NORSKOG på skogstur med Landbruks- og matministeren
8. november 2021
Ny standardavtale for luftledningsanlegg og kabel er klar til bruk
11. november 2021

Mer satsing på skog i det endrete statsbudsjettet

Mer til klimatiltak i skog, mindre til vern

Regjeringen Støre øker tilskuddspotten til skog- klima- og energitiltak med 10 millioner kroner, og påpeker at klimatiltak i skog, som tettere planting, gjødsling og ungskogpleie, er blant de mest kostnadseffektive klimatiltakene vi kan gjennomføre. Det er bra at regjeringen øker potten, men det er skuffende at den ikke økes enda mer.

 

Regjeringen Støre foreslår også å redusere bevilgningen til skogvern med 120 millioner kroner, til 315,7 millioner kroner. I utgangspunktet ønsker ikke NORSKOG at verneomfanget økes, men vi opplever at skogeiere som har blitt enige med Staten om frivillig vern må vente opptil 3 år på oppgjør fordi det ikke er bevilget tilstrekkelig med penger. Det mener vi er en uholdbar situasjon og bevilgningen burde vært øket. Ikke for å øke omfanget av vern, men for å gjøre opp for aksepterte områder for frivillig vern. Når det først skal kuttes så mener NORSKOG at en større andel av disse 120 millionene burde gått til klimatiltak i skog.

 

Fokus på karbonbinding i jord

Norsk skog har en netto karbonbinding i skogsjord på 5,6 millioner tonn CO2 og det er risiko for at dette blir underkjent i internasjonal rapportering fordi vi mangler verifisering av tallet. For skogbruket kan en slik manglende verifikasjon i verste fall føre til krav om redusert hogst på sikt. Norge har fått en revisjonsmerknad for sitt karbonregnskap for skogsjord, og som et svar på dette får NIBIO økt sin bevilgning med 10 millioner. Pengene skal gå til klimasenterfunksjonen ved instituttet og utvikling av et system for verifisering av endringer i karbonlageret i jord. Dette er et viktig tiltak.

 

Økt tilskudd til godstransport på bane

Tilskudd til godsoverføring fra vei til bane økes med 10,3 millioner kroner, og er reelt på samme nivå som i 2021. NORSKOG synes det er bra at vi har en tilskuddsøkning, men hadde ønsket den var noe større. Det å flytte gods fra vei til bane er et viktig klimatiltak og vil styrke klimavennligheten for verdikjeden skog. Vi savner i midlertidig midler til bruprogrammet.

 

Ingen tilskudd til kommuner med ulverevir, – men får vi ny politikk?

Tilskudd til tiltak i kommuner med ulverevir i Hedmark, Akershus og Østfold skal reduseres med 20,6 millioner kroner, og Regjeringen planlegger å avvikle ordningen på sikt. Beslutningen baseres på en evaluering av ordningen i 2020 som viser at den i begrenset grad har redusert konfliktnivået knyttet til ulv. En svært liten del av disse bevilgningene har nådd frem til de skogeierne som lider store tap i utmarksnæring som følge av ulv. Realiteten er at enkeltindivider bærer kostnadene for storsamfunnets ønske om mer ulv. Når midlene ikke kommer frem til den som lider tapet kan de like godt kuttes bort. Det beste konfliktreduserende tiltaket er å få bestanden ned på det nivået Stortinget har fastsatt.

 

FoU

Øvrige endringer i statsbudsjettet fokuserer i stor grad på FoU, gjennom bla. økt støtte til Innovasjon Norge, Siva og “grønne vekstlån”. NORSKOG håper disse midlene vil komme skognæringen til gode og bidra til bedre klimatilpassingen i skogen.

 

Skattene økes

Regjeringen foreslår med virkning fra 2022 å øke formuesskattesatsen og reduserer verdsettelsesrabatter. Arbeidende kapital verdsettes til 55 % av omsetningsverdi for 2021. Den nye regjeringen foreslår å øke verdsettelsen til 65 % for 2022. Dette i motsetning til Solberg-regjeringen som hadde foreslått å redusere verdsettelsesrabatten til 50 %. Regjeringen varsler at den tar sikte på å redusere verdsettelsesrabatten til 20 %. Det skal imidlertid utredes nærmere en ny avgrensning som skjermer driftsmidler fra økt verdsettelse i formuesskatten.

Gjeldende formueskattesats er 0,85 %. Regjeringen foreslår å øke formuesskattesatsen med 0,1 prosentenheter til 0,95 % i 2022. 

Disse skjerpelsene er dårlig nytt for bedriftene som sårt trenger midlene til  omstilling med investeringer i ny teknologi, digitale og mer bærekraftige løsninger. 

 

Bunnfradraget foreslås økt fra 1,5 millioner kroner i 2021 til 1,65 millioner kroner i 2022. 

 

Som varslet i valgkampen har regjeringspartiene lagt frem et forslag som skjerper eierbeskatningen ytterligere. Forslaget går ut på å øke oppjusteringsfaktoren på utbytte fra 1,44 til 1,6.

 

NORSKOG fornøyd med ny kurs

Regjeringen Støre har hatt kort tid på seg og begrenset mulighet til å gjøre store endringer i budsjettet for 2022, i alle fall uten å bryte handlingsregelen. NORSKOG er fornøyd med at Regjeringen Støre visere at de vil prioritere skog og grønne verdikjeder. Vi er fornøyd med at det kuttet av skogkulturmidler som Solbergregjeringen foretok i sitt budsjett for 2022 nå er reversert, men det er behov for vesentlig høyere bevilgning til dette formålet. Særlig siden Bondelaget, Bonde og småbrukarlaget og Staten ble enige om å kutte 35 millioner i posten til skogkultur over jordbruksforhandlingene, de såkalte LUF midlene.

 

NORSKOG er stort sett fornøyd med den kursen regjeringen viser og vi ser at de forsøker å levere på sine egne lovnader i Hurdalsplattformen, men det er et godt stykke igjen til å oppfylle ambisjonsnivået.