Aps korstog mot bønder og private grunneiere
24. september 2020
Ingrid (18) kan bidra til å skape milliardverdier
24. september 2020

Jakt og fiske som næringsvei – motorferdselloven setter unødvendige begrensninger

NORSKOG er opptatt av at det kan skapes verdier og arbeidsplasser på bygdene basert på de naturressursene som er der. Arealbasert reiseliv i form av utleie av jakt, fiske, hytter mv er et godt svar på utfordringen med å skape grunnlag for levedyktige bygder og fremme livskvalitet og næringsutøvelse i distriktene. I utmarka er det svært viktig å ivareta naturmangfoldet, gi ulike viltarter gode levevilkår og gi grunnlag for at allmennheten kan få gode naturopplevelser. Derfor mener NORSKOG at det er viktig å ha en god og hensiktsmessig regulering av byggevirksomhet og motorferdsel i utmarka. Men i dag virker både plan- og bygningsloven og motorferdselloven som rene vernelover i utmark,  nesten helt uten åpninger for å utvikle moderne reiselivsopplevelser gjennom jakt og fiske. 

 

Brevet fra NORSKOG som er sendt til Landbruks- og matdepartementet og stortingspolitikere kan du lese her:Brev LMD- jakt og fiske

 

 

Her kan du lese hva landbruksministeren sier om jakt og fiske som næringsvirksomhet.