Grunneierne samles om tomtefestesaken

24. oktober 2012
Grunneierorgansisasjonene møtte med felles budskap i justiskomiteen.

Tomtefeste – forslag om midlertidig lov er uklar og øker risikoen for tvister

21. november 2012
NORSKOG har sammen med Skogeierforbundet og Norges Bondelag rettet en oppfordring til Justiskomiteen om å endre den foreslåtte midlertidige loven om tomtefeste. – Det er bedre å være uten, enn med en midlertidig lov med den utforming som Justisdepartementet har foreslått, skriver organisasjonene.

Seier i Høyesterett!

22. april 2015
Det har i dag blitt avsagt en prinsipielt viktig dom i Høyesterett. NORSKOG har vært økonomisk og faglig støttespiller også i denne saken, som gjelder forståelsen av tomtefesteloven § 15 ledd nr. 2. Avgjørelsen er gledelig for grunneiere og viktig for eiendomsretten.

Fellesnotat om tomtefeste fra Skogeierforbundet, Bondelaget og NORSKOG

8. mai 2015
Organisasjonene har bidratt økonomisk og faglig for å sette tomtefeste på dagsorden. Det forventes at Stortinget med det første vil behandle saken. I den anledning har organisasjonene fulgt opp med et felles notat som er oversendt Stortingets Justiskomite'.

Staten krenket grunneiers eiendomsvern

11. mars 2016
Oslo tingrett slår i en fersk dom fast at grunneier Morten Bøvre fikk sitt eiendomsvern i Den europeiske menneskerettskonvensjonen krenket i 2007 da tomtefesteloven satte til side hans avtalte rett til å regulere festeavgiften på grunnlag av tomteverdi.

Tomtefeste, en viktig frist løper snart ut

8. desember 2017
Tomtefesteloven er endret svært mange ganger de senere årene. En prinsipielt svært viktig endring sprang ut av den såkalte «Lindheim-saken» (sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i 2012) der den daværende § 33 i tomtefesteloven ble ansett å krenke Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Oslo tingrett i tomtefestesak: Satte festeavgiften høyere enn lovens maksimalbeløp

5. juli 2018
Oslo tingrett slo fast i en sak som Hjort-advokatene Sveinung O. Flaaten og Christopher B. Eriksen nylig prosederte for grunneieren, at ny festeavgift ved forlengelse av festeforholdet måtte settes høyere enn tomtefestelovens maksimalbeløp for å unngå brudd på eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK TP1-1).

Forslaget om å skrote tomtefesteloven nedstemt i Stortinget

7. juni 2021
Tomtefeste er et stort og komplisert rettsområde. Selv om det sikkert kontinuerlig vil være drøftinger om behov for endring av loven, er det viktig at slike drøftinger er helhetlige og gjennomtenkte.