Rovviltnemndene besluttet å ta ut 5 revir innenfor ulvesonen
13. oktober 2020
Villsvinprosjektet – befaring med Landbruks- og matministeren
14. oktober 2020

Innspill til nytt globalt rammeverk for naturen

Av Yngve Holth, NORSKOG.

 

Vi viser til innspillsmøtet 28. september og vil her gjengi enkelte av de momentene NORSKOG tok opp.

 

 

Mer enn 75 % av verdens energiforbruk og en betydelig del av materialforbruket har fossile kilder. Hvis vi skal makte omstillingen til et grønt og fornybart samfunn, må vi produsere bærekraftig råstoff.

 

 

Skogbruket er nødvendigvis den næringen i fastlands-Norge som har sin virksomhet på det største arealet. Vi er derfor også den næringen som blir sterkest påvirket av målsettinger og indikatorer om arealbruk. Utfordringen med implementeringen av internasjonale konvensjoner i Norge er at:

 

– naturen er svært forskjellig i ulike deler av verden

 

– naturbruken er svært ulik og at

 

– begrepsbruken ikke er enhetlig eller overførbar.

 

 

For de delene av rammeverket som vil gjelde skog og utmark, ber vi derfor om at skognæringen inviteres til å bidra til å definere begreper og indikatorer slik at disse kan tilpasses norske forhold. NORSKOG er ellers bekymret for at det settes feilaktige likhetstegn mellom norsk skogbruks arealavtrykk den internasjonale trusselen mot det biologiske mangfoldet.

 

 

Skogbruket gjennomgår kontinuerlige forbedringsprosesser for at vår naturbruk skal være så skånsom som mulig og derigjennom bidra til biologisk mangfold. Men samtidig må man ikke skape forventninger til skogbruket som er basert på at produksjon av bærekraftig industriråstoff skal kunne skje på samme måte som om mennesket ikke eksisterte. Mennesket har påvirket norske skoger i tusenvis av år og skogbruket hadde en betydelig større miljøpåvirkning for 100 år siden enn det har i dag. Norske målsettinger om biomangfold må derfor settes inn i en slik kunnskapsbasert kontekst.

 

 

NORSKOG er derfor bekymret for at man ved inngåelse av en ny naturavtale under konvensjonen om biologisk mangfold blir så ivrige i å score på internasjonale indikatorer at man glemmer at disse målsettingene må tilpasses norske forhold og settes inn i en nasjonal sammenheng. Globale utfordringer må løses nasjonalt – med målsettinger som passer i Norge.