Høringsuttalelse angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning

13. august 2013
NORSKOG har sendt høringsuttalelse til Landbruks- og matdepartementet angående forslag om implementering av EUs tømmerforordning.

NORSKOGs kommentarer til «Rapport om skogbruksplanlegging»

13. august 2013
Her kan du lese NORSKOGs merknader til rapporten Skogbruksplanlegging. Vi synes det er er positivt at Landbruks- og matdepartementet går grundig inn i denne problematikken, og ser på muligheter for gjenbruk av data og bruk av ny teknologi med det formål å rasjonalisere skogbruksplanleggingen i Norge.

Fokus på FoU – NORSKOG foreslår å doble FoU avgiften i skogbruket

22. juni 2014
Skogsektoren i Norge står overfor store utfordringer og en i en slik situasjon er FoU arbeidet helt sentralt. NORSKOG mener at både skognæringen selv og staten i samarbeid må bidra til økt satsing på FoU rettet mot verdikjeden skog. Det er viktig at vi i næringen stiller opp og ikke bare roper på staten sier Anne Delphin.

Skogeiersamvirket og bygging av ny skogindustri

9. mars 2015
NORSKOG har fått tillatelse fra Ruben Kaasa til å publisere hans leserinnlegg som sto på trykk i Nationen i dag, på våre sider:

Kaupanger tømmerkai åpnet av Listhaug

23. mars 2015
Mandag den 23. mars åpnet Sylvi Listhaug tømmerkaien i Kaupanger. Prosjektet er gjort i samarbeid mellom NORTØMMER og Sogn- og Fjordane Skogeigarlag. – Det er store mengder skog som skal avvirkes i denne regionen i tiden fremover og kaien vil ha stor betydning for avsetningen, sier Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Vil drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

15. desember 2015
Under Civitas møte om konsesjonsloven i Landbruket stilte Knut Storberget (Ap), Gunnar Gundersen (H), Terje Breivik (V) og Sylvi Listhaug (FrP). NORSKOG fikk honnør fra politikerpanelet for å vært viktig informant for skogen, og på spørsmål fra Arne Rørå (adm. dir. NORSKOG) ble det gitt klart til kjenne fra alle fire at de var villige til å drøfte et skille mellom jord og skog i konsesjonsloven.

Kan bli skille mellom jord og skog i konsesjonsloven

2. januar 2016
- NORSKOG har lenge arbeidet for å fjerne konsesjonslovens begrensninger for skog og skogdominerte eiendommer og setter pris på den retning debatten om konsesjonsloven nå tar, sier Arne Rørå i en kronikk i Østlendingen 2. Nyttårsdag.

Flertallet vil lempe på priskontrollen

3. februar 2016
Regjeringen og samarbeidspartiene, KrF og Venstre, synes nå å være enige om endringer i konsesjonsloven. Forholdet til skogen er spesielt omhandlet, og slik det ligger an nå så vil rene skogeiendommer bli fritatt for priskontroll.– Dette har vært en fanesak som NORSKOG alene har måttet trekke mot-hårs igjennom systemet, sier en fornøyd Gaute Nøkleholm. Han mener skogeiendommer med et uvesentlig jordareal også bør fritas.

NORSKOG ber Høyre avklare sitt forhold til eiendomsretten

15. februar 2016
Myndighetenes forhold til eiendomsretten er i ferd med å bli et problem. Enkeltpersoner og organisasjoner utfordrer eiendomsretten, men det er først og fremst Staten, under regjeringens ledelse, som gjør dette mulig.

Styrk den private eiendomsretten!

17. mars 2016
Erstatningen grunneiere får når eiendom blir ekspropriert, er for liten, skriver Arne Rørå i denne kronikken på trykk i Nationen i dag.

Rene skogeiendommer slipper priskontroll !

6. juni 2017
Stortingets næringskomite har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven. Et flertall i komiteen […]

Vellykket Skogforum om eiendomsrett

4. oktober 2017
Et stort antall interesserte, både offentlig ansatte og private grunneiere møtte opp på Litteraturhuset for å høre om: Hvem har rett til å bruke arealene?

Naboorganisering for bedre skogforvaltning

23. januar 2018
Vi har i denne rapporten sett på skogeiernes og andre aktører i næringen sine oppfatninger av forpliktende, eiendomsovergripende samarbeid om gjennomføring av skogbrukstiltak.

Priskontrollen var ikke død

25. januar 2018
Etter endringen av konsesjonsloven i 2017 er rene skogeiendommer ikke lenger underlagt priskontroll.. NORSKOG har hele veien ment at priskontrollen er en unødvendig regulering og ønsket den avviklet fullstendig. Imidlertid ble priskontroll beholdt på en rekke andre eiendomstyper enn ren skog.

Skogeier har ansvar for egne veier

2. februar 2018
Høsten 2012 veltet en tømmerbil med henger på en skogsbilvei i Drangedal i Telemark. Skadene på tømmerbilen var betydelige og transportselskapets forsikringsselskap mente AT-Skog og skogeieren hadde ansvar og var erstatningspliktige.

Regjeringen gjør kursendring om frivillig vern

15. mai 2018
Etter en svært konfliktfylt og lite fremdriftsrettet fredningsprosess på 80- og 90-tallet lyktes skogeierorganisasjonene å finne sammen med myndighetene om å etablere Frivillig vern. Prosessen er et samarbeid mellom skogeiere og myndigheter der skogeierne selv kommer frem med arealer som er egnet til fredning etter naturmangfoldloven.

Vi må få flere skogeiere som er aktive forvaltere

21. august 2018
Ein fjerdedel av norske skogeigere er inaktive. Skogeigarorganisasjonane trur det kan ha samanheng med eigarskapsstrukturen.

Trident Juncture – Erstatning for berørte grunneiere

23. oktober 2018
Militærøvelsen Trident Juncture er i gang. En så stor militærøvelse kan medføre skader på eiendom. […]

Pressemelding – brev om ulv til statsministeren fra Naturbruksalliansen

30. november 2018
Hovedbudskapet i brevet er at ulveforliket vedtatt av Stortinget våren 2016 må gjennomføres og at bestandsmålet for ulv i Norge må overholdes.

#Motkultur Allemannsrett på bærtur

3. januar 2019
I Norge kan vi gå hvor vi vil - nesten. Det betyr ikke at retten til gratis preppet skiløype bør grunnlovfestes.

NORSKOGs høringsinnspill til endringer i Markaloven

17. januar 2019
NORSKOG har ingen merknader til de foreslåtte endringene som gjelder justering av grensene. Vi ønsker kun å kommentere på forslag til endringer i markalovens § 10, som gjelder bruk av el-sykler i utmark innenfor Marka.

Skogeierorganisasjonene sier nei til tvangsvern av Østmarka

17. januar 2019
Klima- og miljødepartementet ga i mars 2018 Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Oslo og Akershus (nå Oslo og Viken) å utrede spørsmålet om det er grunnlag for å starte en verneplanprosess for å opprette nasjonalpark i Østmarka. Fylkesmannen avga sin innstilling 17.12.2018 og saken ligger nå hos Miljødirektoratet.

NORSKOG klager staten inn for ESA for diskriminering av private grunneiere ved salg av jakt- og fiskerettigheter.

24. januar 2019
Staten har gitt seg selv og flere andre markedsaktører fritak for mva. ved salg av jakt og fiske-kort. Fritakene er senere utvidet til også å gjelde ordinært salg av storviltjakt for noen av aktørene. Konsekvensen er en systematisk diskriminering av private grunneiere.

Skogbruk har stor samfunnsmessig lønnsomhet

27. januar 2019
I GD 24. januar hyller Gjermund Andersen skogvernet og sier at fredning av skog gir skogeier en mulighet til å få en «gullkantet kompensasjon» for å ta skogareal ut av produksjon. Han skriver også at fredning «alltid vil være mer lønnsomt» enn inntektene fra skogen.

Høringsuttalelse til ny fjellov

1. mars 2019
Redusert bruk av klimavennlig skog innebærer en svekkelse av det grønne skiftet.

NORSKOG, Norges skogeierforbund og Norges Bondelag fraråder medlemmer å bruke ny kraftlinjeavtale

13. mars 2019
Grunneierorganisasjonene har nå vært i dialog med REN AS, som på vegne av Energi Norge har utarbeidet en ny mal for luftledningsanlegg.

Nasjonalpark i Østmarka?

15. mars 2019
Miljødirektoratet har vurdert verneverdiene i Østmarka. Et område på 50-70 km2 kan ut fra gitte forutsetninger fylle kravene til å bli nasjonalpark.

Prosjekt om erstatningsregler ved ekspropriasjon og båndlegging av skog

22. mars 2019
I et nylig avsluttet prosjekt (NORSKOG rapport 2019-4) har man sammenlignet norske erstatningsregler med flere sammenlignbare land for å se på forskjeller og ulikheter.

Østmarka nasjonalpark – vi trenger smartere miljøhensyn!

10. april 2019
Debatten går om etablering av en nasjonalpark i Østmarka. Østmarkas venner, som er initiativtakere til verneforslaget, argumenterer for behovet for å sikre det biologiske mangfoldet i en samfunnets naturbank. Men, de biologisk viktige områdene i Østmarka er allerede vernet i to større naturreservat og det i en verneform som er langt strengere enn nasjonalpark.

Helhetlige forvaltningsplaner for natur – NORSKOG er skeptiske til Klima- og miljødepartementet

6. juni 2019
NORSKOG advarer på det sterkeste mot at regjeringen iverksetter arbeidet med disse forvaltnings­planene. Før man igangsetter konkretisering av slike planer, må man som et minimum forutsette at det foretas en grundig og faglig gjennomgang av de samfunnsøkonomiske konsekvensene av et slikt byråkratiserende forvaltningsnivå.

Nasjonalpark i Østmarka? – Mange løse tråder

9. juni 2019
Enebakk kommune holdt i går infomøte om mulige konsekvenser for den foreslåtte nasjonalparken i Østmarka. Norskog var invitert for å informere om konsekvenser for skogbruket. Møtet avslørte først og fremst generelt manglende fakta og beslutningsgrunnlag for politikerne.

Helhetlige forvaltningsplaner er en form for snikvern

12. juli 2019
De «helhetlige forvaltningsplanene» er i realiteten en form for snikvern fordi det er for lang avstand fra det ideelle utgangspunktet og frem til utførelse.

Ny svensk utredning skal styrke eiendomsretten

24. august 2019
Den svenske regeringen vil få fram forslag til hvordan eiendomsretten og rettssikkerheten som gjelder skog skal styrkes – til en ny utredning om eiendomsretten.

Høring om endring av naturskadeerstatnings-forskriften

18. september 2019
NORSKOG syns endringen i forskriften er positiv og stiller oss bak forslaget.

NORSKOG på grunneierseminar

30. september 2019
Turistforening, et nettselskap eller en vegutbygger som vil gjøre noe eller bygge noe, må forholde seg til en grunneier. 24. og 25. september møtte NORSKOG, andre organisasjoner for å utveksle erfaringer på området. Nå blir dette et årlig treff.

Brev til Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

21. oktober 2019
NORSKOG, Norges Skogeierforbund og Bondelaget har hatt møte med Klima- og miljøministeren om supplerende vern og har i dag fulgt opp dette med et felles brev til ministeren.

SV vil regulere arealbruken – NORSKOG advarer

6. november 2019
Fem stortingsrepresentanter fra SV har fremsatt et såkalt dokument 8-forslag om ulike tiltak for å regulere arealbruken. Forslaget går bl.a. ut på å innføre arealregnskap i kommunene og at alle endringer og status for ulike økosystemer skal dokumenteres. I tillegg er forslaget krydret med en klar sentraliseringsiver der makt skal flyttes fra distriktene og over til Staten.

Nasjonalpark i Østmarka – Elvestuen svarer Rørå

27. november 2019
Slik svarer Klima- og miljøminister Ola Elvestuen NORSKOGs Arne Rørås innlegg i Aftenposten om det siste utspillet fra KLD om Nasjonalpark i Østmarka.

NORSKOGs høringssvar på forskrift for rente

2. desember 2019
Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å endre skadeerstatningsloven § 3-9 slik at det gis en egen lovhjemmel til å fastsette kapitaliseringsrente ved personskadeoppgjør i forskrift.

Høring ledningsregistreringsforskriften

2. januar 2020
Det er ute en høringssak om å lage forskrift for innmåling, dokumentasjon og utlevering av informasjon om ledninger i grunnen.

Er det en god idé med nasjonalpark i Østmarka? Skiforeningen tviler

14. januar 2020
Erik Eide i Skiforeningen stiller seg tvilende til om nasjonalpark i Østmarka er forenelig med friluftslivet. Han frykter både for ski og løypenett - og for leirskolen på Vangen.

Arbeiderpartiet glemmer nok engang egne vedtak

30. januar 2020
I 2017 var det Knut Storberget som lagde rabalder rundt det såkalte «nedsalget» hos Statskog. Nå er det Nils Kristen Sandtrøen som har overtatt stafettpinnen. Når det gjaldt Storberget, drev han med et bevisst underslag av fakta siden han selv var en del av den regjeringen som sto bak vedtaket, men når det gjelder Sandtrøen kan det jo hende at han faktisk ikke husker.

Motorferdselloven m. forskrift – høringsuttalelse fra NORSKOG

5. mars 2020
NORSKOGs medlemmer er skogeiere der inntekt fra skog og utmarksbasert turisme utgjør en betydelig del av inntektsgrunnlaget. Vi har derfor noen synspunkter på regelverket rundt motorferdsel.

Kan kommunen innføre gebyr på byggesøknad av landbruksvei?

23. april 2020
Vi ser stadig oftere at skogeiere som sender søknad om bygging av landbruksvei etter landbruksveiforskriften, blir møtt med krav om saksbehandlingsgebyr.

Ny blogg om eiendomsjuss

28. april 2020
Nå kan du få faglig påfyll om eiendomsjuss i hyggelige porsjoner på bloggen til Marianne Reusch

Vindkraft og kampen om arealene

8. oktober 2020
I statsbudsjettet sier regjeringen at de vil legge opp til en god lokal og regional forankring i konsesjonsbehandlingen hvor miljø og andre viktige samfunnsinteresser skal vektlegges sterkere.

Statsbudsjettet 2021: Skogvern

8. oktober 2020
I forslaget til Statsbudsjett foreslår regjeringen å holde bevilgningen til skogvern på samme nivå som i 2020.

Trenger vi en «eierskapsmelding» for skogbruket?

4. november 2020
Stortingsrepresentantane Geir Pollestad og Marit Arnstad fra Sp har levert inn et representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen.

Norsk skog privatiseres ikke

9. november 2020
Nils Kristen Sandtrøen (Ap) refser regjeringen for håndteringen av eierskapet til norske skoger. Dette kommer som en oppfølger av salget av aksjeselskap fra Ola Mæle til en tysk stiftelse. Les Even Bergseng sin kommentar.

Regjeringen legger frem forslag om å fastsette kapitaliseringsrenten ved forskrift

7. februar 2021
Alle som arbeider med verdsetting av fremtidige kontantstrømmer, vet at renten er en kritisk faktor. Jo høyere rente, jo lavere blir nåverdien. Når verdsetting har vært overlatt til domstolene, har renten derfor vært en parameter som domstolene har fastsatt.

Planlegger vi oss ut av et problem – eller inn i en myriade av regler og intensjoner?

2. mars 2021
Det blåser en vind over landet der alt skal planlegges.

NORSKOG-webinar: Kan det «grønne skiftet» gjennomføres med alle de restriksjonene som nå legges på arealbruken?

19. mars 2021
NORSKOG ønsker velkommen til åpent webinar om eiendomsretten tirsdag den 23. mars kl. 18.00-19.30.

Stort engasjement på webinar om eiendomsretten

23. mars 2021
NORSKOGs webinar om eiendomsretten viste at utfordringene i Norge og Sverige har mye til felles når det gjelder skogbruket.

Innfører vi unødvendige reguleringer i skogbruket?

30. mars 2021
Skogloven er basert på prinsippet om frihet under ansvar og virker sammen med bl.a. næringens egen sertifiseringsordning.

Revisjon av skogbrukets nøkkelbiotoper. Er skogbruksplanleggingen på villspor?

15. april 2021
Skogbrukets nøkkelbiotoper ble i sin tid lansert som en del av skogbruksplanleggingen. Dette var rasjonelt og fornuftig i sin tid og i dag har man etablert nøkkelbiotoper over store deler av landet. Registreringsarbeidet er kontinuerlig, og kvaliteten på registreringene øker stadig.

NORSKOGs innspill om mineralloven

25. mai 2021
Regjeringen satte ned et lovutvalg for litt tid tilbake som har i oppdrag å evaluere alle sider ved loven og ambisjonen er at dette skal lede frem til en endringer av loven.

Nye konsesjons- og jordlovsrundskriv. Er det noe nytt?

31. mai 2021
Landbruks- og matdepartementet har kommet med nye rundskriv vedrørende konsesjonslov og jordlov. Når det gjelder omsetning av eiendommer og utforming av morgendagens eiendommer, har både konsesjonsloven og jordlovens § 12 stor betydning.

NORSKOG støtter sak for Høyesterett

2. juni 2021
I en nylig dom i Gulating lagmannsrett har man fulgt opp en ulovlig anlagt vei med straffereaksjoner etter plan- og bygningsloven. Dersom dommen blir stående, vil den bli et typisk eksempel på endringer av rettstilstanden uten lovbehandling.

Kan noen rydde og merke stier i utmark uten grunneiers samtykke?

4. juni 2021
Vi er inne i tiden for dugnadsarbeid og tilrettelegging for friluftsliv. Da dukker spørsmålet opp: Kan turlaget, kommunen eller andre rydde og merke stier uten grunneiers samtykke?

Departementet fjerner ikke meldeplikten for hogster under 10 dekar

13. september 2021
- Det er beklagelig at regjeringen ikke benytter denne sjansen til å redusere byråkratiet for skogeierne i kommunene som berøres av Marka-forskriften, mener skogsjef Even Bergseng.

Miljødirektoratet instruks overvurderer omfanget av sårbar natur – går på grunneiers bekostning

14. september 2021
Store avvik i Eiker tyder på at Miljødirektoratets kartleggingsinstruks fører til at for store områder avgrenses, og at naturkvaliteten overvurderes. Dette gir upresise kartlag, og svekker tilliten til Miljødirektoratets registreringer.

NORSKOG gratulerer med valget!

16. september 2021
NORSKOG forventer at en eventuell rødgrønn regjering vil sikre utvikling av ny, grønn industri i Norge og at skogen og skogressursene vil ha en naturlig plass i den utviklingen.

Hvor frivillig er «frivillig»?

29. september 2021
Rett før stortingsvalget kom pressekonferansen som offentliggjorde at regjeringen har bedt Miljødirektoratet sette i gang arbeidet med å opprette ti nye nasjonalparker.

Ap mangler tiltro til private skogeiere

6. oktober 2021
Nils Kristen Sandtrøen argumenterer for å stanse salg av Statskog sine eiendommer, og sier de vil satse på Statskog som et verktøy for næringsutvikling. Med dette argumenterer han mot private, norske skogeiere.

Stort engasjement rundt miljøregistreringer og vern på SKOGFORUM på Honne

4. november 2021
Temaet «Kampen om arealene» engasjerer.

Nasjonal og internasjonal skogpolitikk på SKOGFORUM på Honne

4. november 2021
Sigbjørn Gjelsvik, Frode Lyssantræ og Benthe E. Løvenskiold ga salen en god oppsummering av politikk som i utgangspunktet ikke lar seg oppsummere.

Ny standardavtale for luftledningsanlegg og kabel er klar til bruk

11. november 2021
De nye avtalene ivaretar i større grad grunneiers interesser.

Rådet for Den europeiske union kritiserer egen skogstrategi

16. november 2021
Rådet for Den europeiske union beklager at medlemslandene ikke ble involvert i arbeidet med EUs Skogstrategi.

Buskerud tingretts prinsipielt viktige avgjørelse styrker grunneiers rettigheter i festesaker

17. november 2021
Avgjørelsen fastslår at skogdrift gir grunneier grunnlag til å berope seg landbruksunntaket, selv om det ikke er avvirket skog i løpet av de tre foregående årene.

ABC i formaljuss om eiendomsskatt under kraftlinjer

6. januar 2022
I en nylig avsagt dom i Borgarting lagmannsrett kommer retten til at grunneier, ikke linjeeier, er rett debitor for eiendomsskatten som hefter på grunnen under kraftlinjene. Kristine Jacobsen, jurist hos NORSKOG, forklarer sakens bakgrunn, domsinnholdets potensielle konsekvenser, og hvordan grunneiere kan beskytte seg.

Hvilke virkemidler har skogeiere for å bekjempe ulovlig aktivisme?

18. februar 2022
En rekke skogeiere er plaget av aktivister som i sitt forsøk på å stanse ulvejakten bryter en rekke lover. NORSKOGs jurist Kristine Jacobsen gir deg sine råd om hvordan du kan håndtere situasjonen.

Eidsivating lagmannsrett 24. november 2021: beiterett, streifbeite og beiteskade i utmark

12. april 2022
Eidsivating lagmannsrett avhjemlet overskjønn 24. november 2021 i sak om beiteskade etter ulovlig beite av storfe i utmark. En del av saken dreide seg også om hvorvidt dyreeierne hadde beiterett i utmarken. Dyreeierne fikk ikke medhold i at de hadde beiterett, og grunneier ble tilkjent erstatning for skade på skog voldt av dyr som hadde beitet ulovlig i skogen.

Grunneierne må betale eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

4. mai 2022
Nå kan grunneiere bli tvunget til å betale eiendomsskatten for grunnen under Statnetts kraftlinjer. Ingenting er jo som kjent som at et verdifullt areal uten skatt blir til et verdiløst areal med skatt.

Regjeringen varsler lovendring – grunneiere slipper eiendomsskatt for grunn under kraftlinjer

6. mai 2022
NORSKOG er glad for at politikerne tidlig tar fatt i denne problemstillingen tidlig.

Lovendringsforslag skal skjerme grunneier for skatt på grunn under kraftlinjer 

1. august 2022
NORSKOG synes det nye forslaget er en forbedring av dagens situasjon, men ser at den foreslåtte lovteksten gir skatt på restverdi av grunnen, som grunneier fortsatt må betale. 

Delingsforbudet svekker landbruket

19. august 2022
Næringslivet har i flere tiår tilpasset eierstrukturen for å presse kostnader og øke effektiviteten. Landbrukets eierstruktur derimot har vært konservert i de siste femti år. Med de utfordringene som landbruket står overfor de nærmeste årene er det etter NORSKOGs syn urovekkende å registrere det vi vil karakterisere som endringsvegring i en tid der nettopp kraftige grep er avgjørende for landbrukets framtid. 

Grunneierrettigheter i et klimaendringsperpektiv

24. august 2022
Når verden blir våtere, villere og farligere - hvem er det da som skal betale for risikoreduserende tiltak?

NORSKOG inngår samarbeid med Dæhlin Sand Advokatfirma 

28. september 2022
Faglig kompetanse og gjensidig erfaringsutveksling står sentralt i samarbeidet. NORSKOGs medlemmer vil også få 20 % på DSAs sine timesatser. 

Klimatilpasning i fokus på SKOGFORUM på Honne

8. november 2022
Andre dag på SKOGFORUM handlet i stor grad om klimatilpasning – både med tanke på driftsteknikk og skjøtsel.

Vi skal verne Østmarka – men hvorfor?

10. november 2022
NORSKOG stiller spørsmål med hva formålet med vernet er. Det virker uklart, ikke bare for oss, men også for Statsforvalteren selv.

Erfaringer med de fremforhandlede standardavtalene så langt

3. februar 2023
De fremforhandlede standardavtalene for nettstasjon, jordkabel og luftledningsanlegg har nå vært tilgjengelig for bruk i nye prosjekter i ett år.