Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner
7. juli 2021
NORSKOG er sommerstengt i uke 29 og 30.
8. juli 2021

Lovverket kan ikke hindre utviklingen av utmarkbasert reiseliv

Benthe E. Løvenskiold mener at noe bruk av motorisert transport av gods og personer vil åpne for en større utvikling av utmarkbasert reiseliv.

NORSKOG har alltid vært opptatt av hvordan vi utnytter av alle eiendommens ressurser, blant annet via utmarksbasert reiseliv, men ser flere problemer knyttet til dagens praksis.

 

 – Dersom vi skal utnytte alle utmarksressursene våre, krever det at det gjøres endringer for muligheten til infrastruktur som bygg og veger, og at det blir mulig å bruke noe motorisert hjelpemiddel for transport, sier Benthe E. Løvenskiold.

 

Forbud mot motorferdsel hindrer naturbasert reiseliv

Per i dag har vi et motorferdselsforbud i Norge, med unntak for nødvendig transport knyttet til bosteder og jordbruks-, skogbruks- og reindriftsnæring. Jakt og fiske er her ikke inkludert, noe som skaper utfordringer for grunneiere som ønsker å satse på naturbasert reiseliv.

 

Det er mulig å søke om tillatelse etter søknad dersom det foreligger særlig behov, men bare for en tidsperiode på inntil to år. Dette gir ikke grunneiere den sikkerheten og forutsigbarheten som er nødvendig for de som ønsker å investere i naturbasert reiseliv.

 

Verdiskapning i opplevelser

Det er mulig å bygge i utmark dersom formålet er å utnytte gårdens ressurser. Verdiskapning knyttet til jakt, fiske og naturbasert reiseliv ligger i hovedsak i opplevelsen, men dette tar ikke dagens lovverk hensyn til. Dersom man skal innskrenke verdiskapingen til at eieren selv skal høste ressursen for å selge den, vil landbruket gå glipp av store verdier.

 

I dag blir søknader om oppføring av bygg til utmarksturisme regelmessig avslått fordi de faller utenfor landbruksbegrepet. NORSKOG mener at dette viser at lovverket ikke er i takt med hvordan vi i dag faktisk utnytter ressursene våre.

 

– Det siste året har vist oss hvor viktig distriktene er, både for kortreist mat, og for opplevelsene de kan by på, kommenterer Benthe E. Løvenskiold. – Det er derfor trist at lovverket hindrer oss i å utnytte ressursene våre fult ut.

 

NORSKOG mener at

  • Grunneiere må få mulighet til å søke om tillatelse til motorisert ferdsel for minst ti år, slik at en som tør og vil investere får den forutsigbarheten de behøver.
  • Det må vurderes om nødvendig kjøring for utførelse av vedlikehold av infrastruktur må kunne være direkte tillatt etter motorferdselforskriften. Det må gis mulighet til å kjøre inn materialer til vedlikehold.
  • Det bør være en klar hjemmel for å gi tillatelse til nødvendig kjøring for utkjøring av proviant mv, uavhengig av avstand.
  • Det bør være mulig å kjøre folk inn til hytter, utover enkelttilfeller, dersom det er nødvendig for næringen, og ikke er knyttet til turkjøring.