Skogeiere og sentrale aktører i skognæringen kan nå søke om ekstraordinært tilskudd til skogplanting.
4. juni 2021
Økt hogst til besvær og lukket hogst er bra. Men stiller noen de gode spørsmålene?
8. juni 2021

Forslaget om å skrote tomtefesteloven nedstemt i Stortinget

7. april 2021 ble det fremsatt et representantforslag om å umiddelbart forby inngåelse av nye festeavtaler, å anmode regjeringen om å forberede avvikling av tomtefesteloven og å såkalt forenkle innløsningsbestemmelsene m.m.

 

Tomtefeste er et komplisert rettsområde som reiser en rekke prinsipielle spørsmål. Private parters frihet til å inngå avtaler med hverandre, er et slikt. Det å forby inngåelse av nye festeavtaler, innebærer å gjøre slike avtaleforhold ulovlige og gjøre at man ikke kan inngå slike frivillige avtaler lenger. Et slikt forslag vil både gjøre store begrensninger i eiendomsretten og innskrenke rettighetene parter har til å inngå avtaler med hverandre. I tillegg vil man måtte drøfte inngående hvordan markedet i så fall vil tilpasse seg et slikt forbud. Ville man f.eks. fått et innslag av avanserte leieavtaler med ferdige bygg? NORSKOGs poeng er uansett at dersom man skal innskrenke parters avtalefrihet, bør dette skje gjennom en grundig analyse og ikke gjennom lettbente forslag fremsatt ved inngangen til valgkampen.

 

Et annet spørsmål som vil bli stadig tilbakevendende, er prisen ved innløsning av tomter. Her vil nødvendigvis festerne og bortfesterne har motsatte syn. Utfordringen for Stortinget, er å finne løsninger som balanserer dette og som har respekt for eiendomsvernet i EMK. Dette temaet er heller ikke egnet for raske resonnementer og populære løsninger.

 

Stortinget behandlet saken 1. juni med konklusjonen «vedtas ikke». Debatten omkring tomtefeste vil sikkert pågå i all fremtid. Men NORSKOG er tilfreds med at disse nokså enkle forslagene ble nedstemt.

 

Forslaget leser du her.

Voteringen i Stortinget her.