«Ressursene er fortsatt i vår region og må brukes»
26. august 2019
NHO vil kutte formuesskatten: – Det er greit med skatt på det eiere tar ut til eget forbruk. Men det gjør jo ikke sunnmøringer
28. august 2019

Høringsinnspill fra NORSKOG til – Enklere merverdiavgift med én sats

Finansdepartementet

Høringsinnspill fra NORSKOG til – Enklere merverdiavgift med én sats

 

Innledningsvis vil vi bemerke at vi stusser over at det skal være store samfunnsmessige effekter å hente på å bytte ut ulike momssatser med en og samme. Næringslivet har tilpasset sine systemer til ulike momssatser og beregningen av moms innebærer få praktiske problemer.

 

Det ligger i dag svært ulike hensyn bak valget av de gjeldende satsene for moms. For en næring som i dag har f.eks. 12 % moms, er det liten trøst i at et forenklet system skal være provenynøytralt ved at man velger en felles, og mye høyere, sats. For slike næringer vil en økt sats kun fremstå som en svekkelse av næringsgrunnlaget.

 

Vi synes derfor forslaget om å gå over til en og samme moms-sats virker svakt begrunnet.

 

Av konkrete merknader vil NORSKOG kun kommentere på de felt som har direkte betydning for våre medlemmer.

 

 

Romutleie i hotellvirksomhet mv.

 

Fra 2008 ble all næringsmessig utleie av hytter, fritidsleiligheter og annen fritidseiendom omfattet av avgiftsplikt. Det er i dag redusert sats (12 %) på denne type utleie. Den reduserte satsen ble begrunnet med at dette gjelder konkurranseutsatt reiselivsnæring med stor betydning for distriktene.

 

Mange av våre medlemmer driver denne type utleie, gjerne i kombinasjon med jakt. Siden kundene i hovedsak er privatpersoner vil en økning av merverdiavgift bety en ren økning i pris.  En slik prisøkning vil derfor gi en lavere etterspørsel fra privatkunder. Dette vil dermed påvirke negativt for en bransje med allerede lave marginer. Slike næringer er ofte viktige for lokalsamfunn, og en nedgang i aktiviteten vil i tillegg påvirke annet lokalt næringsliv som er avhengig av denne virksomheten.

 

Vi mener derfor at det vil være svært uheldig om denne satsen skal økes.

 

Mva på jakt og fiske – fjern konkurransefordelen for statlige eiendommer

 

Dagens regelverk gir fritak for merverdiavgift på salgsinntekter fra jakt- og fiskerettigheter for FEFO, NJFF, bygdeallmenninger, statsallmenninger, og annen statlig grunn. I praksis gir dette en konkurransevridning på 25% til ulempe for private grunneiere, og avskjærer disse fra samme mulighet for utvikling av opplevelsesnæring innen jakt og fiske som staten per i dag har. Denne konkurranseulempen kan vanskelig begrunnes, og må fjernes. Dette kan gjennomføres umiddelbart ved at private også fritas for merverdiavgift på lik linje med de andre. Hvis man først skal innføre enhetlige satser, må en likebehandling av aktører som driver samme næring være det første sted å begynne.