2020
Med bakgrunn i den pågående og usikre situasjonen med Korona-smitte ser vi oss dessverre nødt til å avlyse NORSKOGs årsmøte.

NORSKOG og NORTØMMER har tatt aktive grep for å forhindre koronasmitte og begrense konsekvenser av det pågående virusutbruddet

14. mars 2020
Risikobildet og tiltak i forhold til koronautbruddet har eskalert betydelig de siste dager. NORSKOG og NORTØMMER gjennomførte tidlig omfattende tiltak.

Krisepakke vedtatt i Stortinget

17. mars 2020
Politisk enighet mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de Grønne og Rødt om første fase av økonomiske tiltak for å håndtere koronapandemiens konsekvenser for Norge

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»

19. mars 2020
NORSKOGs svar til Miljødirektoratets høringsbrev av 7. februar 2020.

Det er nå forbudt å oppholde seg på fritidsboliger utenfor bostedskommunen. Men hva gjelder for sekundærboliger og landbrukseiendom?

23. mars 2020
«Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.»

Ber turfolk droppe båltenning

30. mars 2020
Denne påsken er det ekstra viktig å bruke brannvett ved ferdsel i skog og mark, påpeker fagfolk. Å tenne bål blir sterkt frarådet.

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

3. april 2020
Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

Høringssvar fra NORSKOG til Klimakur 2030

27. april 2020
NORSKOG oppfatter Klimakur 2030 som en god analyse av situasjonen og skogbrukets betydning i klimasammenheng. Fra vår side vil vi være klare til å samarbeide om å utvikle næringen slik at verdiproduksjonen og karbonbindingen kan økes både på kort og lang sikt, og derved bli en viktig bidragsyter inn i det grønne skiftet.

INNSIKT Marked nr 2-20

4. mai 2020
Tømmer og skogbruksmarkedet i koronaskyggen, mai 2020, av markedssjef i NORTØMMER Knut Jacobsen Melum og adm. direktør i NORSKOG Arne Rørå

Markedskommentar juni 2020

8. juni 2020
For april isolert ser vi som forventet en nedgang på hele 17%, mye som følge av volumreduksjonene til industrien grunnet koronakrisen; 798.000 i 2020 mot 959.000 i 2019.

Vil forsikre mer trøndersk skog

11. juni 2020
Skogen i Trøndelag trenger gjennomgående bedre forsikringsdekning, mener Anders Børstad, nyvalgt styreleder i selskapet Skogbrand.

Vi er avhengige av å ansette de beste hodene!

12. juni 2020
NORSKOG har ansatt to nye medarbeidere, noe som styrker organisasjonen ytterligere.

Infrastruktur for arealbasert reiseliv

16. juni 2020
Ett av NORSKOGs formål er å skape grunnlag for aktive virksomheter i landbruket for å gi arbeidsplasser, verdiskaping og grunnlag for bosetning i distriktene. Våre medlemmer og kunder forvalter store LNFR-arealer og hvordan samfunnet tilrettelegger for utnyttelse av disse er av stor betydning både for disse og for samfunnet rundt.

INNSIKT Marked nr. 3-20

17. juni 2020
«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG

21. juni 2020
NORSKOG avholdt sitt første digitale årsmøte den 18. juni.

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven

24. juni 2020
NORSKOG er glade for at det nå blir en gjennomgang av Viltloven. Mye har skjedd siden den kom i 1981.

Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr.

19. august 2020
Villsvinprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom NORSKOG, Norges Bondelag, Utmarksforvaltningen AS og Glommen Mjøsen skog. Prosjektet skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.

SKOGFORUM høsten 2020 avlyses

27. august 2020
Høstens faglige og sosiale høydepunkt må dessverre avlyses på grunn av COVID-19. Vi håper verden ser annerledes ut neste år, - sett av 4. og 5. november 2021 allerede nå.

Høringsuttalelse angående forskrift til ny arvelov – dødsbo

8. september 2020
NORSKOG har sendt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet angående forslag til tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo.

Felles strategi for produksjonsforskning i skogbruket

8. september 2020
NORSKOG og Norges Skogeierforbund har gjennom et felles prosjekt avdekket at det er behov for en større satsing på produksjonsforskning. Prosjektet har bidratt til et økt fokus på den grunnleggende forskningen i skogbruket.

NORSKOG styrker det næringspolitiske arbeidet

10. september 2020
Julie Bjøre Glesne fra Krødsherad er fra 1. september ansatt som næringspolitisk rådgiver.

Evaluering av strategi for forvaltning av hjortevilt

10. september 2020
NORSKOG og en bred referansegruppe skal gjennomføre en evaluering av hjorteviltstrategien.

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte

15. september 2020
Etter at en bukk felt på Hardangervidda testet positivt for skrantesjuke. er det ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender dem inn til analyse.

Skognæringen og Statsråden diskuterte FoU

16. september 2020
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte næringen til det tredje møte i Dialogforum for skog- og trenæringen. Tema var forskning, utvikling og innovasjon.

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen

20. september 2020
NIBIO, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringa etablerer senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med støtte fra Forskningsrådet.

Statsråden i møte med skog- og trenæringen

23. september 2020
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad møtte næringen til det fjerde møte i Dialogforum for skog- og trenæringen. Tema var skogvern, naturtypekartlegging og kulturminner i skog.

Jakt og fiske som næringsvei – motorferdselloven setter unødvendige begrensninger

24. september 2020
Motorferdselloven hindrer utnyttelse av utmarka til arealbasert reiseliv. I den forbindelse har NORSKOG sendt ut et brev til Landbruks- og matdepartementet og til stortingspolitikere om hvilke tiltak som burde gjennomføres for å fremme livskvalitet og næringsutøvelse i distriktene.

INNSIKT Marked nr. 4-20

25. september 2020
«INNSIKT - Marked» er et informasjonsprodukt fra NORSKOG som skal gi våre medlemmer og bransjen bedre oversikt over markedet for tømmer og treprodukter.

Ola Mæle selger skogeiendommene i Namdalen

8. oktober 2020
Ola Mæle selger nesten 600.000 dekar med skog og utmark til det tyske land- og skogbruksselskapet LAM.

Krisen i skogbruket

8. oktober 2020
MEF, Skogeierforbundet og NORSKOG har sendt ut brev til Landbruks- og matdepartementet og stortingspolitikere om behovet for å forlenge ordningen med «tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket».

Vindkraft og kampen om arealene

8. oktober 2020
I statsbudsjettet sier regjeringen at de vil legge opp til en god lokal og regional forankring i konsesjonsbehandlingen hvor miljø og andre viktige samfunnsinteresser skal vektlegges sterkere.

Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark

8. oktober 2020
Dagens forvaltning av plan- og bygningsloven forhindrer i praksis at bønder og skogbrukere kan bidra til større verdiskaping gjennom arealbasert reiseliv.

Statsbudsjettet 2021: Skogvern

8. oktober 2020
I forslaget til Statsbudsjett foreslår regjeringen å holde bevilgningen til skogvern på samme nivå som i 2020.

Statsbudsjettet 2021: 20 millioner kroner til bruprogrammet

8. oktober 2020
Samferdselsdepartementets forslag til statsbudsjett inneholder kun 20 mill. kroner til bruprogrammet

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen satser på å få mer gods over fra vei til bane

8. oktober 2020
For skognæringen er det helt avgjørende å få mye av transporten over på jernbane.

Statsbudsjettet 2021: Klimatiltak i skogbruk, og styrking av Landbruksdirektoratets budsjett

8. oktober 2020
NORSKOG synes det er positivt at Regjeringen satser på klimatiltak i skog og at Landbruksdirektoratet tilføres ekstra ressurser.

Statsbudsjettet 2021: Regjeringen vil senke formueskatten ved å øke rabatten på verdien av arbeidende kapital fra 35 til 45 prosent

8. oktober 2020
Formuesskatten på investeringer i bedrifter bør fjernes - det vil trygge og skape arbeidsplasser.

Statsbudsjettet 2021: Et budsjett uten overraskelser

8. oktober 2020
I dag la Regjeringen frem Statsbudsjettet for 2021. Les NORSKOG sin oppsummering av budsjettforslaget.

International Forest Business Conference 2020

8. oktober 2020
Bare to måneder til 2020 International Forest Business Conference - bestill plassene dine nå!

Innovasjon Norge inviterer til webinar med tema «Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt».

12. oktober 2020
Torsdag 29. oktober inviterer Innovasjon Norge til webinar med tema Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt.

Villsvinprosjektet – befaring med Landbruks- og matministeren

14. oktober 2020
I går deltok statsråden på en demonstrasjon av viltfellene i Kornsjøområdet, som er et prosjekt i regi av NORSKOG, Norges Bondelag, Glommen-Mjøsen og Utmarksforvaltningen AS. Målet er færrest mulig villsvin over et minst mulig område i Norge.

Even Bergseng er ansatt i NORSKOG

22. oktober 2020
Fra sommeren 2021 vil Even Bergseng overta som skogsjef etter Erling Bergsaker.

Norske Skog Saugbrugs legger ned en av sine papirmaskiner

22. oktober 2020
Saugbrugs legger ned papirmaskin 5 i Halden, som vil redusere produksjonen med hele 24 prosent. Dette vil skje allerede innen 31. desember i år.

Endringer i arveloven

23. oktober 2020
Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. I proposisjonen foreslås en bestemmelse for tilfeller der det inngår en landbrukseiendom i dødsboet. Forslaget går ut på at eiendommen må være overført til en ny eier innen tre år etter arvelaterens død. Det foreslås at dette skal gjelde for eiendommer som består av minst fem dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog.

NORSKOG’s innspill til høringer vedrørende statsbudsjettet 2021

26. oktober 2020
NORSKOG har de siste ukene deltatt på høringer vedrørende statsbudsjettet og kommet med innspill til næringskomiteen, finanskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen.

Godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin felt i Norge

2. november 2020
I sitt svar om ordningen med godtgjørelse knyttet til innsending av prøver av villsvin felt under jakt, sier Bollestad at alle godtgjørelser i Norge er skattepliktige og kan ikke se at ordningen med godtgjørelse for felt villsvin skal være annerledes.

Tidsfrister for skogeier til å søke på tilskuddsordninger i skogbruket

3. november 2020
Skogeier som har utført skogtiltak som kan få tilskudd må søke kommunen så fort som mulig, og seinest innen følgende tidsfrister i november 2020:

Stora Enso utreder muligheten for kapasitetsøkning på Skoghalls bruk

12. november 2020
Skogsindustrikonsernet Stora Enso iverksetter muligheten for å øke kapasiteten for masse og kartong på Skoghalls bruk.

Budsjettforhandlingene er i gang

15. november 2020
Budsjettforhandlingene mellom regjeringspartiene og Frp er i gang. Frp har prioritert arbeidende kapital denne gangen og har lagt inn verdsettelsesrabatt på 10 prosentpoeng (utover regjeringens forslag om 55 pst rabatt) på aksjer og driftsmidler.

Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar

23. november 2020
Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen.

Vel gjennomført villsvinwebinar!

14. desember 2020
Villsvinwebinaret som ble arrangert av villsvinprosjektet forrige uke skapte stor interesse.

Ungskogpleie – tar du vare på investeringene dine?

17. desember 2020
De fleste plantefelt er en betydelig investering. Uten oppfølging kan mye av investeringen gå tapt. Ungskogpleie er ikke en ekstra investering, men sikring av investeringen som ble gjort i plantefeltet!

NORSKOG søker leder for internasjonal avdeling

17. desember 2020
NORSKOG har et av de fremste skogfaglige miljøene i privat sektor i Norge. Vi arbeider med skogfaglige problemstillinger og utredninger i Norge og internasjonalt.

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

4. januar 2021
NORSKOG syns det er positivt at det er iverksatt prosesser for å modernisere og tydeliggjøre regelverket tilknyttet bruk av kunstig lys til jakt.

Lite skogskader i året som gikk

11. januar 2021
Omfanget av branner og annen skade i norske skoger holdt seg lavt gjennom 2020, viser ny oversikt. Men klimaendringer vil skape stadig større utfordringer, påpeker bransjefolk.

Webinar om Tømmermarkedet! Programmet er klart, – meld deg på!

15. januar 2021
NORSKOG og NORTØMMER avholder et webinar om tømmermarkedet tirsdag 26. januar kl. 18:00-20:00 der vi vil gi deg siste nytt fra markedet samt våre prognoser for fremtiden.

Terje Hoel ansatt i NORSKOG

2. februar 2021
Han startet opp den 1. februar og vil overta ledelsen av NORSKOGs internasjonale virksomhet når Øystein Aasaaren går av med pensjon  til sommeren.  

Jordlovens § 12. Er vi på vei tilbake til 70-tallet?

3. februar 2021
Regulering av adgangen til å dele opp eiendommer kom inn i lovverket i 1955. Denne regelen hadde som bakgrunn at man ønsket å forhindre videre oppdeling av eiendommer og har etter dette vært forsøkt tilpasset de skiftende målsettingene i landbruket.

Verden trenger grønne nordiske løsninger

8. mars 2021
De nordiske landenes komplementære styrker gjør at vi kan bygge sterke felles næringsmiljøer som skaper innovasjon, skriver Håkon Haugli i Innovasjon Norge, sammen med sine kolleger fra Sverige og Finland.

Tilskudd til miljøtiltak i skog 2021

16. mars 2021
På samme måte som i fjor, er det for 2021 også bevilget og øremerket 8 millioner kroner til miljøtiltak i skogbruket.

Jakten på den hele og fulle sannhet fortsetter

17. mars 2021
Det er en kjensgjerning at vi ikke har fullstendig kunnskap. Det vil vi aldri få.

Webinar: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge

18. mars 2021
Onsdag 24. mars kl. 14.00-15.00 avholdes det webinar om den samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt i Norge.

Positive søkertall og opptak til skogstudiene

26. mars 2021
Det siste året økte søkningen og opptakstallene til skogbruk for både de yrkesfaglige naturbruksskolene og til de høyere skogutdanningene hos Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) og Høgskolen i Innlandet (HINN), Campus Evenstad.

Sødra kjøper nytt sagbruk

12. april 2021
Södra kjøper sagbruket Ture Johanssons Trävaru AB og Tenhults impregneringsverk AB.

Stora legger ned produksjonen av disolvingmasse

13. april 2021
Selskapet retter fokus mot produkter som emballasje, trelast og biomaterialer fra lignin.

Villsvin så godt som utryddet i Danmark

13. april 2021
Grensegjerde og jakt har vist seg å være effektivt.
Trebygg, trehus

Kelowna B.C. International airport i Canada bygger verdens første hangar i massivtre.

14. april 2021
Den to etasjes bygningen vil romme både et flymuseum og konferansesenter

Regjeringen foreslår endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin

14. april 2021
Regjeringen har i dag sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endringer i viltloven § 20 tredje ledd. Endringene innebærer at det åpnes for utvidet bruk av kunstig lys (herunder nattoptikk) ved jakt på villsvin

Gjelsten kjøper Verdalsbruket AS

28. april 2021
Storebrand ASA selger Verdalsbruket til Bjørn Rune Gjelstens selskap Fabritius Gruppen AS.

NORSKOGs årsmelding for 2020

28. april 2021
Eiendomsrett er et høyt prioritert tema for NORSKOG. Vi har jobbet mye både med å kartlegge hva som påvirker eiendomsretten negativt, og hva som kan gjøres for å forbedre situasjonen. Både noen av våre webinarer, og ikke minst årsmeldingen, er preget av dette.

Skogbrukets konferansesenter AS har besluttet å selge eiendommen sin på Honne.

11. mai 2021
Skogbrukets konferansesenter AS sitt formål er å eie og drive et konferansesenter for norsk skogbruk på eiendommen Honne på Biri. Eiendomsselskapet har 52 aksjonærer. Skogbruket Kursinstitutt (Skogkurs) står for daglig ledelse, og er største eier (35 %).

Vurdering av hjorteviltforvaltningen

12. mai 2021
På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics, NORSKOG og Høgskolen i Innlandet evaluert «Strategi for forvaltning av hjortevilt» fra 2009. Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om livs­kraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene. Få av de skisserte tiltakene er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd.

Rammeavtale for luftledningsanlegg er fremforhandlet

19. mai 2021
Det er fremforhandlet en ny rammeavtale som skal brukes ved forhandlinger om rettigheter til kraftledninger.

Stortinget vil gi kommunene mer selvstyre angående ATV-kjøring i utmark.

21. mai 2021
Ordningen vil gi økte muligheter for næringslivet.

Nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen.

26. mai 2021
Landbruks- og matdepartementet har i dag gitt ut to nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen. De nye rundskrivene skal bidra til å gjøre det enklere for kommunene og statsforvalteren å praktisere lovene.

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt

28. mai 2021
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd til planting av skogplanter våren 2021. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for merkostnader som følge av Covid-19-restriksjoner. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning som i 2020.

Økt plantetilskudd i revidert statsbusjett

1. juni 2021
Regjeringen og FrP har blitt enige om revidert budsjett som de presenterte på søndag.

Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor?

1. juni 2021
Hvis det fantes anvendelser for biokull i betongbransjen som bedret betongens egenskaper, reduserte sementforbruket eller på annen måte reduserte klimaavtrykket, ville det være interessant. Men her er det tvert om. Biokullet bidrar ikke til annet enn å svekke betongens egenskaper.

Forslaget om å skrote tomtefesteloven nedstemt i Stortinget

7. juni 2021
Tomtefeste er et stort og komplisert rettsområde. Selv om det sikkert kontinuerlig vil være drøftinger om behov for endring av loven, er det viktig at slike drøftinger er helhetlige og gjennomtenkte.

NORSKOGs næringspolitiske avdeling vokser

9. juni 2021
Julie Westergaard Karlsen ble ansatt som næringspolitisk rådgiver i NORSKOG fra 1. juni.

Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin

14. juni 2021
Stortinget godkjente 7. juni bruk av kunstig lys ved jakt av villsvin. Dette vil lette arbeidet for å holde villsvinpopulasjonen under kontroll. Villsvin er en fremmed art i Norge, og uønsket av myndighetene.

Skogforum på Honne i november

16. juni 2021
Skogforumet på Honne blir 4. og 5. november. Vi håper alt ligger til rette for igjen å kunne møtes fysisk.

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder.

30. juni 2021
Årsmøtet i NORSKOG ble avholdt 17. juni. Årsmøtet ble for andre - og forhåpentligvis siste gang avholdt digitalt.

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv

7. juli 2021
Regjeringen la i dag frem sin strategi for utviklingen av Fjell- og Innlands-Norge. NORSKOG er opptatt av verdiskapning i hele Norge, og synes det er bra at regjeringen ønsker å satse på dette, men mener at lovverket ofte er til hinder for naturbasert reiseliv.

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30.

8. juli 2021
NORSKOGs sentralbord er stengt fra 19. juni til 1. august.

Avståelse om grunn til utbygging mv. og forholdet til skogfond

26. juli 2021
Når en skogeier avstår grunn til Staten Vegvesen, Bane Nor, en kommune eller hva som helst, kommer spørsmålet ofte hvordan man skal håndtere innbetaling av skogfond. Mange har syntes dette spørsmålet er vanskelig, og det har vært usikkerhet. Men er det egentlig vanskelig?

Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær?

26. juli 2021
Ønske om at naboen hogger trær slik at man selv får utsikt eller sol, er en gjenganger i det norske rettsapparatet. NORSKOG får også mange spørsmål om dette og vi vil derfor presentere vårt hovedsynspunkt på dette temaet