Viktig høyesterettsdom for skogeiere avsagt i dag.

12. desember 2014
Dagens avgjørelse fra Høyesterett gir 25 prosent mer ved utmåling av erstatning ved bl.a. ekspropriasjon og innløsning av festetomter. NORSKOG har lenge arbeidet for å redusere kapitaliseringsrentefoten. Selv om også 4% er en for høy rentefot er NORSKOG fornøyd med at Høyesterett nå har tatt et skritt i riktig retning.

Lokalpolitikk på sitt aller verste

16. januar 2015
Høyres kommunestyregruppe i Bamble har gått imot regjeringens forslag om opphevelse av konsesjonsloven og boplikten.

NORSKOG med løsning på «konsesjonsknuten»

23. januar 2015
Regjeringen møter motbør til forslaget om å oppheve konsesjonsloven. De profesjonelle skogeierne i Norge mener lovens innhold vil hindre den tverrpolitisk ønskede utviklingen av hele skogsektoren. NORSKOG lanserer derfor et forslag som vil ivareta næringens behov, selv om loven videreføres.

Venstrelederen lover skognæringen drahjelp i konsesjonssaken!

29. april 2015
Under et åpent møte i tankesmia Civita i Oslo onsdag den 29. april uttrykte Trine Skei Grande at hun hadde gått til valg på «det grønne skiftet» og var oppmerksom på utfordringene som konsesjonsloven utløser i skognæringen. - Skogbruk er ikke som jordbruk og skogen trenger større enheter. Venstre er med på den omstillingen som trengs, sa Skei Grande, på spørsmål fra NORSKOG .

Staten aksepterer 4% kalkulasjonsrente!

18. september 2015
Staten anker ikke dommen fra Nord-Østerdal Tingrett, som tilkjenner grunneier erstatning for verneområde beregnet med 4% kapitaliseringsrente. Selv om Høyesterett slo fast 4% rente til en trafikkskadd tidligere i år, har staten inntil nå holdt på 5%. Dette utgjør 25% forskjell i erstatningsbeløp. NORSKOG har arbeidet for endring av praksis i flere tiår, og er glad for endringen.

Notat fra NORSKOG vedr. prisregulering i konsesjonsloven

5. november 2015
NORSKOG er svært positive til forslaget om å oppheve bestemmelsen om priskontrollen i konsesjonsloven. Denne endringen må sees i en større sammenheng når det gjelder skogeiendommer og verdikjeden skog og tre, og viser til nærmere redegjørelse under.

Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

15. desember 2015
Under Civitas møte om konsesjonsloven i Landbruket stilte Knut Storberget (Ap), Gunnar Gundersen (H), Terje Breivik (V) og Sylvi Listhaug (FrP). NORSKOG fikk honnør fra politikerpanelet for å vært viktig informant for skogen, og på spørsmål fra Arne Rørå (adm. dir. NORSKOG) ble det gitt klart til kjenne fra alle fire at de var villige til å drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven.

Kan bli skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

2. januar 2016
- NORSKOG har lenge arbeidet for å fjerne konsesjonslovens begrensninger for skog og skogdominerte eiendommer og setter pris på den retning debatten om konsesjonsloven nå tar, sier Arne Rørå i en kronikk i Østlendingen 2. Nyttårsdag.

Faktafeil om konsesjonsloven

5. januar 2016
Norges Skogeierforbund vil beholde konsesjonsloven for å hindre oppsplitting av eiendom. Et forhold som reguleres av jordloven... Istedenfor å skille mellom jord- og skogeiendom, slik Skog22 foreslo for prisregulering, vil NSF nå isteden sette skillet mellom store og små landbrukseiendommer i konsesjonssammenheng.

Forvirrende informasjon omkring konsesjonsloven

8. januar 2016
I en rekke intervjuer uttrykker Norges Skogeierforbund at de ønsker å opprettholde konsesjonsloven. Begrunnelsen er en frykt for at en opphevelse av loven vil føre til en oppsplitting av eiendom. Norges Skogeierforbund ønsker heller å speilvende lovens prinsipp, slik at små eiendommer fritas for konsesjon, mens det fortsatt skal være konsesjonsplikt for større eiendommer.

Støtter NORSKOG-utspill om dødsbo.

20. januar 2016
NORSKOG har siden 2007 frontet problemstillingen med det høye antallet dødsbo i landbruket overfor myndighetene. Det har av naturlige årsaker ikke vært politisk fokus på saken, siden saken ligger til behandling i justisdepartementet og tidligst vil være sluttført i 2017, noe NORSKOG har fått bekreftet senest i år. Det er allikevel både nyttig og gledelig at NSF nå tydelig tilkjennegir sin støtte til initiativet.

Flertallet vil lempe på priskontrollen

3. februar 2016
Regjeringen og samarbeidspartiene, KrF og Venstre, synes nå å være enige om endringer i konsesjonsloven. Forholdet til skogen er spesielt omhandlet, og slik det ligger an nå så vil rene skogeiendommer bli fritatt for priskontroll.– Dette har vært en fanesak som NORSKOG alene har måttet trekke mot-hårs igjennom systemet, sier en fornøyd Gaute Nøkleholm. Han mener skogeiendommer med et uvesentlig jordareal også bør fritas.

NORSKOG ber Høyre avklare sitt forhold til eiendomsretten

15. februar 2016
Myndighetenes forhold til eiendomsretten er i ferd med å bli et problem. Enkeltpersoner og organisasjoner utfordrer eiendomsretten, men det er først og fremst Staten, under regjeringens ledelse, som gjør dette mulig.

Styrk den private eiendomsretten!

17. mars 2016
Erstatningen grunneiere får når eiendom blir ekspropriert, er for liten, skriver Arne Rørå i denne kronikken på trykk i Nationen i dag.

Skattefritak ved vern etter Markaloven!

12. oktober 2017
I Statsbudsjettet forslås det at skattefritaket ved vern etter naturmangfoldloven utvides til også å gjelde ved vern etter Markaloven. Dette er en helt nødvendig konsekvens ut fra de prinsipper som skal gjelde for vern. Endringen viser at myndighetene har stor vilje til å rette opp i utilsiktede feil. NORSKOG mener det er helt avgjørende og svært konfliktdempende at alle båndlagte arealer skal kompenseres fullt ut.

Produksjonsutstyr skal som hovedregel ikke ilegges eiendomsskatt

12. oktober 2017
Verdikjeden skog- og tre har i lengre tid arbeidet for at produksjonsutstyr og installasjoner ikke skal kunne ilegges eiendomsskatt. Dette har vært svært belastende for mye av skogindustrien i tillegg til andre utfordringer.

Naboorganisering for bedre skogforvaltning

2. januar 2018
Vi har i denne rapporten sett på skogeiernes og andre aktører i næringen sine oppfatninger av forpliktende, eiendomsovergripende samarbeid om gjennomføring av skogbrukstiltak. Formelle skranker i lovverk og forvaltningspraksis for avtaleinngåelse og selskapsdannelse er kartlagt. Premisset er at eiendomsstrukturen er begrensende for økt aktivitet og optimal ressursutnyttelse, og påfører kostnader i verdikjeden.

Sveriges største private skogeier, Bergvik Skog AB, skal omstruktureres.

8. januar 2018
I en børsmelding har Stora Enso varslet at de planlegger å overta store deler av Bergvik skog for å sikre sin råvareforyning. Bergvik er med sine 23 millioner dekar skog er Sveriges største private skogeier. Dette er ikke uventet sier administrerende direktør i NORSKOG, Arne Rørå. Stora sine planer er motivert ut fra å sikre seg forutsigbarhet for råvarer og viser hvor viktig dette er for fremtidens industri. Dette vil nok også bidra til at oppmerksomheten omkring skog som investeringsobjekt styrkes.

Priskontrollen var ikke død

25. januar 2018
Etter endringen av konsesjonsloven i 2017 er rene skogeiendommer ikke lenger underlagt priskontroll.. NORSKOG har hele veien ment at priskontrollen er en unødvendig regulering og ønsket den avviklet fullstendig. Imidlertid ble priskontroll beholdt på en rekke andre eiendomstyper enn ren skog.

Rasjonell eiendomsstruktur gir aktivt skogbruk!

5. oktober 2018
Hogsten i Norge skal økes. Potensialet er anslått til 15 millioner m3 årlig, mens dagens nivå er ca. 12 millioner m3. Gjennomsnittseiendommen i norsk skogbruk er på ca. 500 daa, ofte arrondert i spredte teiger, noe som gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 20.000 kroner.

SSB: – Hver tredje landbruksoverdragelse er fritt salg

20. september 2019
Statistisk sentralbyrå lanserer i dag nytt om overdragelser av landbrukseiendommer i 2018

Omsetning av landbrukseiendommer i 2018

20. september 2019
– Dersom vi skal få ned gjennomsnittsalderen på norske eiere, må flere foreta generasjonsskifte tidligere eller man må selge til noen som er yngre enn seg. Statistikken viser at det ikke er noen positiv trend på dette.

Sivilombudsmannen: Verna skog kan ikke regnes som produktiv skog

8. januar 2020
Konsesjonsloven og dens anvendelse settes stadig på prøve. Nylig har sivilombudsmannen kommet med en innvending i en konsesjonssak i Agder som kan få betydning for nåværende praksis.

Jordlovens § 12. Er vi på vei tilbake til 70-tallet?

3. februar 2021
Regulering av adgangen til å dele opp eiendommer kom inn i lovverket i 1955. Denne regelen hadde som bakgrunn at man ønsket å forhindre videre oppdeling av eiendommer og har etter dette vært forsøkt tilpasset de skiftende målsettingene i landbruket.

Gjelsten kjøper Verdalsbruket AS

28. april 2021
Storebrand ASA selger Verdalsbruket til Bjørn Rune Gjelstens selskap Fabritius Gruppen AS.

Avståelse om grunn til utbygging mv. og forholdet til skogfond

26. juli 2021
Når en skogeier avstår grunn til Staten Vegvesen, Bane Nor, en kommune eller hva som helst, kommer spørsmålet ofte hvordan man skal håndtere innbetaling av skogfond. Mange har syntes dette spørsmålet er vanskelig, og det har vært usikkerhet. Men er det egentlig vanskelig?

Landbruks- og matdepartementet kommer med ny veileder om landbrukseiendom i dødsbo

20. desember 2021
Nå må dødsbo sørge for at landbrukseiendom i boet overføres til ny eier innen tre år.

Regjeringen mangler gode argumenter for priskontroll på skogeiendommer

19. januar 2022
Borch sier at «Eiendomspolitikken må legge til rette for mange eiere og gi rom for ulike bruksstørrelser. Lokalt og personlig eierskap til skogen, vil bidra til livskraftige lokalsamfunn og mer livskraftige distrikter.» NORSKOG mener at det er mye positivt både ved variert eiendomsstørrelse og privat eierskap, men dette står ikke i konflikt med at priskontroll på skogeiendom er opphevet.

Det grønne skiftet og innføring av priskontroll er en dårlig kombinasjon

15. februar 2022
Den gjennomsnittlige skogeiendommen i Norge er på ca. 500 dekar. Dette gir grunnlag for en årsinntekt på om lag 30.000 kroner. Konsekvensen er at skogen har marginal betydning for eierens økonomi og risikoen er til stede for at ressursen ikke forvaltes optimalt for verken eier eller storsamfunn.

Deltagerlignede selskaper skattlegges for hardt ved salg og oppløsning /realisasjon

24. mars 2022
For de som eier landbrukseiendom i et deltagerlignet selskap (DLS) kan beskatningen bli svært høy ved salg av eiendommen eller oppløsning av selskapet. Det er mye å tjene på å tenke gjennom problematikken før en gjør endringer.

Konsesjonsbingo

20. april 2022
- Dessverre operer kommunene med ulik tolkning og håndheving av konsesjonsregelverket. For kjøper og selger er saksbehandlingen uforutsigbar og oppleves nærmest som bingo, skriver Anders Ringstad.

Fritzøe Skoger går til innkjøp av to nye skogeiendommer  

14. september 2022
Michael Stang Trechow, eier av Fritzøe Skoger, har klokketro på skogbruket og har gått til innkjøp av to nye eiendommer i Skien og Bamble. Selger av eiendommene er Cappelen Forestry.

Slik kan Meraker Brug-kjøpet komme skogeiere til gode

21. oktober 2022
NORSKOG mener prinsipielt at det ikke er en statlig oppgave å eie og drive skog; det kan private gjøre vel så godt. Men kjøpet av Meraker Brug kan likevel komme skogeiere til gode.