Klima og karbonbinding – hvordan ligger vi an?
5. november 2021
Skogskader og risikospredning var blant de mest engasjerende temaene under SKOGFORUM på Honne
7. november 2021

Fremtidens skogsbilveier på SKOGFORUM på Honne

Forbered veiene på fremtidens klima

Fredrik Løvenskiold fra Løvenskiold Vei og Plan AS presenterte de viktigste tiltakene en skogeier kan gjennomføre for å forberede skogsbilveiene for fremtidens klima. Det viktigste var god veiform (tosidig tverrform), riktig valg av masser, og stadig oppsyn og vedlikehold. Løvenskiold anbefalte også å oppskalere størrelsene på stikkrennene forbi minstekravet i veinormalen. – En 400 millimeters renne sluker dobbelt så mye vann som en 300 millimeter renne, kommenterte Løvenskiold.

 

Gamle veier møter ny teknologi

Matthias Göhl, stipendiat ved NIBIO, startet foredraget sitt med å informere om prosjektet SmartForest. Han fortalte videre om hvordan ny teknologi kan brukes til å registrere veitilstand mer effektivt. De tradisjonelle målemetodene for å registrere er tidkrevende og dyre, og mer kostnadseffektive metoder vil lette arbeide med å registrere skogsbilveiers bæreevne.

 

Göhl fortale også om hvordan ny teknologi kan brukes til å identifisere faremomenter ved veibygging i bratt terreng, noe vi vil ha større behov for fremover, ettersom nedbøren blir mer ekstrem.

 

Presentasjoner