Rådet for Den europeiske union kritiserer egen skogstrategi
16. november 2021
Innovasjon Norge inviterer til seminar: «Jakt og vilt som næring – stort potensiale, men lykkes vi?»
17. november 2021

Buskerud tingretts prinsipielt viktige avgjørelse styrker grunneiers rettigheter i festesaker

Avgjørelsen sikrer grunneiers rettigheter knyttet til innløsning av festetomter

Innløsing av festetomter kan i utgangspunktet skje etter 30 år, eller når festetiden er ute. Landbruksunntaket kan benyttes av grunneiere dersom de ikke ønsker innløsning av festet. Festersiden påstår ofte at en landbrukseiendom må ha næringsinntekt i løpet av de tre siste årene før innløsningskravet, for at landbruksunntaket skal kunne benyttes. Dette argumentet ble 21. september avvist av Buskerud tingrett.

 

Buskerud tingrett ga grunnholder medhold den 21. september 2021, og la til grunn at «selv om skogen ikke ble avvirket de tre siste årene før innløsningskravet ble fremsatt, så drives det i dag landbruksvirksomhet på eiendommen». Retten «finner etter en samlet vurdering at landbruksunntaket kommer til anvendelse og er til hinder for innløsning av tomten». Skogbruk blir altså ansett som igangværende, selv om det ikke har blitt avvirket på tre år – og med det kan landbruksunntaket benyttes.

 

Eiendommen består av rundt 1700 dekar skog, 55 dekar innmark og sameieandeler i andre eiendommer. Innmarken var ikke tatt i bruk av grunneier, og det var derfor skogdriften som bestemte om det var landbruksaktivitet på eiendommen. Skogbruk er som kjent en næring med lange tidshorisonter, hvor det kan gå mange år mellom hver gang det gjørs tiltak i skogen. Dette tok heldigvis retten hensyn til. Buskerud tingrett viste til Borgarting lagmannsrett uttalelse fra 2009:

 

«Skogen, som er drivverdig, har relativt liten tilvekst og er fordelt på en rekke teiger. Den frør seg selv. Under slike forhold er årlig hugst uaktuelt. Kostnadene med bruk av skogsmaskiner nødvendiggjør også samarbeid mellom flere skogeiere med tilstøtende teiger for at avvirkningen skal bli lønnsom. Prisene på furutømmer i de senere år har i tillegg vært lave. Under slike forhold må det aksepteres at det kan gå atskillige år mellom hvert uttak fra skogen. Etter bevisførselen, i første rekke forklaringen fra skogsentreprenør Gustafsson, må det legges til grunn at furuskogen i området er av en egen kvalitet – omtalt som «Skurdalsfuru» – og at denne kan stå som hugstmoden i lang tid uten å ta skade. Under disse omstendigheter kan lagmannsretten ikke legge avgjørende vekt på at det har gått lang tid siden siste avvirking i skogen, og heller ikke på at det ikke foreligger konkrete planer om ny avvirking. Det må legges til grunn at skogen har vært drevet og fortsatt drives slik det fremstår som naturlig, og at skogsdriften derfor ikke kan anses som nedlagt

 

Retten konkluderer med at «Retten har etter dette kommet til at eiendommen er å anse som en landbrukseiendom i lovens forstand. Dette til tross for underskuddene i de tre forutgående år før innløsningskravet

 

Avgjørelsen er prinsipielt viktig, og sikrer grunneiers rettigheter knyttet til innløsning av festetomter. NORSKOG er fornøyd med avgjørelsen, og at Buskerud tingrett viser forståelse for de spesielle forholdene som er tilstede i skogbruket.

 

Les mer her.