Høyesterett skal behandle anken i ulvesaken
8. november 2022
Tradisjonelle norske trehus er trygge
8. november 2022

Klimatilpasning i fokus på SKOGFORUM på Honne

SKOGFORUM på Honne ble avsluttet med et innlegg om NORSKOGs næringspolitiske arbeid, samt lansering av NORSKOGs nye tjeneste: NORSKOG og NORTØMMER forvaltning. De nye forvaltningspakkene vil bli skreddersydd til den enkelte skogeiendom og skogeier.

Jan Bjerketvedt fra NMBU og Helmer Belbo fra NIBIO åpnet dagen. Ifølge Bjerketvedt er det tre hovedområder vi må rette fokuset mot: vann, vann og vann. Det beste hjelpemiddelet vi har er i dette tilfellet markfuktighetskart, stikkrenner og bedre planlegging. Om vi ikke blir flinkere til å tilpasse oss et nytt og fuktigere klima, risikerer vi at myndighetene pålegger næringen strengere begrensninger enn det vi har i dag.

 

Helmer Belbo rettet fokuset mot marktrykk. Maskiner som senker marktrykket, bedre trasser og flere veier vil være viktige løsninger. Vi må pålegge oss og ta flere hensyn, noe som kan gi økte påkostninger – men for lite hensyn vil koste enda mer på sikt.

 

NORSKOGs Kristine Jacobsen tok deretter opp problematikken rundt vern. Jacobsen trekker frem en rekke rapporter og utredninger som konkluderer med at vi i fremtiden må ta flere hensyn, og innføre flere sikringstiltak for å sikre oss mot ras og andre naturfarer. Utfordringen ligger i ansvarsbyrden, hvem skal betale for sikringstiltakene, og hvem tar kostnaden ved å la arealer stå urørt?

 

INTERESSERT I TEMAET? Les mer HER.

 

Aksel Granhus fra NIBIO og Knut Johansson fra Oslo kommuneskoger tok så opp temaet klimatilpasset skogskjøtsel, fra ulike perspektiver. Granhus anbefaler ungskogpleie, kortere omløp ved behov og blandingsskog som risikospredende tiltak. Johansson og Oslo kommuneskoger må arbeide med klimatilpasning innenfor de rammene deres politiske strategi setter for dem. De satser på lukket hogst der det egner seg, blandingsbestand og lengre omløpstider. Det er altså flere veier til målet.

 

Skogbrand har analysert utfallet av stormen 19. november, og har funnet noen sammenhenger mellom skogskjøtsel og skadeomfang etter stormen. Generelt så virker det som om ungskogpleie reduserer faren for vindfall, og at vi tynner for sent og kraftig. Gammel skog er også mer utsatt, så «hogg den hogstmodne skogen før den blåser ned.»

 

SKOGFORUM på Honne ble avsluttet med et innlegg om NORSKOGs næringspolitiske arbeid, samt lansering av NORSKOGs nye tjeneste: NORSKOG og NORTØMMER forvaltning. De nye forvaltningspakkene vil bli skreddersydd til den enkelte skogeiendom og skogeier.

 

Les mer om NORSKOG og NORTØMMER forvaltning HER.

 

Utvalgte presentasjoner

Helmer Belbo Honne Driftsteknikk i varmere klima

Kristine Jacobsen Rassikring

 

Aksel Granhus Klimatilpasset skogskjøtsel

Knut Johansson Klimahensyn i forvaltning av kommuneskogen

Trude R. Okkenhaug Rekordutbetalinger etter stormen 19.11

 

Benthe E. Løvenskiold Næringspolitikk

Erik Ødegård NORSKOG og NORTØMMER forvaltning