Avverkningen mot högsta nivån sedan 2007
8. oktober 2019
Ny kalkulator regner kostnader på skogsdrift
14. oktober 2019

Felles ønske om mer gods over på bane

Aktørene som besøkte Jernbanedirektoratet la frem rapporten om en mulig Internasjonal godskorridor nord-sør laget av Flowchange.

 

–  Elektrifisering av hele Røros- og Solørbanen med Kongsvinger som et nav for tømmertrafikk og annet gods er et viktig svar for å etablere en internasjonal godskorridor mellom nord og sør.

 

–  Rapporten gir et svar på markedspotensialet, og sier at godsmengden på bane kan fordobles.

 

Felles uttalelse fra jernbaneforaene i Norge 3. juni:

«Vi ber om at det i NTP presenteres en helhetlig plan som gjør det mulig å etablere internasjonale godskorridorer fra de ulike landsdelene i Norge, der det er en målsetting at samme materiell kan brukes på det meste av jernbanenettet i hele landet.

Dette vil være viktige bidrag for å nå målsettingene om reduserte utslipp, styrke næringslivet, redusere behovet for veiutbygginger og bedre trafikksikkerheten langs sterkt belastede Europa, riks- og fylkesveier.»