God jul fra NORSKOG!
24. desember 2021
Klimatilskudd til gjødsling er en suksess
27. desember 2021

Les Naturbruksalliansens høringssvar på den nye regionsplanen for rovvilt

 

Ny forvaltningsplan for rovvilt i region 5 er på høring, og Naturbruksalliansen har sendt inn sitt høringssvar.
 
Naturbruksalliansen trekker i frem at planen burde hatt en bedre fremstilling av faktagrunnlaget, og en tydeligere presentasjon av strategier og tiltak. Blant annet ønsker Naturbrukalliensen seg en grundig gjennomgang av samtlige ulverevir, for å sikre et bestandsmålet ikke overgås. Videre synes Naturbruksalliansen at rovviltnemda burde dokumentere konsekvensene ved å ha ulv i norsk fauna bedre, blant annet med tanke på økonomiske konsekvenser, allmenn helse- og sikkerhetstilsyn, og psykososiale forhold rundt rovdyr.
 
– Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT 3, 2006-2008) fant store forskjeller knyttet til frykt for rovdyr, næringsvirksomhet, glede ved bruk av utmark, livskvalitet og trivsel blant innbyggere i områder med rovdyr, og innbyggere i områder uten rovdyr. Fire ganger så mange innbyggere i rovdyrområder har endret sin bruk av utmarka og dobbelt så mange rapporterte om redusert livskvalitet, redusert helse og redusert trivsel på grunn av rovdyrene, står det i høringssvaret.
 
Naturbrukalliansen ønsker også at tap av jakt, tap av hunder, livskvalitet og nærgående dyr bør vies mer oppmerksomhet, og at forrige effektiviteten av forrige periodes konfliktdempende tiltak dokumenteres. – Det er sentralt at de konfliktdemmendetiltakene treffer godt når det gjelder skader, tap og belastning for beitebrukere, jegere og innbyggere generelt i ulvesona.