Miljøverndepartementet utvider SNOs fullmakter

9. februar 2013
Miljøverndepartementet foreslår å lovfeste fullmakter for Naturoppsynets adgang til private grunneieres eiendom. NORSKOG mener departementet går for langt, og er kritisk til forslaget.

Uhørt konkurransevridning med moms på jakt og fiske

20. august 2013
En styrket privat eiendomsrett er et av regjeringens viktigste mål. I dette bildet bør en konkurranseulempe med opptil 25 prosent i disfavør av private næringsutøvere sammenlignet med staten m.fl., være en sak som regjeringen bør prioritere, skriver NORSKOG i et brev til Finanskomiteen.

NORSKOG purrer på Finansdepartementet for å få fjernet moms på jakt og fiske

21. mai 2015
NORSKOG har i dag sendt ytterligere en purring til Finansdepartementet på avklaring vedrørende merverdiavgift på omsetning av jakt og fiske.

Høringssvar til Næringskomiteen

5. november 2015
Her kan du lese NORSKOGs høringssvar vedr. St Meld 31: "Garden som ressurs - marknaden som mål - Vekst og gründerskap innen landbruksbaserte næringer"

Kan åpne for persontransport i utmarksnæring

18. januar 2016
NORSKOG har fulgt prosessen rundt motorferdsel i utmark, og blant annet deltatt i lovutvalget. NORSKOG har tatt til orde for å åpne for persontransport i forbindelse med utmarksnæring, og er tilfreds med at Regjeringen nå har saken ute til høring. NORSKOG oppfordrer de som har befatning med problematikken om å sende sitt tilsvar.

El-sykkel og allemannsrett i utmark

18. mars 2016
Miljødirektoratet foreslår at el-sykkel skal kunne brukes i utmark. Nei, mener NORSKOG. Det prinsipielle skillet mellom frekomstmiddel med eller uten motor må opprettholdes. Her kan du lese begrunnelsen.

Regjeringen har besluttet at ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser overføres fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet (LMD).

1. februar 2018
Det er ansvaret for forvaltningen av høstbare viltressurser som for eksempel elg, hjort og rådyr som nå flyttes tilbake til Landbruks- og matdepartementet, mens forvaltning av rovdyr blir værende i Klima- og miljødepartementet.

Hjorteviltet kommer med nye nettsider og digitalt

1. mars 2018
Denne uken kommer det landsdekkende bladet «Hjorteviltet» også digitalt, samt at det blir nye nettsider. Bladet som kom ut en gang i året blir fortsatt med et nummer, men nettutgivelsen blir fire ganger årlig.

Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader

3. mai 2018
NORSKOG har nå avsluttet prosjektet «Langsiktige økonomiske effekter av beiteskader».

Forslag til endringer i reglene knyttet til erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt, høringsuttalelse fra NORSKOG

11. mai 2018
Formålet med forskriften er å erstatte dyreeierens tap og følgekostnader når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Slik erstatningen for hund fremstår i forskriften, inkludert de foreslåtte endringene, så er det et dårlig alternativ til annen forsikring av hund.

Seminar – «Utmark som næring»

5. juni 2018
I samarbeid med NORSKOG er Skogkurs i ferd med å utvikle et opplæringstilbud innen utmark som næring. Dette vil tilbys både som et tradisjonelt kurs og nettkurs.

Program – Utmark som næring – Seminar, 16.-17. august

31. juli 2018
Nå foreligger programmet til fagseminaret: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.

Utmark som næring

3. august 2018
Skogkurs og NORSKOG inviterer til et fagseminar med tema: Utmark som næring. Seminaret vil foregå som et lunsj til lunsj arrangement på Honne Hotell og Konferansesenter, 16.-17. august 2018.

Nasjonalpark i Østmarka

28. september 2018
Hva vil det bety for friluftslivet? Kan man fortsatt fiske, telte og gå på ski?

Bli med på seminar om villsvin!

2. oktober 2018
Villsvin er i ferd med å etablere seg i Norge selv om det er en uønsket art i vår fauna. Tiltak rettet mot villsvin vil bli diskutert når Hedmark Bondelag og NJFF Hedmark arrangerer villsvinseminar 23. oktober på Skaslien Gjestgiveri i Grue. Påmelding er i gang - meld på her og nå!

Avklaring i Høyesterett omkring jaktrett!

5. oktober 2018
I disse jakttider kan en dom i Høyesterett være av interesse. Ved salg av en landbrukseiendom i 1963 beholdt selgeren innmarken og det ble også avtalt at selgeren skulle beholde jaktretten på det frasolgte arealet.

MØTE OM ELGFORVALTNING

31. oktober 2018
Nortømmer sammen med skogbrukssjef på Øvre Eiker ønsker velkommen til temakveld om Elg.

Miljødirektoratet skal utarbeide handlingsplan mot villsvin i Norge

16. januar 2019
Klima og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet, sammen med Mattilsynet, i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin i Norge. Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt utover et minst mulig område.

NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.

24. januar 2019
Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for mva. ved salg av jakt og fiske-kort. Fritakene er senere utvidet til også å gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private grunneiere.

Jaktmoms til ESA – Finansdepartementet finner ingen løsning

24. januar 2019
Finansdepartementet mener det er vanskelig å finne en god løsning på problemet med diskriminering av private grunneiere når det gjelder moms på jakt og fiske.

Ny nettside om forskning og forvaltning på elg og skog i Norge

15. mai 2019
En tverrfaglig gruppe forskere fra NTNU, NINA og NIBIO har lansert en ny nettside om forskning og forvaltning av elg- og skogøkosystemer i Norge. De er på utkikk etter personer som har en eller annen form for interesse for temaet og kan få en nytte av en slik side.

Betinget ja til villsvin i Danmark

27. mai 2019
Landbrug & Fødevarer havde noget af en naturnyhed med, da organisationen debatterede vildsvin i Danmarks Jægerforbunds telt på Naturmødet i Hirtshals. Den store landbrugsorganisation har nemlig ændret holdning til vildsvin, og siger nu ja til en vild bestand i Danmark, når der engang er kommet styr på afrikansk svinepest.

Høringssvar fra NORSKOG om fjerning av viltkontrollsteder

26. september 2019
Mattilsynet foreslår å fjerne ordningen med viltkontrollsteder og dermed muligheten for å påføre godkjent vilt et kvadratisk stempelmerke (firkantstempel).

NORSKOGs uttallese til ny åteforskrift

27. september 2019
Miljødirektoratet har sendt en forskrift om åte og foring av vilt på høring. NORSKOG mener det er behov for innføring av en slik forskrift som gir tydelige regler for åting og foring av vilt. Problemstillingen har blitt ytterligere aktualisert av innvandring av villsvin til Norge og risiko for overføring av virussykdommen Afrikansk svinepest til tamsvinbesetninger i Norge. Åting er et viktig virkemiddel i kontroll av villsvinbestanden.

Villsvinseminar – 26. november fra kl 18.00.21.30 i Askim kulturhus

7. november 2019
Villsvinseminar - grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge. NORSKOG er prosjektdeltaker i et samarbeidsprosjekt med Glommen Mjøsen Skog, Norges Bondelag og Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold som omhandler villsvin. Landbruksmyndighetene har satt et mål om at det skal være minst mulig villsvin i Norge spredt ut over et minst mulig område. Om få dager legger Mattilsynet og Miljødirektoratet fram en handlingsplan for hvordan denne målsettingen skal nås. Denne planen vil bli presentert i møtet sammen med prosjektet.

Tilskuddsfrist for utført skogkultur 2019

11. november 2019
Onsdag 27.11.19 er fristen for skogeiere til å registrere/rapportere utført skogkultur som er tilskuddsberettiget (skogfond + tilskudd) i 2019 til kommunen.

Kvoter for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

30. november 2019
Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen starter den 1. desember. Klima- og miljødepartementet har behandlet klagene på rovviltnemndenes vedtak for lisensfelling utenfor ulvesonen. Formålet med lisensfelling er bestandsregulering. For landet som helhet kan inntil 26 ulver felles utenfor ulvesonen.

Utlegging av åte reguleres i ny forskrift

19. desember 2019
Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift som trer i kraft 1. januar 2020.

Invitasjon :Jakt og jaktopplevelser som næring – stort potensiale, men lykkes vi?

20. januar 2020
Innovasjon Norge og Skogkurs arrangerer workshop: Jakt og jaktopplevelser som næring

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

5. mars 2020
NORSKOGs medlemmer er skogeiere der inntekt fra skog og utmarksbasert turisme utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget. Vi har derfor noen synspunkter på regelverket rundt motorferdsel.

Høringsuttalelse til «Forslag til forskriftsendring om adgang til bruk av kunstig lys ved åtejakt på villsvin og ved ettersøk av påskutt villsvin»

19. mars 2020
NORSKOGs svar til Miljødirektoratets høringsbrev av 7. februar 2020.

Ber turfolk droppe båltenning

30. mars 2020
Denne påsken er det ekstra viktig å bruke brannvett ved ferdsel i skog og mark, påpeker fagfolk. Å tenne bål blir sterkt frarådet.

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

3. april 2020
Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

Infrastruktur for arealbasert reiseliv

16. juni 2020
Ett av NORSKOGs formål er å skape grunnlag for aktive virksomheter i landbruket for å gi arbeidsplasser, verdiskaping og grunnlag for bosetning i distriktene. Våre medlemmer og kunder forvalter store LNFR-arealer og hvordan samfunnet tilrettelegger for utnyttelse av disse er av stor betydning både for disse og for samfunnet rundt.

NORSKOGs innspill til modernisering av viltloven

24. juni 2020
NORSKOG er glade for at det nå blir en gjennomgang av Viltloven. Mye har skjedd siden den kom i 1981.

Villsvinprosjektet tester ut feller for fangst av levende dyr.

19. august 2020
Villsvinprosjektet gjennomføres i samarbeid mellom NORSKOG, Norges Bondelag, Utmarksforvaltningen AS og Glommen Mjøsen skog. Prosjektet skal bidra til å nå målene i den nasjonale handlingsplan mot villsvin som Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet la fram i november 2019.

Dette må du vite om skrantesjuke når du skal jakte

15. september 2020
Etter at en bukk felt på Hardangervidda testet positivt for skrantesjuke. er det ekstra viktig at jegere i alle villreinområder tar prøver av felte dyr og sender dem inn til analyse.

Jakt og fiske som næringsvei – motorferdselloven setter unødvendige begrensninger

24. september 2020
Motorferdselloven hindrer utnyttelse av utmarka til arealbasert reiseliv. I den forbindelse har NORSKOG sendt ut et brev til Landbruks- og matdepartementet og til stortingspolitikere om hvilke tiltak som burde gjennomføres for å fremme livskvalitet og næringsutøvelse i distriktene.

Statsbudsjett 2021: Regjeringen vil videreføre arbeidet for bedre planlegging i fjell og utmark

8. oktober 2020
Dagens forvaltning av plan- og bygningsloven forhindrer i praksis at bønder og skogbrukere kan bidra til større verdiskaping gjennom arealbasert reiseliv.

Innovasjon Norge inviterer til webinar med tema «Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt».

12. oktober 2020
Torsdag 29. oktober inviterer Innovasjon Norge til webinar med tema Høstbart vilt: Gode muligheter for næringsutvikling basert på jaktopplevelser og bruk av viltkjøtt.

Villsvinprosjektet – befaring med Landbruks- og matministeren

14. oktober 2020
I går deltok statsråden på en demonstrasjon av viltfellene i Kornsjøområdet, som er et prosjekt i regi av NORSKOG, Norges Bondelag, Glommen-Mjøsen og Utmarksforvaltningen AS. Målet er færrest mulig villsvin over et minst mulig område i Norge.

Godtgjørelse for å sende inn prøver av villsvin felt i Norge

2. november 2020
I sitt svar om ordningen med godtgjørelse knyttet til innsending av prøver av villsvin felt under jakt, sier Bollestad at alle godtgjørelser i Norge er skattepliktige og kan ikke se at ordningen med godtgjørelse for felt villsvin skal være annerledes.

Villsvinprosjektet inviterer til villsvinwebinar

23. november 2020
Mandag den 7. desember inviterer Villsvinprosjektet til et faglig webinar om villsvin og villsvinforvaltning. Håndtering av den økende villsvinpopulasjonen i Norge står i fokus, og prosjektet ønsker å informere alle interesserte om situasjonen og forvaltningen.

Vel gjennomført villsvinwebinar!

14. desember 2020
Villsvinwebinaret som ble arrangert av villsvinprosjektet forrige uke skapte stor interesse.

Endringer i viltloven mv. (bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin mv.)

4. januar 2021
NORSKOG syns det er positivt at det er iverksatt prosesser for å modernisere og tydeliggjøre regelverket tilknyttet bruk av kunstig lys til jakt.

Webinar: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge

18. mars 2021
Onsdag 24. mars kl. 14.00-15.00 avholdes det webinar om den samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt i Norge.

Villsvin så godt som utryddet i Danmark

13. april 2021
Grensegjerde og jakt har vist seg å være effektivt.

Regjeringen foreslår endringer i viltloven – Utvidet bruk av kunstig lys ved jakt på villsvin

14. april 2021
Regjeringen har i dag sendt over til Stortinget en lovproposisjon om endringer i viltloven § 20 tredje ledd. Endringene innebærer at det åpnes for utvidet bruk av kunstig lys (herunder nattoptikk) ved jakt på villsvin

Vurdering av hjorteviltforvaltningen

12. mai 2021
På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics, NORSKOG og Høgskolen i Innlandet evaluert «Strategi for forvaltning av hjortevilt» fra 2009. Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om livs­kraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene. Få av de skisserte tiltakene er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd.

Stortinget vil gi kommunene mer selvstyre angående ATV-kjøring i utmark.

21. mai 2021
Ordningen vil gi økte muligheter for næringslivet.

Nå kan nattoptikk benyttes ved jakt av villsvin

14. juni 2021
Stortinget godkjente 7. juni bruk av kunstig lys ved jakt av villsvin. Dette vil lette arbeidet for å holde villsvinpopulasjonen under kontroll. Villsvin er en fremmed art i Norge, og uønsket av myndighetene.

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv

7. juli 2021
Regjeringen la i dag frem sin strategi for utviklingen av Fjell- og Innlands-Norge. NORSKOG er opptatt av verdiskapning i hele Norge, og synes det er bra at regjeringen ønsker å satse på dette, men mener at lovverket ofte er til hinder for naturbasert reiseliv.

Rigide lover hindrer Værdalsbruket fra å utnytte ressursene fult ut

29. juli 2021
Børstad har ambisjoner om å bygge ut flere hytter, for å bedre kunne utnytte ressursene, men blir stoppet av plan- og bygningsloven. – Vi kunne økt utbyttet betydelig dersom vi kunne satt opp flere hytter knyttet til flere jaktterreng, kommenterer Børstad.

Rovviltnemndene i region 4 og 5 ønsker å skyte flere ulv enn sekretariatet

26. august 2021
Åtte av ti medlemmer stemte for å skyte ut fire flokker i stedet for tre.

Klima- og miljødepartementet vil åpne for bruk av motorkjøretøy for å frakte ut skutt villsvin

31. august 2021
Etter innspill fra Villsvinprosjektet, skal departementet starte arbeidet for å endre forskriften, slik at motorkjøretøy blir tillatt ved frakt av skutt villsvin.

Lovutvalg for motorferdsel nedsatt

10. september 2021
NORSKOG har over lang tid ment at motorferdselloven er moden for revisjon. Motorferdselloven er fra 1977 og det er bare gjort enkelte mindre forandringer. Samtidig har innbyggernes behov og de tekniske mulighetene endret seg enormt.

Nyheter fra Villsvinprosjektet

16. september 2021
Feller I litt over ett år har vi nå testet 5 feller for villsvinfangst, to […]

Ap mangler tiltro til private skogeiere

6. oktober 2021
Nils Kristen Sandtrøen argumenterer for å stanse salg av Statskog sine eiendommer, og sier de vil satse på Statskog som et verktøy for næringsutvikling. Med dette argumenterer han mot private, norske skogeiere.

Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»

17. november 2021
Seminaret arrangeres 18.-19. januar 2022 på Biri og vil være særlig interessant for grunneiere, rettighetshavere, entreprenører, forvaltning og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

EU vil ikke lengre forby jakt og fiske på 10 % sine arealer.

8. desember 2021
I 2020 foreslo EU å verne 30 % av medlemslandenes areal, hvorav 10 % vil bli strengt vernet, som en del av sin Biomangfold-strategi

Villsvinfeller til låns

16. desember 2021
Villsvinprosjektet har to feller til låns.

Skogministeren roser grunneiere og jegere for arbeidet med å hindre oppblomstring av en villsvinbestand i Norge

21. desember 2021
Skogminister Sandra Borch er imponert over innsatsen grunneiere og jegere legger ned for å holde villsvinbestanden i sjakk, og vil vurdere behovet for nye og forsterkede virkemidler mot villsvin.

Naturbruksalliansen krever at jakttiden for ulv i ulvesona forlenges

3. januar 2022
– Dette kan få langtidsvirkende konsekvenser for innbyggere, jegere og næringsdrivende innenfor landbruket ikke bare i ulvesonen, men i store deler av Sør-Norge.

Trafikkulykker med villsvin avtar i Sverige

26. januar 2022
Dette betyr ikke nødvendigvis at villsvinbestanden har gått ned i Sverige, men det kan være et tegn på det og det viser at det skjer en positiv utvikling i noe som er et stort problem for både landbruk og samfunn.

NORSKOG vil ha dine erfaringer med regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag

1. februar 2022
Motorferdsellovutvalget skal gå over regelverket om motorferdsel i utmark og vassdrag, og foreslå endringer til regelverket. NORSKOG vil høre dine innspill.

Villsvinwebinar: Verktøy for kontroll av villsvin

10. februar 2022
Onsdag 16. februar inviterer Villsvinprosjektet  til nytt villsvinwebinar. Temaet for webinaret verktøy for kontroll av villsvin.

Villsvinprosjektet med eget nyhetsbrev

10. mars 2022
Hold deg helt oppdatert på villsvin-fronten ved å melde deg på Villsvinprosjektets nyhetsbrev.

Villsvinprosjektet inviterer til webinaret «Nytt fra forskningen» tirsdag 19. april

12. april 2022
Webinaret finner sted over zoom, og går 19. april kl. 09.00 - 10.30.
Landbruksminister Sandra Borch åpner seminaret

Meld deg på jakt og jaktopplevelses-seminar på Honne

2. mai 2022
Innovasjon Norge, i samarbeid med Skogbrukets Kursinstitutt, inviterer til jakt- og jaktopplevelsesseminar på Honne, Biri, 14.-15. juni.

Siste nytt fra Villsvinprosjektet

10. august 2022
Afrikansk svinepest er funnet i Tyskland. Det har også kommet nye data for felte villsvin i Sverige.