Utvider jakttiden for å stoppe skrantesyke
9. desember 2019
Etiopa: – Viktigst er å skape initiativ!
11. desember 2019

Etiopia: – Sprer kunnskap om mangfold og bærekraft

I 20 år har Titkensh Alemis ledet Amhara Women´s Association (AWA) med sine 1,7 millioner medlemmer. AWA er en blitt en effektiv informasjonsspreder til kvinnene på landsbygda med sine kvinnelige lærerteam. Det har Norwegian Forestry Group (NFG) skjønt. Og nå spres også kunnskap om mangfold og bærekraftig arealbruk.

Agroforestry: Leder av Amhara Women´s Association (AWA), Titkensh Alemis tror et agroforestry er helt nødvendig for en bedre bruk av arealene og at veien til plantemålet NFG har, harmonerer utmerket for organisasjonens «kvinnemål». Foto Line Venn

I 20 år har Titkensh Alemis ledet Amhara Women´s Association (AWA) med sine 1,7 millioner medlemmer. AWA er en blitt en effektiv informasjonsspreder til kvinnene på landsbygda med sine kvinnelige lærerteam. Det har Norwegian Forestry Group (NFG) skjønt. Og nå spres også kunnskap om mangfold og bærekraftig arealbruk.

 

Da befolkningstallet skjøt fra  50 til 60 millioner innbyggere på nittitallet forstod myndighetene i Etiopia at befolkningsveksten var ute av kontroll. Da ble det besluttet  å formidle kunnskap om familieplanlegging og mor-og barn-helse som mottiltak. Kvinnene var hovedmottakere. Og de fleste bor ruralt til. 85% av Etiopias befolkning driver med jordbruk – og hele landet er bruk.

En av løsningene var at statlige ansatte lærte opp grupper av kvinner som kunne reise ut der folk bor og holde kurs. AWA gjør dette.

 

– Målet til AWA er å bedre levevilkårene for etiopiske kvinner, spesielt på landsbygda. For å oppnå dette har vi

 tre strategiske mål. Det er at kvinnene får mer innflytelse på avgjørelser som tas i landsbyene. At de på sikt kan få mer økonomisk frihet. Og selvsagt mer kontroll over egen helse og hverdag. NFGs prosjekt bidrar faktisk direkte til dette fordi prosjektet bruker kvinnene til å skape naturressurser som å produsere og plante trær og restaurere og skjøtte skog. Dessuten virker ovnsprosjektet og planting av de såkalte «woodlots´ene» direkte inn og frigjør tid i kvinnenes hverdag og arbeidsmengde. Dermed får kvinnene tid til å delta i matproduksjonen på åkrene, og får dermed mer å si når det diskuteres utvikling og utfordringer knyttet til den. Kunnskap kan de hente fra voksenopplæringskurs som vi tilbyr og som de også nå har frigjort tid til å delta på. Direkte inntekt gjennom salg av ovner kan også gi større økonomisk frihet, forteller Alemis som derfor er glad for samarbeidet med NFG.

 

Kurs i bærekraftig bruk av land

I samarbeid med NFG tilbyr AWA nå kurs i mer effektiv og bærekraftig bruk av landarealene. – Å bruke jorda bærekraftig handler først og fremst om holdninger, kunnskap og gode verktøy og teknikker. Vi lærer kvinnene å bruke bedre frøkvaliteter og mer klimatilpassete artsvarianter, og at gjødsling og sprøyting kan øke produksjonen. De lærer å lage egen kompost, å luke effektivt og hvordan man kan unngå erosjon. Da kan man dyrke på terrasser og plante trær rundt åkerlappene som beskyttelse både mot vann og dyr. Noen steder blir det riktig å plante trær permanent der skogen har vært ødelagt. Slik kan man bygge opp skog igjen som kan brukes bærekraftig på sikt til husdyrfôr, ved og bygningsmaterialer. Det er både bra for vannforsyningene, gir inntekter og er bra mot klimaendringene, understreker Alemis.

 

Hun tror et agroforestry er helt nødvendig for en bedre bruk av arealene. – Vi har jo ikke mer jord enn vi har, den kan jo ikke strekkes. Derfor må vi prøve å være mer effektive og øke produksjonen. Og kvinnene arbeider hardt på den etiopiske landsbygda og vet hvor skoen trykker. Derfor er de nøkkelpersoner, mener Alemis.

  

Dette treffer midt i prosjektleder Kamel Chorfis hjerte. Han tror at skal man klare å dreie mot mer bærekraftig bruk og mangfold på den etiopiske landsbygda, er man avhengig av initiativ fra nøkkelpersoner. – Kvinnene er ofte det, mener han. (Se mer i intervjuet med Chorfi her.)

 

Vil du lese mer om dette prosjektet i Etiopia, se saken i Norsk Skogbruk nr 11-19 her:

(Utskrift i A4-format, her)

 

Mer NFG og om prosjektet:

 

FAKTA 1:

NFG:

NFG (Norwegian Forestry Group) er en overbygning for felles salg av norsk skogkompetanse med lang erfaring fra Øst-Europa, Afrika, Asia og Latin-Amerika. Nettverkssamarbeidet driftes av NORSKOG som har med seg forskningsinstitusjonen Nibio (Norsk instiutt for bioøkonomi), Skogkurs og Det norske Skogselskap med erfaring fra planteskoledrift.

 

– NFG tilbyr internasjonale konsulenttjenester, utvikler og gjennomfører prosjekter med mål om mer bærekraftig skogbruk og passende naturressursforvaltning. NFG stiller med kompetanse fra frø til endelige treprodukter, fra miljøvern til kommersiell utnyttelse av skog i et langsiktig perspektiv. Og skreddersyr prosjekter og ekspertgrupper etter be4hov til offentlige og kommersielle kunder.

Kilde: NFG

 

 

 

FAKTA 2:

Prosjekt: Restaurering av skoglandskapet i Etiopia

 

I november 2017 inngikk NFG en avtale med den norske ambassaden i Etiopia om et 3 årig prosjekt for skogreising i Etiopia. 

 

Etiopia har svært store mengder beitedyr, dette gir et sterkt beitepress som fører til at vegetasjonen beites helt ned. Trærne er allerede hugget ned og uten trær som beskyttelse tørker vegetasjonen ut og blir svært utsatt for erosjon når regntiden setter inn. Store mengder av jordsmonnet vaskes ut fra landbruksarealene og ender opp i vassdragene. NFGs oppgave er å utarbeide arealbruksplaner, hvor lokale behov for både beiteinteresser og skogreising skal ivaretas. Flere norske miljøer er involvert i prosjektet. Sammen med NORSKOG deltar også NIBIO med sitt forskningsmiljø, Skogkurs med sin formidlingskompetanse og Det Norske Skogselskap med sin erfaring fra planteskoledrift. Det norske prosjektet på drøyt 50 millioner kroner over statlige bevilgninger, inngår i en større satsing hvor også danske fagmiljøer innen blant annet planteforedling inngår. Den samlede satsingen er på mer enn 800 millioner kroner.