Kun lisensfelling av et revir innenfor ulvesonen
31. desember 2019
Regjeringen Solbergs nyttårshilsen til folk i Ulvesonen – vi skal ha mer ulv i Norge!
2. januar 2020

Høringsuttalelse, andelsfordeling felles private veier

Rapporten omtaler i flere sammenhenger at man skal ta hensyn til (den fordel som ligger i) sameiet i seg selv og at transportgevinst/nytteberegning er viktig. Samtidig er rapportens hovedkonklusjon at man mener at sameiernes nytte vil være proporsjonal med transportert vekt. Denne konklusjonen er svakt begrunnet og fremstår som ulogisk.

NORSKOG finner ikke grunnlag for å behandle investeringer og vedlikehold forskjellig. Disse er bare to kostnadselementer i det samme regnestykket. Rapporten er litt uklar rundt dette temaet, men det synes som om man har falt ned på at de to elementene skal vurderes ulikt når investeringen er av en viss størrelse. Vi er kritiske til denne konklusjonen.

 

Etter NORSKOGs oppfatning, må fordelingsnøkler av veger basere seg på den nytte den enkelte bruker har av vegen. Ved at de ulike brukergruppenes forhold mellom økonomiske verdier og transportvolum er svært ulike, må åpenbart transportvolum (uttrykt i vekt) være et fullstendig galt utgangspunkt for beregninger.

 

Selv om nytte uttrykt i verdistigning er vanskelig å kvantifisere, må man komme frem til en beregnings-metodikk som tar utgangspunkt i dette prinsippet. En slik korrekt metode vil sannsynligvis i en viss utstrekning måtte være basert på skjønn og variabler som ikke er så åpenbart kvantifiserbare. Men i valget mellom å benytte en metode som er enkel å benytte men som åpenbart gir feil resultat og en metode som er vanskeligere tilgjengelig men tross alt tar sikte på å komme frem til et korrekt resultat, synes valget lett.

 

Det å beregne nytte for svært ulike brukerkategorier, er komplisert. I dette prosjektet har man hatt som mål å komme frem til en enhetlig beregningsmetodikk for nytteberegninger. I denne søken etter en praktikabel metode har man falt ned på tonnkilometer som en hovedmetode. Det å forenkle så kompliserte sammen-henger i en enkel modell, fremstår som farlig. Når metoden skal benyttes av domstolene, vil dette være utfordrende for rettssikkerheten. Når man i tillegg velger å benytte en beregningsstørrelse (tonnkm) som er så svakt korrelert med nytten av investeringen, fremstår dette som en ubrukbar metode.

 

Rapporten inneholder mye relevant stoff og interessante drøftelser, men NORSKOG mener de hovedkonklusjonene vi har redegjort for ovenfor, må gjennomgås på nytt.

 

 

Hele høringssvaret fra NORSKOG kan du lede her: Høringsuttalelse NORSKOG Domstoladministrasjonen desember 19