Slaget om formuesskatten står nå
7. mars 2014
Frykter ikke karbon-bakrusen
26. mars 2014

Fjern INON som verktøy i arealpolitikken!

Fra spørretimen i Stortinget 19. mars 2014:

 

Spørsmål 16

Marit Arnstad (Sp) [13:09:27]: Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til landbruks- og matministeren:

 

«Statsråden sier til Nationen 1. november 2013 at ‘alle godkjente skogsbilveier skal være søkegode for tilskudd’. Ifølge regjeringsplattformen skal Inngrepsfrie naturområder (INON) avvikles som verktøy i arealpolitikken. INON og praktiseringen av det vil være utfordrende for videre bygging av skogsbilveier.

Vil statsråden endre forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket slik at alle søknader om tilskudd til skogsbilveier blir vurdert ved tildelingen av midler?»

 

Statsråd Sylvi Listhaug [13:10:08]: Den forskriftsendringen som etterspørres av representanten Arnstad, er under arbeid i departementet og vil om kort tid bli sendt på høring sammen med høring om ny landbruksveiforskrift. Denne endringen vil gjøre det lettere å få til et hensiktsmessig skogsveinett som grunnlag for et aktivt og bærekraftig skogbruk

Så svaret på spørsmålet fra representanten Arnstad er – ja.

 

Marit Arnstad (Sp) [13:10:36]: Det synes jeg er svært positivt, og jeg antar at det betyr at andre ledd i § 5 om tilskudd til vegbygging, som i dag betyr at man rett og slett forhåndsuttar alle permanente veger som ligger nærmere villmarkspregede områder enn 5 kilometer, blir tatt ut av forskriften. Hvis man tar vekk det leddet fra § 5, er det svært bra og svært viktig.

Neste spørsmål er da: Når vil det skje? Søknadsrunden når det gjelder skogsbilveger, er nå i løpet av forsommeren. Vil forskriftsendringen kunne tre i kraft slik at alle skogsbilveger vil være søkbare til den runden som finner sted i løpet av sommeren?

 

Statsråd Sylvi Listhaug [13:11:21]: Dette er en forskriftsendring som jeg vet det er jobbet med ganske lenge i departementet også før denne nye regjeringen tiltrådte. Jeg håper at vi skal få den på plass før det, men det kan jeg ikke garantere. Det jeg i alle fall skal garantere, er at jeg skal gjøre alt jeg kan for å få den ut så fort som mulig.

Jeg er veldig glad for at vi i årets budsjett har fått til en satsing på skogsbilveier som innebærer en 30 pst. økning fra 2013, og som vil gjøre at vi kan hente ut mer av de ressursene som står og vokser, som våre forfedre har plantet, og som kan gi oss grunnlag for vekst og arbeidsplasser i distriktene.

 

Marit Arnstad (Sp) [13:12:04]: Jeg tror nok ikke statsråden og jeg er særlig uenige om behovet for bygging av skogsbilveger som sådan, men jeg synes det er svært viktig at man prøver å få gjennomført denne forskriftsendringen så raskt som mulig. I et fylke som Nord-Trøndelag, som jeg kommer fra, ligger 65 pst. av all hogstmoden skog i såkalte villmarkspregede områder, og risikerer da ikke å få støtte til skogsbilvegtiltak hvis ikke forskriften endres. Jeg håper at statsråden vil sette fart i arbeidet, sånn at endringen blir klar til søknadsrunden for skogsbilveger i løpet av sommeren.

 

Statsråd Sylvi Listhaug [13:12:40]: Etter regjeringsskiftet har vi satt fart i dette arbeidet, og vi skal prøve å gjøre dette så raskt som mulig og få ut denne endringen så raskt som overhodet mulig.