Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk!

5. oktober 2018
Hogsten i Norge skal økes. Potensialet er anslått til 15 millioner m3 årlig, mens dagens nivå er ca. 12 millioner m3. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca. 500 daa, ofte arrondert i spredte teiger, noe som gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 20.000 kroner.

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i arveloven

14. januar 2019
NORSKOG mener at norske landbrukseiendommer, jord og skog, best utnyttes i et privat eierskap og at man bør ha som mål at en større andel av eiendommene i Norge er så store at de representerer økonomisk driv­bare enheter.

Sitter du som medarving i et langvarig dødsbo der dere ikke blir enige om en skifteløsning?

26. januar 2019
Når arvingene har tatt et dødsbo til privat skifte, er dette fullstendig overlatt til arvingene og det eksisterer ingen frist for når boet må skiftes.

SSB: – Hver tredje landbruksoverdragelse er fritt salg

20. september 2019
Statistisk sentralbyrå lanserer i dag nytt om overdragelser av landbrukseiendommer i 2018

Omsetning av landbrukseiendommer i 2018

20. september 2019
– Dersom vi skal få ned gjennomsnittsalderen på norske eiere, må flere foreta generasjonsskifte tidligere eller man må selge til noen som er yngre enn seg. Statistikken viser at det ikke er noen positiv trend på dette.

Generasjonsskifte og salg – kommunereformen har konsekvenser for tinglysning

7. november 2019
For de som er midt inne i salg eller overdragelse og ønsker at skjøtet skal tinglyses før nyttår, må man merke seg at Statens Kartverk har innsnevringer i sin saksbehandling. Sett deg derfor inn i de fristene som Kartverket opererer med og ikke sats på at alt vil fungere slik det pleier.

Sivilombudsmannen: Verna skog kan ikke regnes som produktiv skog

8. januar 2020
Konsesjonsloven og dens anvendelse settes stadig på prøve. Nylig har sivilombudsmannen kommet med en innvending i en konsesjonssak i Agder som kan få betydning for nåværende praksis.

Arveavgiften – før, nå og i fremtiden

5. mars 2020
Dette notatet beskriver endringene i beskatningen av arv de senere årene, og ser på argumentene for og imot å gjeninnføre en arveavgift. Notatet presenterer dagens system med et kontinutetsprinsipp, der arv beskattes ved realisering, og tar til orde for at dette prinsippet fortsatt bør være sentralt i beskatningen av arv og gaver.

Høringsuttalelse angående forskrift til ny arvelov – dødsbo

8. september 2020
NORSKOG har sendt høringsuttalelse til Justis- og beredskapsdepartementet angående forslag til tidsfrist for hvor lenge en landbrukseiendom kan bli værende i et dødsbo.

Endringer i arveloven

23. oktober 2020
Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. I proposisjonen foreslås en bestemmelse for tilfeller der det inngår en landbrukseiendom i dødsboet. Forslaget går ut på at eiendommen må være overført til en ny eier innen tre år etter arvelaterens død. Det foreslås at dette skal gjelde for eiendommer som består av minst fem dekar jordbruksareal eller minst 25 dekar produktiv skog.

Nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen.

26. mai 2021
Landbruks- og matdepartementet har i dag gitt ut to nye rundskriv om praktiseringen av jord- og konsesjonslovgivningen. De nye rundskrivene skal bidra til å gjøre det enklere for kommunene og statsforvalteren å praktisere lovene.