Skattytere som har over- eller underheng fra tidligere virksomhet skal føre det rett i skattemeldingen.
23. april 2018
Jegermangel kan gi hjorteinvasjon
24. april 2018

Fremtidig løsning for tømmerhavn i Drammensregionen

Tømmertransport med lekter fra Lierstranda var en helt sentral del i verdikjeden til
cellulosefabrikken på Tofte. Lierstranda tømmerhavn har, og vil ha en svært viktig funksjon ved å gi skognæringen i
Buskerud, Vestfold, Akershus og deler av Oppland tilgang til nasjonale og internasjonale tømmermarkeder.

På Tofte skal Silva Green Fuel investere 500 millioner kroner i et demoanlegg for avansert biodrivstoff. Forutsatt at
testingen blir vellykket vil eierne (Statkraft og Södra) vurdere muligheten for å bygge et fullskala kommersielt anlegg
som vil ha behov for omlag 1,2 millioner kubikkmeter med tømmer årlig. Dette tilsvarer 30.000 tømmerbiler årlig.
Denne satsningen er i tråd med regjeringens plan om økt innblanding av biodrivstoff og vil potensielt være en svært
viktig industriell satsning for Norge på det biokjemiske området. Samtidig jobber ST1 med en investeringsbeslutning
om et tilsvarende anlegg på Follum i Buskerud. Begge disse to anleggene er helt avhengige av en forutsigbar og
langsiktig logistikkløsning for utskipning av tømmer og ferdigvare fra en havn i Drammensregionen.

Som næring har vi alle forutsetninger for å lykkes, men vi er avhengig av lokale, regionale og nasjonale myndigheter
som tør å legge til rette for en industrisatsning. Dette vil igjen gi verdiskapning og velferd i lang tid fremover. Det er
allerede vedtatt investeringer i skognæringen i Norge på ca. 1 milliard kroner. I nær fremtid skal det besluttes om
det skal investeres 5-10 mrd. kroner i grønn, landbasert, konkurranseutsatt industri i vår region. Det er ikke gitt at
disse investeringene havner her. Investeringsklimaet og forventningene om gode rammevilkår vil avgjøre.

Nå som nasjonen må omstille seg til et samfunn uten de store oljeinntektene er vi avhengige av systemer som
sikrer god logistikk og konkurransekraft. Dette gjøres best ved at det legges til rette for investering i infrastruktur
som bidrar til en effektiv logistikk til sentrale knutepunkt langs kysten og i innlandet. Som nasjon må vi tørre å satse
på industriutvikling som bidrar til vekst i arbeidsplasser og nyskapning. Skog er et uttalt satsningsområde fra
regjering, NHO, LO og andre aktører som en svært viktig bidragsyter i det grønne skiftet. Næringsministeren, Kristin
Skogen Lund i NHO og Idar Kreutzer i Finans Norge har begge uttalt at det må skapes minst 20.000 nye
arbeidsplasser i det private næringsliv årlig for å kunne opprettholde den velferden vi har i dag.

Lier kommune vedtok i 2011 en kommuneplan som innebærer at Lierstranda tømmerhavn skal avvikles til fordel for
Fjordbyen. Miljøverndepartementet godkjente Liers kommuneplan i 2013 under forutsetning av at Lier kommune i
samarbeid med Drammen kommune, regionale og statlige myndigheter arbeider videre med fastsetting av den
detaljerte arealbruken, herunder transportløsninger med dypvannskai for tømmertransport.

I Buskerud Fylkeskommune foreligger det nå et forslag om å utarbeide en regional plan for lokalisering av
tømmerhavn i Drammens-/Oslofjorden. Her vil skog- og næringslivets behov bli avveid mot samfunnets andre planer
og behov for arealer i området. Undertegnede representanter for næringen støtter dette forslaget, og oppfordrer
alle parter til å delta i denne planprosessen på en konstruktiv måte. Det er fullt mulig å finne løsninger som gir rom
for utvikling både av bolig- og næringsinteresser ved Drammensfjorden.

Drammen, 20.april 2018

Grete Karin Berg, regiondirektør i NHO Buskerud, Jan Petter Gundersen distriktssekretær LO avd. Buskerud, Rune Gjessing, adm.dir i Silva Green Fuel AS, Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund, Tor Henrik Kristiansen, daglig leder i Viken Skog, Arne Rørå, adm.dir i NORSKOG, og Gudmund Nordtun, adm.dir. i Glommen Skog.