Ulverettssaken slipper inn for Høyesterett
18. mai 2020
Lav moms ved utleie i turistvirksomhet
19. mai 2020

Jeg har store udekkede investeringer på skogfondskonto og får kanskje ikke avvirket i 2020. Hva gjør jeg?

 

Jeg har store udekkede investeringer på skogfondskonto og får kanskje ikke avvirket i 2020. Hva gjør jeg?

 

av Yngve Holth

 

Dette spesielle corona-året har ført til at mange problemstillinger dukker opp som ellers ikke er så vanlige. Regelen rundt skogfond er at man må fremsette krav om dekning innen utgangen av kalenderåret etter at investeringen er foretatt og at denne investeringen står som «udekket investering» i et kalenderår til. Dersom man fremsatte et krav om bruk av skogfond i 2019, må det altså dukke opp skogfondsmidler på konto i 2020 for at dette skal bli dekket. Dersom avsetningsmuligheter osv. fører til at man likevel ikke får hogget noe i 2020, vil altså kravet bortfalle.

 

Forskriften sier dette om dette tilfellet:

 

  • 12.Nærmare om utbetaling

Spesifiserte krav om utbetaling frå skogfondet skal sendast til kommunen seinast 1 – eitt – år frå utgangen av det kalenderåret investeringa blei gjort. Alle krav om utbetaling skal vere tilstrekkeleg dokumentert og skogeigaren har plikt til å leggje fram den dokumentasjonen kommunen ber om.

 

Skogeigarar som gjennomfører større investeringar eller tiltak kan få utbetalt skogfondsmidlar etter kvart som investeringane blir gjennomførte.

 

Investeringar eller tiltak som er registrerte på skogfondskonto, men ikkje dekt med skogfond (udekte investeringar), kan dekkjast med skogfondsmidlar som blir innbetalt innan utgangen av det neste kalenderåret. For større investeringar eller tiltak kan kommunen gi tilsegn om at denne tidsfristen kan utvidast med 4 år.

 

For større investeringer, f.eks. bygging av en skogsbilveg, er det altså mulig for kommunen å forlenge denne tidsfristen. Selv om det er mest vanlig å foreta slike vedtak om fristforlengelse i tilknytning til selve byggingen, står det ikke noe i forskriften om at slik fristforlengelse ikke kan vedtas i etterkant. Dersom noen er i denne situasjonen og ikke får hogget i 2020, foreslår vi at man retter en henvendelse til kommunen og ber om å få forlenget fristen.

 

For øvrig minner vi om at NORTØMMER arbeider for å ha best mulig avsetning på alle sortimenter. Rett derfor gjerne en henvendelse også dit.