SSB med tall fra skogbruket i 2019
17. mars 2021
Webinar: Samfunnsøkonomisk verdi av elgjakt i Norge
18. mars 2021

Jakten på den hele og fulle sannhet fortsetter

av Yngve Holth, leder av NORSKOGs konsulentavdeling

 

Klima- og miljødepartementet har bestilt en rapport om hvordan konsekvensutredninger etter forskrift om konsekvensutredninger faktisk foretas. Multiconsult har gjennomført undersøkelsen og finner klare forbedringspotensialer i etterlevelsen av forskriften. NORSKOG har ikke kompetanse til å vurdere innholdet i dette og prinsipielt er vi tilhengere av at man evaluerer om en regel eller forskrift etterleves eller ikke. Men det er interessant å se hvordan medieomtalen og det offentlige ordskiftet skjer omkring dette.

 

Man kunne kanskje stille seg undrende til at presseoppslaget ikke er knyttet til en analytisk gjennomgang av rapporten men snarere slår opp at Naturvernforbundet mener den er graverende, men la det ligge. Det mer interessante er en del av den øvrige omtalen.

 

For det første ser man at det skapes et inntrykk av at det finnes en opphøyet og uavhengig sannhet – en forestilling om at det finnes eksperter som er fullstendig uavhengige og kan fremstille registreringer eller analyser som er feilfrie og objektive. Vi som jobber til daglig ute i naturen, vet at registreringer og analyser alltid vil måtte basere seg på en gitt metode og på et statistisk utvalg.

 

Den andre forestillingen er at det finnes en sannhet som er så ren at den overflødiggjør avveininger og valg. Man tenker seg da at man kunne opprettet en miljødomstol som kan forvalte denne sannheten og si at dette tiltaket enten er rett eller galt.

 

NORSKOG mener at denne tankerekken er feil. Dessverre så er det slik at virkeligheten alltid vil bestå av et kunnskapsgrunnlag som ikke er helt fullstendig og virkninger som ikke kan forutsies helt sikkert. Det å utøve politikk og gjøre ansvarlige valg, er å ha respekt for at ethvert valg innebærer en mulighet for å ta feil og at det sjelden finnes valg som er 100 % rett eller galt.

 

Det andre bekymringsfulle trekket er forsøkene på å rettsliggjøre slike prosesser. Vi underes over at ikke flere er betenkt med å flytte viktige samfunnsoppgaver utenfor demokratisk kontroll.

 

Det er lett å reise debatter om «uavhengighet», «kunnskapshull» osv. Det er jo en kjensgjerning at vi ikke har fullstendig kunnskap. Det vil vi aldri få. Men disse debattene handler om å eie sannheten. Den som kan opphøyes til å eie sannheten, vil få en avgjørende innflytelse over arealene. Og, ikke uventet, er det Klima- og miljødepartementet som leder an også i denne delen av kampen om sannheten.

 

Rapporten finner du her, og oppslaget på NRK her.