Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder.
30. juni 2021
Lekkasje av EUs nye skogstrategi skaper store reaksjoner
7. juli 2021

Ny dokumentasjon av den eldste skogen i Norge

Arbeidsgruppe skal sikre god forvaltning av gammelskog

I stortingsmeldingen om skogbruk fra 2016, Verdier i vekst — Konkurransedyktig skog- og trenæring, sier regjeringen at den vil kart hvor den eldste skogen finnes, for å sikre en god forvaltning av denne. Regjeringen ønsket også å utrede hvilke tiltak som er mest hensiktsmessige for økt ivaretakelse av nøkkelbiotoper, dette sammen med skognæringen. Dette er nå fulgt opp av en arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks og matdepartementet (LMD) og Klima og miljødepartementet. Resultatet er en rapport kaldt «Den eldste skogen og nøkkelbiotopene». Dette er en god oppsummering av kunnskapsstatus om utviklingen av den gamle skogen i Norge.

 

Andelen gammelskog øker

Rapporten viser at Skog med bestandsalder over 100 år utgjør nå over en tredjedel av skogarealet i Norge. Statistikken viser også at skog med bestandsalder over 160 år øker raskt og utgjør over 3 %. For noen treslag og voksesteder (boniteter) kan 100 år være svært gammel skog, mens det for andre treslag og boniteter ikke vil være spesielt gammel skog.  I Landsskogtakseringen benyttes derfor – i tillegg til ren bestandsalder – også begrepet «Gammelskog» der definisjonen er basert på at alderen for ulike treslag blir sett i sammenheng med bonitet. I 1996 var arealet med «Gammelskog» cirka 380 000 hektar, nå er det over 1 million hektar. Dette utgjør rundt 13 % av det produktive skogarealet som det drives skogbruk på.

 

På denne basis samt at data fra skogbruksplanleggingen gir god oversikt hvor den eldste skogen finnes, har arbeidsgruppen konkludert med at det ikke er behov for noen egen registrering av gammelskogen. Dette er vi fra NORSKOG enig i og fornøyd med. Rapporten beskriver på en god måte utviklingen i gammelskogen i Norge.

 

Nytt kartlag viser gammelskog

Arbeidsgruppen med tilhørende departement har videre konkludert med at en synliggjøring av hvor den gamle skogen ligger, vil bidra til bedre forvaltning av denne. Dette vil bi gjort gjennom NIBIO sine kartsystemer, og slik bli åpent tilgjengelig. Fra skognæringen har vi ikke sett behov for slik ytterligere synliggjøring, ettersom vi i vår forvaltning har tilgang til skogbruksplandataene, samt at  aldersklassefordelingen allerede er tilgjengelig på kilden.  Kartlaget for gammelskogen er varslet å bli tilgjengelig i løpet av uke 27.

 

Bevarelse av nøkkelbiotoper

For ivaretakelse av nøkkelbiotopene beskriver rapporten flere tiltak. Dette er tiltak som i all hovedsak enten er iverksatt eller i ferd med å bli det.  Dette er tiltak som gjennomføres i samarbeid med næringen, og som næringen støtter.

 

Les mer om mengden  gammelskog i Norge her.