Infrastruktur for arealbasert reiseliv
16. juni 2020
Norske Skog investerer milliarder i satsing på fornybar emballasje
17. juni 2020

Forskningsmiljøer og skognæringa satser stort sammen 

Foto-Stefano-Puliti-NIBIO

 

NIBIO, NMBU, UiO, tre utenlandske partnere og den norske skognæringa etablerer senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) med støtte fra Forskningsrådet.

 

Et konsortium av forskningsinstitusjoner og aktører i norsk skognæring fikk nylig tildelt midler fra Forskningsrådet til etablering av kunnskapssenteret SmartForest. Målet med samarbeidet er å styrke bærekraftig drift og konkurransekraft i skognæringa gjennom en ‘digital transformasjon.’ Økt effektivitet forventes også som resultat av samarbeidet.

  • Vi ønsker å bedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon. Den skal transformere informasjon og dataflyt om skogressurser, skogskjøtsel, driftsteknikk og tømmerleveranser, sier divisjonsdirektør i NIBIO, Bjørn Håvard Evjen.

NIBIO, ved forskningssjef i Divisjon for skog og utmark, Rasmus Astrup, skal administrere og lede det omfattende prosjektet som har en kostnadsramme på 234 millioner kroner og en varighet på åtte år. Finansieringen er et spleiselag mellom forskningsmiljøene og bransjen på den ene siden, og Forskningsrådet på den andre.

SmartForest er ett av 22 nye sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI) som fikk innvilget søknaden i Forskningsrådets styre 11. juni. 70 søkerkonsortier sendte inn søknad.

 

 

Smartere drift

Astrup forklarer at digitaliseringen vil gjøre seg gjeldene i alle ledd i verdikjeden til skogsektoren, fra utplanting og skjøtsel, hogst og overordnet arealbruk, til tømmertransport og bearbeiding, fram til kunder og marked. Det handler om oversikt, sporbarhet og kvalitetssikring – i tillegg til omsorg for ressurser og miljø. 

  • Den digitale transformasjonen skal skje gjennom en serie innovasjoner som legger grunnlaget for utviklingen av en sterk «skog-tech» sektor i Norge, sier prosjektleder Astrup.

Økt bruk av teknologi og data som genereres i de ulike operasjonene, vil kunne redusere kostnadene og øke lønnsomheten i verdikjeden, utdyper han. I tillegg vil bedre planlegging redusere miljøbelastningen og transportbehovet på vei og jernbane.

 

Senteret vil ellers være viktig for skogsektorens omdømme og bidra til rekruttering til forskning, forvalting og næring, mener Astrup.

 

Riktig og viktig

Også direktør Nils Vagstad i NIBIO er glad for at et prosjekt som SmartForest nå kan gjennomføres.

  • Det er veldig riktig, og virkelig på sin plass, med en slik satsing innenfor skogsektoren i Norge. Etableringen av SmartForest som et senter for forskningsdrevet innovasjon, setter en viktig næring enda tydeligere på kartet, sier NIBIO-direktøren. Dette vil også plassere oss i fronten internasjonalt.

Forskning, forvaltning og næring – sammen

Det er første gang de norske forskningsmiljøene og aktørene i hele skogbruket har samlet seg om en søknad til den prestisjefylte SFI-utlysningen fra Forskningsrådet.

  • Dessuten er det spennende å få med sterke fagmiljøer som tradisjonelt ikke har jobbet mye med skogspørsmål. Både Universitetet i Oslo, Det Norske Veritas og noen utenlandske partnere vil tilføre nye ideer og kunne bidra til nye og mer rasjonelle løsninger, sier prosjektleder Astrup.

NIBIO og NMBU har sammen bygd opp en ledende kompetanse på teknologi i skogbruket som er kjernen for SFI-søknaden.

 

Skognæringa applauderer

NORSKOG er en sentral aktør i norsk skogindustri og i prosjektet. Administrerende direktør Arne Rørå er en av dem som har ivret for et samarbeid mellom skognæring og skogforskning.

 

Han er svært fornøyd med støtten fra Forskningsrådet som gjør det mulig å realisere SmartForest.

  • Det er fantastisk at det nå kan etableres et toppsenter for innovasjon i vår bransje med fokus på økt verdiskaping i næringa. Skogbruket har tatt ut store rasjonaliseringsgevinster over flere tiår. Likevel mener vi det ligger et potensial for ytterligere verdiskaping både gjennom drift og datahåndtering, kommenterer Rørå.

Han sier det handler om å se muligheter for å utføre de samme oppgavene på nye måter. For eksempel kan eksisterende data settes sammen med nye data og brukes i ny sammenheng.

  • Det at vi nå får etablert et kunnskapssenter over en tidshorisont på åtte år, gir en plattform for varig kompetansestøtte som vil være svært verdifull for skogbruket i Norge, sier Rørå.

Er det noen som er godt plassert for å ta ut gevinster i det grønne skiftet, så det skognæringa, mener han.

  • Vi forvalter en fornybar ressurs med stor evne til verdiskaping og karbonfangst hånd i hånd. Sirkulær økonomi i et nøtteskall. Dette er veldig bra for næringa, avslutter NORSKOG-direktøren, og hilser SmartForest velkommen.

 

 

FAKTA / BAKGRUNN

SmartForest: Bringing Industry 4.0 to the Norwegian forest sector

  • Vertsinstitusjon: Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  • Forskningspartnerne: NMBU og Universitet i Oslo. I tillegg er det med tre internasjonale forskningspartnere: Mistra Digital Forest (Sverige), FPInnovations (Canada) og RIF Institute for Research and Transfer (Tyskland).
  • Næringspartnere: Norges Skogeierforbund, Viken Skog, Glommen-Mjøsen Skog, AT Skog, Norskog, Statskog, Moelven Virke, Skogdata, Norsk Virkesmåling, Skogbrand, MEF, Komatsu, TerraTec, DNV-GL, ARD Innovasjon, Landbruksdirektoratet

 

Om sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Kilde: Forskningsrådet

Sentrene for forskningsdrevet innovasjon (SFI) utvikler kompetanse som er viktig for innovasjon og verdiskaping. Langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer skal styrke teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. Vitenskapelig kvalitet i forskningen må ligge på et høyt internasjonalt nivå.

 

Sentrene er etablert for en periode på maksimalt åtte år (5 + 3). Kilde: Forskningsrådet

Sentrene er viktige spesielt for nye næringer der behovet for forskningskompetanse og teknologiutvikling er stort. Ved å satse langsiktig på samarbeid mellom næringsliv og forskning, legger vi et godt grunnlag for grønn omstilling og fremtidig sysselsetting.

Dette sier administrerende direktør i Norges forskningsråd, John-Arne Røttingen.

 

LENKER

Om Divisjon skog og utmark, NIBIO

 

Om sentre for forskningsdrevet innovasjon, Forskningsrådet

 

 

KONTAKTPERSONER

Rasmus Astrup

Forskningssjef – Divisjon for skog og utmark

Telefon:                +47 941 51 660

E-post:                   rasmus.astrup@nibio.no

 

Bjørn Håvard Evjen
Divisjonsdirektør – Divisjon for skog og utmark

Telefon:                +47 901 28 872

E-post:                   bjorn.havard.evjen@nibio.no