Planmyndighetene og bærekraftig boligutvikling

15. september 2012
Trebruk i offentlige bygg fremstilles som løsningen for bærekraftige boliger. Det viktigste redskapet i verktøykassen ligger imidlertid ubrukt - nemlig Plan- og Bygningsloven.

Markaloven – anlegg av stier og løyper

18. desember 2012
Retningslinjer for saksbehandling av søknader om anlegg av stier og løyper er på høring. Les NORSKOGs høringsuttalelse.

Landbruk Pluss – blir de politiske målene nådd?

28. desember 2012
NORSKOG har fått innspill fra et medlem om en sak som gjelder utnyttelse av gårdens ressursgrunnlag og begrensninger i plan- og bygningsloven, nærmere bestemt innholdet i Landbruk Pluss. NORSKOG har spilt saken inn for Landbruks- og matdepartementet.

Ny handlingsplan – syretest på miljøforvaltningen

17. februar 2013
Miljøverndepartementet (MD) skal lage en handlingsplan for norsk natur. Dette blir en test på departementet hvorvidt det 25 år etter Rio-konferansen klarer å ta steget over til et moderne naturvern. Nå må MD sørge for en løpende debatt under arbeidet med hensikt om å få all informasjon på bordet.

Fjern INON som verktøy i arealpolitikken!

17. mars 2014
Skogeiere venter utålmodig på at regjeringen skal oppfylle det de har lovet om å avvikle INON som forvaltningsverktøy. - Saken er overmoden og har klart flertall på Stortinget, så nå må Listhaug vise handlekraft, sier Næringspolitisk sjef Mari Gjølstad. Senterpartiets Marit Arnstad utfordret Listhaug i Stortingets spørretime.

NORSKOG mobiliserer for Enkeltpersonforetakene

17. mai 2015
De personlig eide foretakene er ofte starten på vekstbedrifter. I denne livsfasen krever selve faget for mye av eieren til å studere byråkratiet inngående, noe som gjør at de skattes i senk i den mest sårbare fasen. - Dette gir høy dødeligheten blant virksomhetene, noe NORSKOG har forsøkt å gjøre noe med i en årrekke, sier Benthe Løvenskiold i NORSKOG.

Høringssvar til Næringskomiteen

5. november 2015
Her kan du lese NORSKOGs høringssvar vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer"

NORSKOG Ung samling

18. januar 2018
NORSKOG og NORSKOG UNG har i samarbeid satt sammen et program for de som ønsker å lære mer om organisasjonene, og hva de kan bidra med. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, og med hva som skjer i skogbruket? Her har du sjansen til å bli med på et uformelt kveldsarrangement, og vi håper du vil være med!

Gjødslingsøkonomi; Beregning av lønnsomhet fra 3 gjødslingsforsøk.

23. januar 2018
Denne rapporten er en del av prosjektet Gjødsling av skog: effekter på volum, biomasse, karbonbudsjett og økonomi. NIBIO ved forsker Kjersti Holt Hanssen hatt hovedansvaret for det faglige arbeid i prosjektet. NORSKOG har hatt ansvaret for de økonomiske lønnsomhetsvurderinger. Denne rapporten beskriver de konkrete lønnsomhetsanalysene som er gjort, knyttet til 3 ulike gjødslingsfelt, som over en årrekke har vært fulgt opp av NIBIO med hensyn til gjennomført gjødsling og måling av produksjonen. Det er dette tallgrunnlaget som ligger til grunn for analysene. Sammendrag fra denne rapporten inngår også i den håndbok for gjødsling (Hanssen, K.H. og Bergsaker, E. 2017. Gjødsling av skog. NIBIO BOK vol. 3 Nr. 11) som er laget i prosjektet. Arbeidet er finansiert av Utviklingsfondet for skogbruket og Skogtiltaksfondet.
[rev_slider loveogregal]

Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres

9. februar 2018
Tilskudd til klimatiltak i skog (tettere planting og gjødsling) videreføres. I statsbudsjettet for 2018 er […]

Høring om nytt regjeringskvartal i tre

19. mars 2018
NORSKOG deltok på høringen i Stortingets kommunal- og forvaltningskomité om representantforslag om at tre skal være hovedelement i det nye regjeringskvartalet

NORSKOG søker skogkonsulent

22. mars 2018
Er du skogbruker på masternivå, gjerne med spisskompetanse på et spesielt felt, kan du passe inn i vårt team. Både nyutdannede og etablerte fagpersoner kan være aktuelle.

Til skogeiere som benytter SkogeierWeb

23. august 2018
I løpet av sommeren/høsten 2018 innfører Nortømmer gradvis nytt vikeshandelsystem for omsetning av tømmer.

Økt satsing på skogkultur og infrastruktur!

5. desember 2018
Fordelingen av midler fra Landbrukets Utviklingsfond til skogbruk for 2019 er nå fastsatt etter samråd med avtalepartene og skogbruks-organisasjonene. God infrastruktur i skogbruket er nødvendig for en effektiv og konkurransedyktig skog- og trenæring. For 2019 avsettes det 110 millioner kroner til veibygging og taubane.

Markfuktighetskart for store deler av skogen i Norge er nå fritt tilgjengelig

9. april 2019
Markfuktighetskart viser hvor det er fare for sporskader og er et effektivt hjelpemiddel i driftsplanleggingen for å hindre sporskader, samt påfølgende erosjon og forringing av vannkvalitet.

Skogforum på Honne: Se presentasjonene her

6. november 2019
Foredragsholderne på Skogforum på Honne 31. okt og 1. nov snakket blant annet om høyere skogproduksjon, barkbilleproblematikk, båndlegging av areal, planting og utfordringer i forbindelse med kart og med veg. Gikk du glipp av dette kan du nå lese presentasjonene her.

Aktørene samles for å bekjempe råtesopp med presisjonsskogbruk

11. november 2019
Rotkjuke koster samfunnet mange millioner hvert år. Et stort, internasjonalt forskningsprosjekt samler aktører og forskningsmiljøer til felles kamp mot råten. Nå møtes de for å diskutere strategier og metodikk.

Ny SSB-statistikk om skogeiendommer

26. november 2019
Ny statistikk fra 2018 angående skogeiendommer og hvordan de blir utnyttet. Det blir publisert tall for antall eiendommer, eierkategorier, skogareal, hogst og skogfond.

GRATULERER med stipend-priser

28. november 2019
Da Velg Skogs stipendpriser skulle deles ut i LMD i dag, ble det nesten reint bord til NORSKOG/NORTØMMER-ansatte.

Etiopia: – Produserer sykdomsfrie planter

6. desember 2019
En fin liten produksjon av sykdomsfrie planter foregår på labben utenfor Bahir Dahr i Etiopia. Her har etiopiske Orda og Norwegian Forestry Group (NFG) i samarbeid klart å etablere en liten FoU-stasjon med operativ virksomhet.
Ny ovn: Ehtnesh har fått ny ovn på kjøkkenet. Nå sparer hun tid på vedsanking og dessuten slipper hun å bli røykforgiftet i eget hjem når hun lager mat til mannen sin og de to barna deres. Foto: Line Venn

Etiopia: – NFG-ovner sparer kvinnenes tid

9. desember 2019
NFGs ovns-prosjekt handler om å sette etiopiske kvinner på landsbygda til å støpe ovner for salg som kan spare brukerne  for mye vedsanking. Det tjener hele landsbyen på. Og på sikt også naturen.

Etiopia: – Sprer kunnskap om mangfold og bærekraft

10. desember 2019
I 20 år har Titkensh Alemis ledet Amhara Women´s Association (AWA) med sine 1,7 millioner medlemmer. AWA er en blitt en effektiv informasjonsspreder til kvinnene på landsbygda med sine kvinnelige lærerteam. Det har Norwegian Forestry Group (NFG) skjønt. Og nå spres også kunnskap om mangfold og bærekraftig arealbruk.

Etiopa: – Viktigst er å skape initiativ!

11. desember 2019
Etter nærmere to år med erfaringer i Etiopia innser Kamel Chorfi at det ikke bare dreie seg om å sette planter i jorda, men å dreie hele mentaliteten, - hvis man skal ha håp om at planteaktiviten skal klare å bære seg selv uten Norwegian Forestry Group (NFG) på sikt.

Etiopia: – Plantesuksess i Serawudi

12. desember 2019
En av NFGs strategier for å få flere skogplanter i jorda i Etiopia, er å etablere lokale planteskoler. Herfra er veien kort dit plantene skal og når befolkningen betaler litt for plantene, følges de også bedre opp i terrenget, erfarer man.
Trebygg, trehus

Stor etterspørsel etter bygg i tre: – Markedet eksploderer

10. januar 2020
Neste år vil Vestfold og Telemark fylkeskommune bygge alle nye bygg i tre. I årene fremover kan vi se flere slike bygg i Norge.

Vil forsikre mer trøndersk skog

11. juni 2020
Skogen i Trøndelag trenger gjennomgående bedre forsikringsdekning, mener Anders Børstad, nyvalgt styreleder i selskapet Skogbrand.

Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 er fastsatt

28. mai 2021
Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsatt en midlertidig forskrift om tilskudd til planting av skogplanter våren 2021. Tilskuddsordningen skal bidra til å sikre planting av skogplanter ved å kompensere for merkostnader som følge av Covid-19-restriksjoner. Forskriften bygger i hovedsak på tilsvarende ordning som i 2020.

Miljøvennlig betong – eller har noen i betongbransjen sittet for lenge på hjemmekontor?

1. juni 2021
Hvis det fantes anvendelser for biokull i betongbransjen som bedret betongens egenskaper, reduserte sementforbruket eller på annen måte reduserte klimaavtrykket, ville det være interessant. Men her er det tvert om. Biokullet bidrar ikke til annet enn å svekke betongens egenskaper.

NORSKOGs næringspolitiske avdeling vokser

9. juni 2021
Julie Westergaard Karlsen ble ansatt som næringspolitisk rådgiver i NORSKOG fra 1. juni.

Skogforum på Honne i november

16. juni 2021
Skogforumet på Honne blir 4. og 5. november. Vi håper alt ligger til rette for igjen å kunne møtes fysisk.

Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder.

30. juni 2021
Årsmøtet i NORSKOG ble avholdt 17. juni. Årsmøtet ble for andre - og forhåpentligvis siste gang avholdt digitalt.

NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30.

8. juli 2021
NORSKOGs sentralbord er stengt fra 19. juni til 1. august.

Kan naboen kreve at skogeieren fjerner trær?

26. juli 2021
Ønske om at naboen hogger trær slik at man selv får utsikt eller sol, er en gjenganger i det norske rettsapparatet. NORSKOG får også mange spørsmål om dette og vi vil derfor presentere vårt hovedsynspunkt på dette temaet

Les NORSKOGs nye skogmelding for 2021-2025

2. september 2021
Vår nye, oppdatere skogmelding er ute nå.

SSB med ny statistikk over norske skogeiendommer

17. september 2021
SSB oppdaterte i går statistikken over norske skogeiendommer med ferske tall fra 2020.

Kort om Hurdalplattformen

13. oktober 2021
  Sterk tro på skogbruket I motsetning til statsbudsjettet til avtroppende regjering så signaliserer Hurdalsplattformen […]

Hurdalplattformen – Sterk tro på skogbruket

14. oktober 2021
Hurdalplattformen gir tydelige signaler om satsing på verdiskaping, høy distriktsprofil, men også bevissthet på klima og miljø. For skogbruket som er en utpreget distriktsnæring med tilstedeværelse i de fleste av landets kommuner og ofte i ellers næringssvake områder er dette god musikk.

NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren

8. november 2021
Borch snakket varm og Hurdalsplattformen, og sa at skognæringen hadde mye å se frem til når budsjettendringene kommer på mandag.

NORSKOG har fått ny nyhetsbrev-ordning

11. november 2021
Det er ikke nødvendig å melde seg på nyhetsbrevet på ny.

God jul fra NORSKOG!

24. desember 2021
Vi ønsker alle en god jul og et godt nytt år!

NORSKOG-konsernet vokser videre

5. januar 2022
NORSKOG styrker konsulentavdelingen med to nye ansatte Mats Finne og Kolbjørn Vole, mens Nortømmer har ansatt Kim Erik Meeg som regionleder på Vestlandet.

Snart kan du søke om tilskudd til opprydding av vindfall

7. februar 2022
Det er snart mulig å søke om om tilskudd til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser deretter vinteren 2021/2022.

Store feil funnet i italiensk studie: Det er mindre hogst i Norden enn tidligere antatt

25. februar 2022
En italiensk forskningsartikkel fra 2021 påstod at hogstarealet i Europa hadde en dramatisk økning etter 2015; denne artikkelen har nå fått kraftig kritikk fra nordiske forskningsmiljø, som har oppdaget store systematiske feil.

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev

10. mars 2022
Hold deg helt oppdatert på villsvin-fronten ved å melde deg på Villsvinprosjektets nyhetsbrev.

NORSKOG søker skogkonsulent

24. mars 2022
NORSKOG opplever økt etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker derfor å styrke teamet vårt med en kunnskapsrik kollega.

SSB: Gode sagtømmerpriser førte til økt avvirkning i 2020

25. april 2022
Avvirkningskvantumet for sagtømmer og sams økte betraktelig, mens avvirkningskvantumet av massevirke sank noe.

Les NORSKOGs årsmelding for 2021

3. mai 2022
I årsmeldingen for 2021 har vi oppsummert 2021: skogpolitikken som preget vår næring, og NORSKOG og NORTØMMERs vekst og arbeide gjennom året.

Frykter ny skogbrann-rekord

10. mai 2022
Det er stor fare for at 2022 kan bli et nytt rekordår for skogbranner her i landet, advarer forsikringsbransjen. Så langt ser tallene dystre ut.

Erling Bergsaker hedres med Eidsvold Verks skogpris for 2022

3. juni 2022
Erling Bergsaker ble hedret for sin mangeårige innsats for å fremme skogbruk i Norge under Skog & Tre-konferansen.

NORSKOG søker økonomimedarbeider

9. juni 2022
 NORSKOG søker etter en medarbeider på deltid 40-60% for å styrke økonomifunksjonen. 

Vellykket årsmøte for NORSKOG

9. juni 2022
NORSKOGs medlemmer var i går samlet til første fysiske årsmøte på flere år.

Nå kan du få tilskudd til bruk av helikopter

29. juni 2022
Du kan nå søke om tilskudd til bruk av helikopter til opprydding av vindfall.

Jan Erik Kørra er NORTØMMERs ferskeste skogkulturkoordinator 

3. august 2022
Jan Erik Kørra (23) startet i jobben 27. juni, og er allerede i full gang med planleggingsarbeidet.

Siste nytt fra Villsvinprosjektet

10. august 2022
Afrikansk svinepest er funnet i Tyskland. Det har også kommet nye data for felte villsvin i Sverige.

Stor tilvekst i NORSKOG

14. september 2022
Ivar Smedsrud (28) og Frida Seeberg (28) har begge begynt i NORSKOGs konsulentavdeling, mens Birte Smeland (62) har begynt i administrasjonen.

Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland er praktikanter (interns) hos NORSKOG

20. september 2022
Denne høsten har Hedda Ringnes og Fredrik Veggeland internship hos NORSKOG. De går siste året master i bioøkonomi ved NMBU, med spesialisering innen skog og bioraffinering. Begge har tidligere bachelorgrad i samfunnsøkonomi fra NMBU.

Meld inn skogskadene etter stormen 19. november 2021

3. oktober 2022
Fristen for å melde inn skade etter stormen 19. november i fjor nærmer seg. Hittil er 94 millioner kroner utbetalt i erstatning.

NORSKOG-konsernet søker kommunikasjonsansvarlig

2. november 2022
Det er ingen søknadsfrist, vi ansetter når vi har funnet riktig person.

Tilskuddsmidler over LUF (Landbrukets utviklingsfond)

18. november 2022
I jordbruksoppgjøret for 2022 ble det satt av 260 millioner kroner til skogbruk over Landbrukets […]

Manglende planting etter hogst i kyststrøka, årsaker og tiltak.

31. januar 2023
Det er grundig dokumentert at planteaktiviteten i deler av kystskogbruket er for lav til å være innenfor det vi forventer i et bærekraftig skogbruk. For å se nærmere på årsaksforhold og mulige tiltak for å bedre på dette har Norges skogeierforbund, AT Skog, Allskog, NIBIO og NORSKOG nylig gjennomført et prosjekt som viser at problemet er sammensatt, men peker likevel på konkrete tiltak som bør gjøres for å bedre situasjonen.  

Ny PEFC Skogstandard fra 1. mars!

1. mars 2023
Norsk PEFC skogstandard skal sikre et bærekraftig skogbruk. Nå er standarden revidert og den nye […]