Barkbilleovervåking
19. juni 2020
Christian Anker-Rasch gjenvalgt som styreleder i NORSKOG
21. juni 2020

Granbarkbillene svermer i varmen

 

Når mange biller svermer samtidig kan det bety økt risiko for at billene klarer å slå ut levende skog. Billene angriper først og fremst tørkestresset skog, samt tømmerlunner og vindfall. Det er indikasjoner på at det ligger en del grantømmer ved skogsbilvei i utsatte områder. Bærekraftforskriften er klar på at tømmerkjøper må sørge for at alt hogd grantømmer er transportert ut av skogen innen 15. juli. NIBIO og Landbruksdirektoratet vil på bakgrunn av situasjonen sterkt oppfordre om at grantømmer i lavereliggende områder av Østlandet blir transportert ut av skogen før 1. juli.

 

Ettersom mengden av biller ved inngangen til 2020 var relativt moderat, og vårmåneden kjølig og fuktig, så har vi ikke en kritisk situasjon ennå. Men det er all grunn til å følge med på situasjonen og iverksette tiltak ved behov. Fylkesmennene bør vurdere risikoen i sin region basert på klimatiske forhold og værforhold, og mengden potensielt ynglemateriale. Fylkesmennene bør også ha dialog med og informere kommunene, tømmerkjøperne og skogeierene om situasjonen lokalt.

 

Faresignaler

  • Tømmerlagre i skogen eller ved bilvei
  • Lokaliteter med mye tørkestressete grantrær, for eksempel på kolletopper og sandrygger i kystnære delfylker
  • Større mengder vindfall av gran
  • Varmt vær over en viss periode

 

Mulige tiltak

Det mest målrettete tiltaket for å dempe lokale populasjoner av stor granbarkbille er å gjøre noe med granvirke som er angrepet nå, det være seg tømmervelter, vindfall eller stående trær. Dette må gjøres før nye avkom blir flyveklare. Det betyr at angrepet granvirke bør være avbarket eller transportert helt ut av skogen helst innen 1. juli. Skogeiere bør befare aktuelle områder i skogene sine. Aktuelle områder kan være flatekanter, eldre granskog på middels og høy bonitet, eller arealer med gran der sunnheten generelt er dårlig.

 

Vi minner om at midlertidig forskrift for å opprettholde hogstaktivteten i skogbruket i 2020 åpner for at skogeier kan søke om tilskudd til helmekaniserte drifter med høy driftskostnad. Vindfallhogst og annen hogst for å ivareta skoghygiene er et av tiltakene som omfattes av tilskuddsordningen. Les mer om dette på Landbruksdirektoratets nettsider.

 

Vi har publisert en nyhet om granbarkbillene på Landbruksdirektoratets nettsider.

 

 

Kilde: Landbruksdirektoratet